Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα Πou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές - Διευθυντές : Μικοnn A . Δούκος (1916-1952)
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970 ) , Μικonλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος κ . Στεφανάκης
Αρ. φύλλου : 4233
Σάμος , Σάββατο 4 Ιοunou 2020
Θ1,00
Νίκος Χαρδαλιάς: <Στοχευμένοι
έλεγχοι στους ταξίδιτες
Διακοπές νερού
Μια δύσκολη κεξίσωσην
Rpooσονέν βo κα οακοpοu uς 6pτοn κi m ουτίουσος. Δύουμε anoαμα ροσιθα δρύνnoς τ κτάστο
tou nupoοβεστκού Σματος κ , uάνn
Ανογμα του τουpιομού με διοοpoon
τo ntpoς της ooεης toes nς ε ση τόμο nου Φα uηooετούν του
κoίστστα κnμoκο υγτιονομκν στε
θο voτoι 50 κόδε μήρα . Στουμένος npoσεκικό , Η pα μος tiοι ένο pήμα
oς γιο τοξδιτες κο κρίς γo το ν με σοβοpότητο, νηponoτmο ο τmν
Επίσκεψη Κ. Μουτζούρη
σε Σάμο και Ικαρία
Μοκά νο έι εndoeei oe συνεή σγνο φoμοu η μα arepιoocεpες pnopες σμενoτα στο nano 0aopμός του Δήμου
nou σuoοοpeuei to μετονοστευτκό έχei npοσtεeef pnopν , κομά φορά και μέρα nepo μρα, μος ανοφ , 51n Αυγούστου 2010, ovκenntov στο nopehoov με
Ge a την εξtatn των έρwν κα τον nρογρομματσμό nou mterti γa το εpγo και το μεδαν εήτημα των οακον νρού oε tακtό ρeι ο reύθuνος ανοδήμαρχος Ανατonκής tόμου κ τoυς 2 νέους Δήμους Ανοτολς κοι δυtκ toμοu,
Eε ορoμένες neprmσε όηοu nopaτrpoύντοι εδ σAεxv onό τον ένο Δήμο στον όnov δημούp
hεπουργος του ponoγoύ εν Eχει φτόσο στο tίλoς ora nmroous aotόστοoς στε νο μην ovop
Πρτοι τουρίστες από εξωτερικό
Μικρές οι προσδοκίες
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακούφιση .. .
ο κ Μουτζούpος εnoέpont κα 1ομου, κοpίος & οp0εν κκ. Ευοβο,
τον hμενοο toμου κοθς κοι toν p0o στην στορα tου νnoου oς
Enoθopoioυς τον nuργο , τους κου - οστυνομκό διευθυντή Εύμου Eτo
σε μα rpoοθεα να μεκσε το oρος nou μος κη χρο, onoυ συνονο5 τον ονδμoon. penoσες στο ηρopαμμα γα την εκ nepεponς
εργασα,στοκευμένη μεωon οοpoσtικν ειopορν,
φής του συνοντn με τον noόε6ρο
της κ.
npoς ΕΜ06a , Νa σηακόσευν όn η ανηδeοάΕ00δήμστος noυ 0α nimgοouν φτος eeu0ερο
της κοδορστιn για τον τουραό του νηoού , έχοwν φέτος opοκά κέρoη n δημες και 0α κnμεκνε
Εφυγεν ο Πρόεδρος
του Σπηλαιολογικού Συλλόγου
Σάμμου Γ. Σπορόπουλος
κν τους στοον .
npτους εnoκtπτε υnοδg η oτδuαρος της T Eκονδνοβος νο αυρσει ono το nρovpoψ
nonroeuo και Τουρσμού του δήμου Ανστοoλrs
ήδη στη δι0δεoή του το υnoupγείo Ooνoμον να
κο0ς ο nxpnoς ο onoiες έουν myel έoυν
nou avoίvoυν στη Εόμο θα μος φέρουν στο νησί Γep
Οnος οι uόneς κopeς φοντοι νο σορνουν τα
Γτaεuμένη μεon των αoponotκν εopopν.
Ενoυon των aνiτpoν ια την έντοξη tuν ερνοδοτν
ξενοδοτίoν , όnv των κατηγορν , o ό00 το
Πτon 8ο ;
ειδoτηoης των ειoφoν και εnήκυνon της δάpκε .
επβεβoωσε με δησες tου , μετά αι τις ηρτες
Σεως εζορετους κατο poυ po ρie aoo παρό0 σn τaΟΟ0 ς oάo0
ουντργtες κα φoυ nou tpo κοnou oiurpο είoι 60% των εργοδον εoφοpν nou
n o rοu τύοο κo n α σE9εί όι στον στρά τν nooo0ς του Συόσου Μαυτην 70%.80% trpooeετa η δρκεια της erboτnoς nou
οoν στοpα potunο ενργου rn nρογοσμραό tou Αoo ntayν εo nnoη & Τοueστκν npοκτoων κ Δ Οnς kooμpήνκ.
nou οφεpθ στον σκοnό του με
| on Στοκλμη με 190 οunoούς w tpδομόδο, Eε συνίντευξ του στο ρόδιο Aμονίο, τονοε ου
nou δυστκς φαίνττα να συpνττοι μετά την
Μto0 στον Αύγουστο 00 νοξ οτρίtος muος της
της npόδου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα