Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γθownστ όμως
μέχρι θονότου w /
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιουλίου
Αριβ. φύλλου 6047
Τιμή φύλ.: 0,50 ε
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάνης
Κίνδυνος λουκέτου
για 200.000 ΜΜΕ
ν κατάρρευση σημαντικού αριθμού Μμε, οι οποίες στοτελούν τον κορμό
της ατασχόλησης στη χρα μας, θα έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην εθνική ουονομία,
ατισημαίνεται σε έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Σελίδα 12
Λ Μαλούτας: Φθινόπωρο
του 2023 η Μονάδα Συμπαραγωγής
στον AΗΣ Καρδιάς
-Θέματα προς επίλυση
Σελίδα 11
για τη Δυτική Μακεδονία
αναμένετα να έκει ούμφωνα
με ηληροφoρίes to pίto nρόγραμμα
Εξοκονομ και' Οίκo
για τus κατοίκοus tns Περφέρειas
Εξω από την χρηματοδότηση
του Ταμείου
Δίκαιης Μετάβασης
τα έργα φυσικού σερίου
τns Δυικήs Mακεδονίas
Σελίδα 13
"150 Grand Prix Στίβου Αγροτικό
Άργους Ορεστικού"
Η προκήρυξη και το πρόγραμμα
των αγνων
Σελίδα 4 /
Παρατείνεται
η Προθεσμία
υποβολής
δικαιολογητικν σπη
ΛΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Η άμυνα
εκ του μηδενός .
Η Τουρκία αν και στα ηρόθυρα χρεοκοrίας και υnaγωγής στο
| ΔNT συνεχζει να δαπανά τεράστια noσά για αμυντικούς εξοηλ
|ομούς και δημοσιοποιεί συνεχς νέα πporράμματα εrενδύσεων!
Ιστην ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηκανίας ,
Η Τουρκία τα τελευταία χρόνα έχει κάνοι οαφός πως επθuμtί
να αναθεωρήσει τα σύνορα nou rpoέκυψαν στην ευρύτερη neΔΕΗ
Παρατείνεται
την 31η Δεκεμβρίου!
|2020 η προθεσμία υποΙβολής των απαιτούμε.
νων δικαιολογητικν
για το αγροτικό τιμο| λόγο.
τη συνθήκη της Λ
| Η Τουρκία βρίσκεται ήδη στη Συρία και τη Λιβύη εν είvαι θέμα
| χρόνου να rραγματοποήσει υποθαλάσσος tpεuvες νοτίως της
Κρήτης σε περιοχές nou είναι αμφοβητούμενες στις oolες rpo| βάλει και η Ελλάδα δικαιματα κυριορχίος ή εκμετάλλευσης.
Η Τουρκία είναι και μια χρα με πληθυσμό nάνω ano 80 εκατ. με!
| ΑΕΠ ntpί τα 750 διο . δολ ev η Ελλόδα είναι μια χρα με 10tκat.!
| πληθυσμό και ΑΕΠ ερί τα 200 διο . δολ.
Σελίδα |
συνέχειο στη σελίδο 4