Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

28oC, 15:00

35oC, 21:00

27oC - Υγρασία 39%-72% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:18 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

Äåí Ýìáèåò, äåí ðßóôåøåò, ðÝèáíåò!

Αν η ευφυία είναι μια έμφυτη εγκεφαλική ικανότητα, άλλο τόσο είναι και
ο σχηματισμός ομάδας, που εκτός από την κρίση, βασίζεται και στην ενσυναίσθηση. Αυτή είναι η ικανότητα να καθρεπτίσουμε μέσα μας τον πόνο του άλλου, σωματικό και ψυχικό, σαν να είναι δικός μας. Εκτός από
την απλώς ευφυή συμμαχία (δηλαδή την… πολιτική), με την ενσυναίσθηση οι άνθρωποι πονάνε μαζί και αυτό τους κάνει να σχηματίζουν ισχυρά αλληλέγγυες ομάδες. Οι εγκεφαλικές προδιαθέσεις μοιράζονται σε κάθε άτομο σε άλλο βαθμό, όπως και κάθε βιολογική μας ιδιότητα.3»

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5151

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Ìðç÷ôÝò êáé «ôóïý÷ôñåò»!

¼ðùò áíáìåíüôáí ôï
êëïõ Ýãéíå óôéò áíáöïñÝò ôçò äçìÜñ÷ïõ ãéá
ôçí êåñêõñáúêÞ ðåñéðÝôåéá ìå ôá óêïõðßäéá.
ÊåñáóÜêé ï Åñçìßôçò,
ðñïÜããåëïò ôçò åðßóêåøçò ÌçôóïôÜêç
óôçí ÊÝñêõñá!

Áíïßãåé
ôï ëéìÜíé ãéá
åðéâáôéêÜ
ðëïßá
áðü Éôáëßá >>
4

Èåñìüìåôñá
õðåñýèñùí
ãéá ôï ÅÊÁÂ
áðü ôï
ÅðéìåëçôÞñéï

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στα φλέγοντα θέματα
που απασχολούν την τοπική κοινωνία αφιερώθηκε μεγάλο μέρος
της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα
με τους δημάρχους στο ιστορικό
δημαρχείο Σαν Τζιάκομο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε οξεία
κριτική από τη δήμαρχο Κεντρικής
Κερκυρας Μερόπη Υδραίου για το
θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τους δημάρχους των
τριών δήμων της Κέρκυρας και του
δήμου Παξών.
Σελίδες 6&7>>

Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι με τους χαιρετισμούς αβροφροσύνης λόγω κορονοϊού. Όμως η αναφορά της δημάρχου στην πρόσφατη ιστορία των σκουπιδιών, που αποδόθηκε στους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα, σίγουρα χάλασε το κλίμα της συνάντησης. ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

ÂéïëïãéêÞ öõôïðñïóôáóßá ìå
ðáó÷áëßôóåò Ýêáíå ï ÄÞìïò! 5»

9>>

ÍÝï ðáêÝôï
ìÝôñùí
óôÞñéîçò ôçò
Ïéêïíïìßáò >>
5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα