Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής -Νικόλοος Καραθάνως 1951-194*Βιoκτήτρια- Εότρια Στανρδον Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος (1974)"Αp. φύλλου 30-12.144
050 ε
% Συνέντευξη
Χωρίς πολλές
εκδηλσεις λόγω
κορωνοίού τα φετινά
ΚΕλευθέρια
0 Αραμνός προπονηρής δρόμων αντοχής Δημ.Τφολής μλάει στον
Το πιο μαγικό απ' όλα, εναι η πρόκληση
να γνωρίσεις νέες πτυχές του εαυτού σου,
Τις οποίες δεν ήξερες καν ότι έχεις
Σαββατιάτικες
|προβολές στο θερινό
κινηματογράφο
Αλέξανδρος
Καράογλου: Θα σταθούμε δίπλα
στη Δράμα . για ισόρροπη ανάπτυξη
| Από 20 έως 26 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλι
Τανν Μικρού Μήκους της Δράμας
σελ. δη
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Στις διατάξεις των Αναγκαστικν
Απαλλοτρισεων το έργο αναβάθμισης
της ανατολικής εισόδου Δράμας
Δεν ξεκίνησε ακόμα
η λειτουργία του εργο στασίου
ανακύκλωσης της Δρά μας
Του θανόon Πολυμένη
ΤΕ Κ Ο δρόμο
φαίνεται ότι βρί 4σεται η πορεία
του έργου της αναβάθμσης της ανατολικής σόδου της πόλης της
Δράμας
Όπως είνα γνωστό, το
έργο αναονθηκε ατό
τον αντπτεριφεροκρχη
Δράμας κ Παπαδόπουλο στα τέλη του
3019 μ pοurολοισμνη ένα έργο το ερα, το έργο θα ξεανήσει από την πε Εκκρεμούν ζητήματα πυροπροστασίας και άλλα θέματα
Του Θανάση Πολυμένη
ΠΟΣ είνα γνωστό
στους αναγνστες
μας το Κέντρο Δαλο
Υής Ανακικλσιμων Υλικν
ΚΔΑ) Δράμας έπαψε να λε
τουργείαπό τα τέλη του 2019
Ο λόγος έγκειται στο ότι.
έπρεπε να γίνουν διάφορες
παρεμβάσεις, τόσο για να
μπορέσει να συνείσει τη λετουργία του , αλλά και για το
έο ρόλο που θα έχει , με ένα
μόνο ρεύμα, χαρτί και χαρ τόνι
Από την στιμή που το εργοστάσιο ανακύκλωσης της
Δράμας (ΚΔΑ ) σταμάτησε να λετουργεί , όλα τα ανοκυ κλσιμα υλικά από τον μπλε κάδο, αλλά και το χορτί χαρ- έχουν υπάρξει ακόμα προγράμματα, τα οποία θα μποτόνι από τον μπλε κάδο με το κίτρινο καπάκι
κατευθύνονται αποκλειστικά στο εργοστάσο ανακύκλω
σης της Ξάνθης. Το ΚΑΥ της Ξάνθης απορροφά το συ νολο των ανακικλσιμων υλικν από τη Δράμα , την YΜeι τελικά με τα ανακυκλσιμα , ποιοι είναι οι στόχο
Καβάλα και την Ξάνθη .
Πού βρίοκεται όμως σήμερα η όλη διαδοκασία προκε
μένου να μπορέσει να λειτουργήσει και πόλι το ΚΔΑΥ
Δράμας:
Σε επικανωνία πou είχαμε με το γενικό διευθυντή της κλωση Υπάρχουν 4 ευρωπαϊκές Οδηγίες και αναμένουμε
ΔΙΑΑΜΑΘ κ Βογιατή , η οποία έχει στην ευθύνη της τα την επόμενη εβδαμάδα το νέο εθνικό σχέδιο , προκεμέ
ΚΔΑΥ της Περιφέρειας Αν . Μακεδονίας-Θράκης , μας νου να προσαρμόσουμε το περιφερεακό μας σχέδιο και
ενημέρωσε όι οι όποες εργασίες ακόμα δεν έχουν ολο - να προγραμματίσουμε τις δράσεις για την επόμενη πενκληρωθεί
-Η ίδια η μονάδα της Δράμας δεν λεπουργεί ακόμα Χαρη - χαρτόνι σm Δράμα
άμως η μεταφόρτωση των απορρμμάτων συνεχίζται κα
νονικάν , ενwοντας τωw ανακυκλσιμων υλικ προς το όπως δευκρινίζει για άλλη μια φορά σε ανάλογη ερ ΚΔΑΥΞάνθης Ως γωστό , στον ίδιο χρο του ΚΔΑΥ Δρά τηση ια τη λειτουργία του ΚΔΑΥ Δράμας , το πλάνο για
μας λειτουργεί και ένας σταθμός μεταφόρτωσης απορ - το ργοστάσιο της Δράμας είναι να ασχοληθεί μόνο με
ρμμάτων ΜA
Οκ Βοιατζής επισημαίνει ακόμα , ότι, πρόκεπα.
μασειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με ηή- άκρη με τον ανάδοχο προειμένου να ξεκνήσει η επεξερματα πυρασφάλειας κα τα οποία προσπαθούμε να ξεκα - γασία του ρεύματος χαρτιού-χαρτονιού που θα διαλ
θαρίσουμε τις επόμενες ημέρες , προκειμένου να γεται στην πηγήμπορέοουμε να ξριανήσουμε . Αυτό είναι το κυριο θέμαΣτην ερτηση αν έχουν
ολοιληρωθεί τα έργα παρέμβασης που ήταν ναγνουν, ο κ Βογιατζής σημεί
ωσε όι τα υπόστεγα που
ΦΩΤΟ Π.Τ.
19 εκατ ευρ 1
onoio αναμένετα να αλλάξα ολοκληρωτική ροχή των φαναρν οδοής κυκλοφορίας
την ανατολική είσοδο της Δράμας, Σύμ- στην περοχή του Αίμου, τα omoίa θα κα φωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα και ανάλογα με τη διαδικοσία που
ακολουθείπα, το έργο αναμένεται α ξοανήσει στα τέλη του 2020 ή στις αρχές του
2021.
Προς το παρόν, μα σημαντκή εξέλξη 250,62 μέτρων . Το ύψος της γέφυρας θα
που υπόρχε, ενau η απόφαση του Υπουρ - dva 750 μέτρα , και το πλάτος της 14,5
γιού Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίασε με
τηλεδιάσικψη στις 30 Ιουνίου υπότην προ- τα οχήματα προς την Καλλίφυτο . Πάνω
ταργηθον και στη θέση τους θα δημουρ
γηθεί ένας κυκλικός κόμβος ( roundebou .
Στη συνέχαα στις γραμμές των τρένων
θα διαμορφωθεί και θα κατασκευαστεί μία
Υέφυρα- οnσόπεδη διάβαση μή κους
ατO AΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
ήταν να κατασκευαστούν δεν έχουν γίει ακόμα, γιατί δεν
ρούσαν να χρηματοδοτήσουν το έργα Επίσης , το επό
μενο διάστημα περμένουμε το κανούρο eθνκό σχέδιο
διαχείρισης των απορρμμάτων και πρέπει α δούμε η θα
μέτρα Κάω από τη γέφυρα θα δέρχονται
ατό τη γέφυρα, τα οχήματα θα δέρχονται
Σύμρωνα με την ατόφασή αυτή, το έργο πpος Καβάλα
της αναβάθμοης της ανατολικής ασόδυ
της Δράμας με κατασιευή ανσότεδης δά
βασης στη ση της αδηροδραμκής γραμ - νάρα οδκής κυκλοφορίας και δημουργεί
μής, εντάοεται στον Κδικα Αναγκαστη
κν Αλλοτρισεων Ανήτων για έργα οundabouυο . Στο ο σημείο κα λίγα
γενκότερης σημασίας για την οκονομία μέτρα oπότερα, θα δημουργηθί ένας
της χρας, κατάτη
νου Υποδομν και Μεταφορν κ . κστα ποu θα δευκολύνει την προσπέλαση προς
Καραμανλή.
Το έργο
Σύμφωνα με όσα είνα γνωστά μέχρι σή - ρσκετα εκt
ποιοι θα είναι α μέθοδοι διαχείρισης έται στε ο σχεδια
σμός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Οκ Βογιατης εξήγησε όι σε εθνικό επίτεδο υπόρ
χουν σοβαρές διαφοροποήσεις σε σχέση με την ανακύΣτο επόμενο σημείο στον κόμβο του
-Σελαβενίu, κατοργούνται και εεί τα φα ται ένας δεύτερος κυκλικός κόμβος
του τουρ- Ceύτερος μκρότερος κικλικός κόμβος,
τη λετουργία της διάκτητης επιχεiρησης
του ΚΤΕ αλλά και του ξενοδοχείου που
ταετίαν
Όπως έχουμε δημοσιεύσει και παλαιότερα , αλλά και
Η συνολική δαδρομή από την περοχή
του Αίμου μέχρι και τον
υφστάμενο κλικό κόμβο του Κούρου . όnου γσύνδεση με το
νότιο περφερεκικό της
πόλης, είναι 1.200 μέτρα
θα περλαμβάνει τροις κυ
κλικούς κόμβους και μία
γέφυρα στη σιδηροδρομκή γραμμή , εν έχει
προβλεφθεί και παράλληλος δρόμος για την εξμπηρέτηση των επχe
ρήσεων κα κατουντης
χαρτί και χαρτόν αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξεπe
ράσει κάποια θέματα Προσπαθούμε να βγάλουμε μια
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερσύγκρονες υπηρeσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
, Τομοσύνθεση τpισδιάστατης αnεκόνσης
ηεξΕλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέρnχoς Μαστού
περιοχής
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμονίδης
BARCΘ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υnέρnχo-Τnplex oγγείων
, Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
-Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν .Κ.Α
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26 , Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email iat diagnosi Ogmailcom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
& 2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 1730-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
6985 643 791 / 2521 10 4962
ΒΕΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
2 25210 55122 06977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα