Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Πε µ π τ η 2 Ι ο υ λ ι ου 2 0 2 0

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 362 3 Åτοσ 17ï/ Τι µ η 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
ÓÅ ËÉÃÅÓ ÇÌÅÑÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÍÏÍÔÁÉ
ÏÉ ÂÁÈÌÏËÏÃÉÅÓ

ÐáíåëëáäéêÝò 2020:
Ðïý èá êõìáíèïýí ïé ÂÜóåéò
ÓÅ Ë . 5

ÓõíÜíôçóç ìåëþí Ä.Ó óõëëüãïõ
Eêð/êþí Ð.Å. Êáñäßôóáò ìå ôïí
ÄÞìáñ÷ï Ë. ÐëáóôÞñá

Áößîåéò 235 äéåèíþí ðôÞóåùí

H ÅëëÜäá «Üíïéîå»
ôéò ðýëåò ôçò

-ÈåñìÞ õðïäï÷Þ ôïõñéóôþí. Ïé åëðßäåò êáé ïé öüâïé
ÓÅ Ë . 6

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ «ÊÁÑÅËÁÓ» ΙΚΕ
ÃÉÁ ÐÅÌÐÔÇ 02/07

Ìïó÷Üñé øá÷íü...............................7,39 € ôï êéëü
×ïéñéíÝò ìðñéæüëåò..........................3,89 € ôï êéëü
Øá÷íü ÷ïéñéíü.................................4,29 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü...................................2,89 € ôï êéëü
ÐáíóÝôá ÷ïéñéíÞ..............................3,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò............................4,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé ìðïýôé ìðñïóôéíü...............3,99 € ôï êéëü
Ìðïýôéá êïôüðïõëï.........................1,89 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï......................2,49 € ôï êéëü
Êáé óôéò øçôÝò óïýâëåò ìáò óïýðåñ ðñïóöïñÝò
Êïôüðïõëï êåìðÜð..........................4,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü...............................7,90 € ôï êéëü
ÊïêïñÝôóé........................................9,90 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.................................3 åõñþ ôåìÜ÷éï
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï................4 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
Ðñüâåéï êåìðÜð..............................9,90 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé êåìðÜð............................13,90 € ôï êéëü
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COPTOI ΑΠΟ: 23,90 €........ 14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

¸ñãá áãñïôéêÞò ïäïðïéßáò
ðñïûð. 330.000 åõñþ ÷ñçìáôïäïôåß
ç ÐåñéöÝñåéá Èåóóáëßáò óôï ÄÞìï ÓïöÜäùí
-ÍÝá ðëáôåßá áðïêôÜ ç ÁíÜâñá ÓïöÜäùí ìå 315.000 åõñþ
áðü ôï ÅÓÐÁ Èåóóáëßáò

Ó ÅË . 5

Ìå 3 íÝá áðïññéììáôïöüñá åíéó÷ýåôáé
ç õðçñåóßá êáèáñéüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ Êáñäßôóáò
Â. ÔóéÜêïò:
Ìå óôáèåñÜ
âÞìáôá
õëïðïéïýìå ôç
äÝóìåõóç ìáò
ãéá êáèáñüôåñç
ðüëç
ÓÅ Ë . 6

ÌÐÏÕÔÉÊ ÊÑÅÁÔÙÍ

ØÁÑÑÇÓ

ÓÅ Ë . 7

ÍÝá Áðï÷Þ Ëïãéóôþí
áðü êÜèå ØçöéáêÞ-ÇëåêôñïíéêÞ ÕðïâïëÞ
ôçí ÐÝìðôç-ÐáñáóêåõÞ 2 & 3.07.20
Ó Å Ë . 11

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

×ïéñéíü êüôóé ì/ï.......................................2,99 €/kg
×ïéñéíό κεµπάπ µαριναρισµένο..................4,70 €/kg
×ïéñéíός êéìÜò- σπάλα α/ο.........................3,99 €/kg
Κοτόπουλο Άρτας νωπό.............................2,48 €/kg

Η προσφορά ισχύει
από Πέňπτη 25/6 έως Πέňπτη 2/7
Ôçë. Delivery êáé ðáñáããåëéþí
24410 21595 êáé 24557

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα