Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email :dim on ews @dimoprasion .gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27570
Η TUI φέρνει
αισιοδοξία για τον
ελληνικό τουρισμό
Νέος 1ός γρίπης των χοίρωνΑνησυχία για Πανδημία
Μήνυμα δυναμικής επαν εκκίνησης
της ελληνικής του ριστικής βιομηχανίας
στέλνει από την Κω ομεγαλύτερος διε θνής οργαν ωτής ταξιδιν στον Κόσμο ,
TUL. Δια στόματος του Sebastian Ebel,
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ο .
μίλου , η TUIκάνει λόγο για ισχυρή ζήτη.
ση της Ελλάδας στα συστήματα χρατήσεων της , με τον κ. Ebel να ποτρέπει τα.
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της χρας, να
ανοίξουν τις πύλες τους, προκειμένου να
καλύψουν την παρούσα αυ ξημένη ζήτηση.
κανική επιστημονική επιθερηση PNAS
( Proceedings of the National Academy of
Sciences ).
Ο αποκαλούμενος G4 ιός προέρχεται
γενετικά από το στέλεχος H1NΙ που
προκάλεσε την πανδημία του 2009. Καθς πρόκειται για νέο ιό, οι άνθρωποι
μπορεί να έχουν μικρή ή και καθόλου α νοσία σε αυτόν .
Διαθέτει αόλα τα βασικά χαρακτηρι στικά στε να μολύνει ανθρπους, ανα φέρουν οι συγγραφείς της μελέτης , επιστήμονες σε κινεζικά πανεπιστήμια και
στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο σημάτων της Κίνας .
Οι ερευνητές , ότως αναφέρει ο
Guardianν, έλαβαν από το 2011 έως το
2018 , 30.000 ρινικά επιχρίσματα από
χοίρους σε οφαγεία σε 10 χινέζικές επαρχίες και σε ένα κτηνιατρικό νοσοκομείο, γεγονός που τους επέτρεψε να απο .
μονσουν 179 ιούς γρίτης των χοίρων. Η
πλειονότητα ήταν ενός νέου είδος , το οποίο είναι κοινό στους χοίρους από τα
2016.
Φωτοβολταϊκά στη
Δυτ. Μακεδονία
και φυσικό αέριο
στη Μεγαλόπολη
αντί του λιγνίτη
Ο ιός G4 έχει ήδη περάσει από τα ζα
στους ανθρπους , Φστόσο, δεν υπάρχουν
ακόμα αποδείξεις ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, που αποτε .
λεί τη βασική ανησυχία των επιστημό .
Ερευνητές στην Κίνα ανακάλυψαν νέο
στέλεχος γρίτης των χοίρων που είναι δυ νατό να πυροδοτήσει παν δημία , σύμφωνα
με έρευνα που δημοσι εύεται στην αμερ
Στα 6,2 δισ. ευρ ( έναντι 3,7-4,4 δισ.
ευρ προηγουμένως ) εχτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι για την απολιγνιτοποίηση
στην Ελλάδα, με βάση τους επικαιροποιημένους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής , δήλωσε στη Βουλή ο υπουρ .
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κω
στής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε δε , ότι
η ΔΕΗ θα συνεχίσει να κα
λύπτει τις ανάγκες της τη . ΣΕΛΑ 2
Στη συνέχεια πραγμαο - Ε 3
Σε 8 μηνιαίες δόσεις ο φόρος εισοδήματος, σε 6
δόσεις ο ΕΝΦΙΑ
γάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου
2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέ
ντε επόμενων μηνν . ταν ο φόρος που ο φελεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση
καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθ
σμία της πρτης δόσης , παρ .
χεται στο συνολικό ποσό του Ε 3
δημοπράτηση
ποδηλατοδρόμοι
από Κηφισιά
μέχρι Παραλία και
από Κατεχά κη έως
Ευαγγελισμό
Την εξόφλη ση του φόρου εισοδήματος
φυσικν και νομικν προσπων σε 8 μη
νιαίες δόσεις και του ΕΝΦΙΑ σε 6 μη.
νιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικν
που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα
στη Βουλή και αφορά την εταιρική δια .
κυβέρνηση ανωνύμων εταιρειν και την
χεφαλαιαγορά . Προβλέπεται ακόμη η έν
πτωση φόρου 2% για εφάπαξ εξόφληση
του φόρου εισοδήμα τος φυσικν προσ.
πων εντός της προοθεσμίας πληρωμής
της πρτης δόσης ( έως τις 31 Ιουλίου ) .
Σύμφωνα με την διάταξη του νομοσχεδί
Από το σπίτι θα μπορούν να εργάζoνται
έως και 922.000 εργαζόμενοι στην
Ελλάδα
Γιατί η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστό τηλεργαζόμε.
νων στην Ευρπη
Από τον καναπέ του σπιτιού τους θα
στοιχο ποσοστό ήταν μόλις 3,9% .
Κί αυτό εν , όπως εξηγεί στο ΑΠΕ.
ΜΠΕ ο ρευνητικός εταίρος του 1ΖΑ
Κωνσταντίνος Πουλιάκας, το 25,4% των
θέσεων εργασίας στην Ελλάδα χαρακτη
ρίζονται ως "fuly teleworkable ", δηλαδή
τα καθήχοντά τους θα μπορούσαν να διε περαιωθούν στο σύνολό τους από μα
κριάν . Το 12% των θέσεων εργασίας προσφέρουν υψηλή δυνατότητα τηλεργασίας
("highly telework able" ) και το 25% χαμηλή ( "little teleworkable ) , εν για το
37,6% των θέσε ων εργασίας η εναλλακτική της τηλεργασίας δεν είναι εφιχτή.
Θεωρ πως, παρότι τόσες
χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν άνετα να τηλεργαστούν , ΕΝΑ 3
μπορούσαν να δουλεύουν πάνω από τρεις
στους δέκα Ελληνίδες και λληνες Σύμ.
φωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στον ιστοτόπο του γερμανικού Ινστιτούτου Οι κονομικν Εργασίας (1ΖΑ) , τα καθήκο
ντα του 35%-37% όλων των θέσεων απα
Στην εθνική στρατηγική για το ποδή .
λατο που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η
κυβέρνηση , αναφέρθηκε ουπουργός Π..
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χα .
τζηδάκης , απαντντας στην Βουλή σε ε.
πίκαιρη ερτηση του βουλευτή της ΝΔ
Δημήτρη Καιρίδη.
Ο κ. . Χτζηδάκης υπογράμμισε ότι
καπό το περασμένο φθινόπωρο ξεκινήσα
με την εκπόνηση με τα συναρμόδια υπουρ
γεία , μιας εθνικής στρατηγικής για το ποδήλατο , το οποίο δεν είναι
κάτι αφηρημένο , αλλά έχει Ε 2
Ο φόρος εισοδήματος φνσικν προσπων που θα προκύψει με την εκαθάριση.
των φετινν φορολογικν δηλσεων μπο
ρεί να εξοφληθεί σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις αντί 3 διμηνιαίες δόσεις που ίσχυε έ ως πέρυσι Η πρτη δόση καταβάλλεται
έως τις 31 Ιουλίου και η τελευταία έως τις
26 Φεβρουαρίου 2021 . Η καταβολή του
φόρου που προσδιορίζεται από δηλσεις
φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που
τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες
η πρτη καπαβάλλεται την τελευταία ερσχόλησης στην Ελλάδα εκτιμάται πως
μπορούν να διεκπεραιωθούν κι εκτός γρα
φείου . Με άλλα λόγια, 869.000- 922.000
άνθρωποι θα μπορούσαν να εργάζονται
απομαχρυσμένα, αν και σήμερα η τηλεργασία ονδόλως ανεπτυγμένη είναι στην
Ελλάδα: μόνο το 4,4% του εργατικού δυ.
ναμικού ή περίπου 110.000 εργαζόμενοι,
εργάστηκαν μακρόθεν πρύπερσι, εν συ
νολικά στην περίοδο 2008-2018 το αντί .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πάνω από 20 δισ. ευρώ τζίρο έκανε το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2022
  Σε 38.337 ανέρχονται εφέτος οι επιχειρήσεις, σε σύνολο 39.460 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 ατόμων και άνω, που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ το 2021, σε σύνολο 35.623 επιχειρήσεων, οι 35.172 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση 9% ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση. Παράλληλα, το 2022, σε σύνολο 39.460 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω και με συνολικό κύκλο εργασιών 295,9 δισ. ε
 • Ανατριχιαστικές καταθέσεις μαρτύρων από την τραγωδία στο Μάτι:«Πτώματα σε κατάσταση Πομπηίας…..Καμένα μωρά, καμένες μανάδες»
  «Πτώματα σε κατάσταση Πομπηίας. Καμένα μωρά, καμένες μανάδες. Καίγανε τα πάντα. Ήταν ένα πράγμα ασύλληπτο», ανέφερε μάρτυρας στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή το απόγευμα που τύλιξε την περιοχή η φωτιά.Η δίκη για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι συνεχίζεται με καταθέσεις ανθρώπων που έχασαν αγαπημένους τους μέσα στις φλόγες.Στην διαδικασία σήμερα, υπήρξε αντίδραση από συνήγορο υπεράσπισης για την κίνηση συγγενών θυμάτων που χθες τοποθέτησαν φωτογραφίες των ανθρώπων που έχασαν στις θέσεις του κοινο
 • Πάνω από τριάντα μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα
  Τριάντα τρεις μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι επέβαιναν στο πλοίο της γερμανικής ΜΚΟ Λουίζ Μισέλ, αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα με άδεια των ιταλικών αρχών. Οι διασωθέντες που μεταφέρθηκαν στο νησί είχαν αναχωρήσει στις 6 Δεκεμβρίου από την Σαμπράτα της Λιβύης.   Παραμένουν στα ανοικτά της Σικελίας περισσότεροι από 500 μετανάστες, οι οποίοι διασώθηκαν από τα πλοία Geo Barents και Humanity1, τα οποία ανήκουν επίσης σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Το άρθρο Πάνω από τριάντα μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς
 • New York Times :Η Κάλυμνος είναι διεθνές πρότυπο ανάπτυξης στον αναρριχητικό τουρισμό
  Tην περίπτωση της Καλύμνου αναδεικνύουν οι New York Times σε πρόσφατο εκτενές αφιέρωμα με θέμα τον αναρριχητικό τουρισμό. Όπως αναφέρεται στο άρθρο, «χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης αποτελεί η Κάλυμνος, ένα μικρό ελληνικό νησί στο Αιγαίο Πέλαγος, σε απόσταση αναπνοής από την Τουρκία. Από την εισαγωγή της αναρρίχησης στην τοπική οικονομία το 1997, έχουν καθιερωθεί περισσότερες από 3.400 διαδρομές, οδηγώντας σε αύξηση των επισκεπτών στο νησί. Αποτέλεσμα είναι πολλές υπηρεσίες φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των εστιατορίων αλλά και της διάθεση
 • Συνελήφθη ένας 18χρονος για τη χθεσινή επίθεση κατά των ΜΑΤ στα Εξάρχεια
  Ένας 18χρονος συνελήφθη για την επίθεση με μολότοφ που δέχθηκε χθες το βράδυ, στις 11:00, διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στην οδό Μεταξά, στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα περίπου 50 ατόμων και προκλήθηκαν φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.   Το άρθρο Συνελήφθη ένας 18χρονος για τη χθεσινή επίθεση κατά των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.