Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email :dim on ews @dimoprasion .gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27570
Η TUI φέρνει
αισιοδοξία για τον
ελληνικό τουρισμό
Νέος 1ός γρίπης των χοίρωνΑνησυχία για Πανδημία
Μήνυμα δυναμικής επαν εκκίνησης
της ελληνικής του ριστικής βιομηχανίας
στέλνει από την Κω ομεγαλύτερος διε θνής οργαν ωτής ταξιδιν στον Κόσμο ,
TUL. Δια στόματος του Sebastian Ebel,
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ο .
μίλου , η TUIκάνει λόγο για ισχυρή ζήτη.
ση της Ελλάδας στα συστήματα χρατήσεων της , με τον κ. Ebel να ποτρέπει τα.
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της χρας, να
ανοίξουν τις πύλες τους, προκειμένου να
καλύψουν την παρούσα αυ ξημένη ζήτηση.
κανική επιστημονική επιθερηση PNAS
( Proceedings of the National Academy of
Sciences ).
Ο αποκαλούμενος G4 ιός προέρχεται
γενετικά από το στέλεχος H1NΙ που
προκάλεσε την πανδημία του 2009. Καθς πρόκειται για νέο ιό, οι άνθρωποι
μπορεί να έχουν μικρή ή και καθόλου α νοσία σε αυτόν .
Διαθέτει αόλα τα βασικά χαρακτηρι στικά στε να μολύνει ανθρπους, ανα φέρουν οι συγγραφείς της μελέτης , επιστήμονες σε κινεζικά πανεπιστήμια και
στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο σημάτων της Κίνας .
Οι ερευνητές , ότως αναφέρει ο
Guardianν, έλαβαν από το 2011 έως το
2018 , 30.000 ρινικά επιχρίσματα από
χοίρους σε οφαγεία σε 10 χινέζικές επαρχίες και σε ένα κτηνιατρικό νοσοκομείο, γεγονός που τους επέτρεψε να απο .
μονσουν 179 ιούς γρίτης των χοίρων. Η
πλειονότητα ήταν ενός νέου είδος , το οποίο είναι κοινό στους χοίρους από τα
2016.
Φωτοβολταϊκά στη
Δυτ. Μακεδονία
και φυσικό αέριο
στη Μεγαλόπολη
αντί του λιγνίτη
Ο ιός G4 έχει ήδη περάσει από τα ζα
στους ανθρπους , Φστόσο, δεν υπάρχουν
ακόμα αποδείξεις ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, που αποτε .
λεί τη βασική ανησυχία των επιστημό .
Ερευνητές στην Κίνα ανακάλυψαν νέο
στέλεχος γρίτης των χοίρων που είναι δυ νατό να πυροδοτήσει παν δημία , σύμφωνα
με έρευνα που δημοσι εύεται στην αμερ
Στα 6,2 δισ. ευρ ( έναντι 3,7-4,4 δισ.
ευρ προηγουμένως ) εχτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι για την απολιγνιτοποίηση
στην Ελλάδα, με βάση τους επικαιροποιημένους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής , δήλωσε στη Βουλή ο υπουρ .
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κω
στής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε δε , ότι
η ΔΕΗ θα συνεχίσει να κα
λύπτει τις ανάγκες της τη . ΣΕΛΑ 2
Στη συνέχεια πραγμαο - Ε 3
Σε 8 μηνιαίες δόσεις ο φόρος εισοδήματος, σε 6
δόσεις ο ΕΝΦΙΑ
γάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου
2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέ
ντε επόμενων μηνν . ταν ο φόρος που ο φελεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση
καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθ
σμία της πρτης δόσης , παρ .
χεται στο συνολικό ποσό του Ε 3
δημοπράτηση
ποδηλατοδρόμοι
από Κηφισιά
μέχρι Παραλία και
από Κατεχά κη έως
Ευαγγελισμό
Την εξόφλη ση του φόρου εισοδήματος
φυσικν και νομικν προσπων σε 8 μη
νιαίες δόσεις και του ΕΝΦΙΑ σε 6 μη.
νιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικν
που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα
στη Βουλή και αφορά την εταιρική δια .
κυβέρνηση ανωνύμων εταιρειν και την
χεφαλαιαγορά . Προβλέπεται ακόμη η έν
πτωση φόρου 2% για εφάπαξ εξόφληση
του φόρου εισοδήμα τος φυσικν προσ.
πων εντός της προοθεσμίας πληρωμής
της πρτης δόσης ( έως τις 31 Ιουλίου ) .
Σύμφωνα με την διάταξη του νομοσχεδί
Από το σπίτι θα μπορούν να εργάζoνται
έως και 922.000 εργαζόμενοι στην
Ελλάδα
Γιατί η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστό τηλεργαζόμε.
νων στην Ευρπη
Από τον καναπέ του σπιτιού τους θα
στοιχο ποσοστό ήταν μόλις 3,9% .
Κί αυτό εν , όπως εξηγεί στο ΑΠΕ.
ΜΠΕ ο ρευνητικός εταίρος του 1ΖΑ
Κωνσταντίνος Πουλιάκας, το 25,4% των
θέσεων εργασίας στην Ελλάδα χαρακτη
ρίζονται ως "fuly teleworkable ", δηλαδή
τα καθήχοντά τους θα μπορούσαν να διε περαιωθούν στο σύνολό τους από μα
κριάν . Το 12% των θέσεων εργασίας προσφέρουν υψηλή δυνατότητα τηλεργασίας
("highly telework able" ) και το 25% χαμηλή ( "little teleworkable ) , εν για το
37,6% των θέσε ων εργασίας η εναλλακτική της τηλεργασίας δεν είναι εφιχτή.
Θεωρ πως, παρότι τόσες
χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν άνετα να τηλεργαστούν , ΕΝΑ 3
μπορούσαν να δουλεύουν πάνω από τρεις
στους δέκα Ελληνίδες και λληνες Σύμ.
φωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στον ιστοτόπο του γερμανικού Ινστιτούτου Οι κονομικν Εργασίας (1ΖΑ) , τα καθήκο
ντα του 35%-37% όλων των θέσεων απα
Στην εθνική στρατηγική για το ποδή .
λατο που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η
κυβέρνηση , αναφέρθηκε ουπουργός Π..
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χα .
τζηδάκης , απαντντας στην Βουλή σε ε.
πίκαιρη ερτηση του βουλευτή της ΝΔ
Δημήτρη Καιρίδη.
Ο κ. . Χτζηδάκης υπογράμμισε ότι
καπό το περασμένο φθινόπωρο ξεκινήσα
με την εκπόνηση με τα συναρμόδια υπουρ
γεία , μιας εθνικής στρατηγικής για το ποδήλατο , το οποίο δεν είναι
κάτι αφηρημένο , αλλά έχει Ε 2
Ο φόρος εισοδήματος φνσικν προσπων που θα προκύψει με την εκαθάριση.
των φετινν φορολογικν δηλσεων μπο
ρεί να εξοφληθεί σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις αντί 3 διμηνιαίες δόσεις που ίσχυε έ ως πέρυσι Η πρτη δόση καταβάλλεται
έως τις 31 Ιουλίου και η τελευταία έως τις
26 Φεβρουαρίου 2021 . Η καταβολή του
φόρου που προσδιορίζεται από δηλσεις
φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που
τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες
η πρτη καπαβάλλεται την τελευταία ερσχόλησης στην Ελλάδα εκτιμάται πως
μπορούν να διεκπεραιωθούν κι εκτός γρα
φείου . Με άλλα λόγια, 869.000- 922.000
άνθρωποι θα μπορούσαν να εργάζονται
απομαχρυσμένα, αν και σήμερα η τηλεργασία ονδόλως ανεπτυγμένη είναι στην
Ελλάδα: μόνο το 4,4% του εργατικού δυ.
ναμικού ή περίπου 110.000 εργαζόμενοι,
εργάστηκαν μακρόθεν πρύπερσι, εν συ
νολικά στην περίοδο 2008-2018 το αντί .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βαριά πρόστιμα σε εταιρείες servicers
  Πρόστιμα του Υπουργείου Ανάπτυξης συνολικού ύψους 305.000 ευρώ σε τρεις  εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Κώστας Σκρέκας: «Καμία ανοχή σε αθέμιτες πρακτικές και προσβλητικές συμπεριφορές εις βάρος των πολιτών» Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 305.000 ευρώ σε τρεις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για παραβίαση της Νομοθεσίας, κατόπιν εξέτασης καταγγελιών στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Συγκεκριμένα: Α. Επιβλήθηκε π�
 • Στη Βουλή η δικογραφία για το «μπάζωμα» στα Τέμπη
  Διαβιβάστηκε στη Βουλή, από τον υπουργό Δικαιοσύνης, η ποινική δικογραφία για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Ειδικότερα, ο διαβιβασμός έγινε για την διαμόρφωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος (μπάζωμα), όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων του Σώματος της Ολομέλειας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Η δικογραφία αφορά τον τέως υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, την τέως Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, τον τέως Υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο και τον τέως Υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο. Το άρθρο Στη Βουλή η δικογραφία για το «μπάζωμα» σ�
 • Κληρονομικό «όχι» στην πώληση του τροπαίου του Μαραντόνα στη Γαλλία
  Η πώληση της «χρυσής μπάλας» που απέκτησε ο Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, προγραμματισμένη για τις αρχές Ιουνίου στη Γαλλία, πρέπει να «παγώσει». Έτσι υποστήριξαν οι δικηγόροι των κληρονόμων του θρυλικού Αργεντινού ποδοσφαιριστή, πιστεύοντας ότι το τρόπαιο που βρήκε ένας έμπορος αντικών είναι δικό τους. Σύμφωνα με τους πέντε κληρονόμους, το τρόπαιο με το οποίο βραβεύτηκε  ο Μαραντόνα ως ο καλύτερος παίκτη του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους στο παρισινό καμπαρέ Lido, κλάπηκε κατά τη διάρκεια ληστείας τράπεζας τον Οκτώβριο του 1989 στη Νάπο�
 • Αξιοποίηση ακινήτων σε “πακέτα”
  Την προκήρυξη διαγωνισμών για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου σε «πακέτα» και όχι για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά, προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κηρύσσοντας σήμερα την έναρξη του Hellenic Public Property Conference, που διοργανώνουν η Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ  και η Boussias Events. Παράλληλα, εξήγγειλε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παραχώρηση των κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου  -κατά το πρότυπο της πλατφόρμας που λειτουργεί ήδη για την παραχώρ
 • Κεντροδεξιά και ακροδεξιά προηγούνται στις δημοσκοπήσεις
  Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της ΕΕ να κάνει μια απότομη δεξιά στροφή, αναφέρει το Κέντρο Δημοσκοπήσεων του Euronews. Πολύ πιθανό ο επόμενος επικεφαλής της Επιτροπής της ΕΕ να είναι συντηρητικός. Το δεξιό στρατόπεδο πλήττεται από πολλές πολιτικές ρήξεις Τα βασικά στοιχεία Οι συντηρητικές δυνάμεις θα κερδίσουν τις ευρωεκλογές, αναφέρει η ανάλυση των δημοσκοπικών δεδομένων του Euronews Super Poll, από το Κέντρο Δημοσκοπήσεων του Euronews. Ένα ευρύ φάσμα που εκτείνεται από κεντροδεξιά, υπερσυντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα προηγείται στις δημοσκοπήσεις στις κυριότερες χώρε