Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Πρεμέρα λειτουργίας
για το τουριστικό περίπτερο
Σπάρτης > σελ.7
| Συνάντηση Κρητικού και Δούκα! 4 μετάλλια για τον Φιλαθλητικό
με την υπουργό Παιδείας
Στο Πρωτόθλημα Νοt. Ελλάδας Κ16
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 1 1ουλίου 2020 1Έτος 24-1 Αρθμός 5905 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731001253 Faxi 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
46 θέσεις
κοινωφελούς
εργασίας
στη ΠΕ Λακωνίας
Δραματική έκκληση του δημάρχου Ηρ. Τριχείλη
5os νερού
για την επαρκεια
στον Δ. Μονεμβασίας
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 29/6 η
υποΒολή ηλεκιρονικν απτή
σεων από ους ενδιαφερόμεεγγεγραμμένους
ανέργους , 18 ετν και άνω,
για 36.500 θέσεις Πλήρους
αnασχόλησης και για χρονικό
διάστημα 8 μηνν , στο ηλαί
σιο της δράσης-Προθηση
της αnασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα για 36.500 άτομα
σε δήμους , nεριφέρειες Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειν ΚΚπΠ/ουνοφείς φορείς , υunnρeσίες
υπουργείων και άλλων φορέων..
Η δράση έχει ως στόχο την
ενίσχυση/nροθηση
αnασχόλησης των ανέργων
με έμφαση κυρίως σε ευπα θείς ομάδες Πληθυσμού πou
αντιμετωηίζουν υψηλό κίνδυνο αnοκλεισμού και συγ χρηματοδοτείτοι από το ΕΣΠΑ
και τον ΟΑΕΛ, Η διαδικασία
υnοβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα , 6 Ιουλίου 2020 και ρα 11:00 ημ,
Συνολικά 272 άτομα θα αnoσχοληθούν στην Περιφέρεια
<Το επόμενο στάδιο είναι η καταστροφή των καλλιεργειν και η ερήμωση
οξύ Πρόβλημα λειψυδρίας , λης ηροειδοηοιεί τους κατοίκους onoia στερεί νερό υδροδότησης τες , οι οnοίοι καταναλνουν
λόγω της nαρατεταμένης ανομ - ότι θα υπάρξει σοβαρό Πρό- από τους δημότες Πρέπει όλου Πάνω απ το 90% του συνολικού
Βρίας , της αλλαγής των κλιματι - Βλημα στην επάρκεια του σαν καταναλωτές να είμαστε ιδικν συνθηκν
υφαλμύρινσης αντιμετωπίζει ο νίζοντας ότι ο δήμος Παρέχει το τίζουμε για τη μεγαλύτερη τον δήμου, να διενεργούν μόνο
Δήμος Μονεμβασίας , καθς η νερό μόνο για ύδρευση.
στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα
Βρίσκεται σε nολύ χαμηλά επί - ότι onaγορεύεται η χρήση του διακοnές υδροδότησης, υnο- μενο στάδιο είναι η καταστροφή
πεδο, εν οι ορδεύσεις έχουν νερού για άρδευση , Πότισμο γραμμίζει ο Ηρακλής Τρκελης των καλλιεργειν και η ερήξεκινήσουν nολύ νωρίς,
Οδήμαρχος κ. Ηρακλής Τριχεί- αυτοκινήτων , αυλν κλη , η aπευθύνει έκκληση στους αγρότης νερού- , υnενθυμίζοντας και τοδιαθέσιμου νερού και αντλούν
αίτερα ηροσεκτικοί και να φρον - αnό τους ίδιους υδροφορείς με
οικονομία, Η άσκοπη κατανά - τα anapoirητa norίσματα και με
ΟΔ Μονεμβασίας ξεκαθαρίζει λωσή του θα μας οδηγήσει σε την αναγκαία Ποσότητα -Το επόδένδρων , κηπευτικν , ηλύσιμο
Ο δήμαρχος Μονεμβασίας μωση της nεριοχής μας, , κρούει
το καμηανάκι ο κ Τρικείλης
Σε τριετή προγράμματα εργασίας
ΑΣΕ Ανωγείων και Καλυβίων Σοχάς
Οι δράσεις της περιόδου 2019-2020
Τα Προγράμματα Εργασίας Οργανσεων Ελαιουργικν Φορέων (ΟΕΦ) στον τομέα της
καλλιέργειας ελιάς και της Πaραγωγής/τυποnoίησης ελαι όλαδου , με ενωσιακή
εθνική συγκρηματοδότηση, nou
υλοποιούν κατά την τριετία
2018/2021 οι Αγροτικοί Συνεται.
ρισμοί Ελαιoηαραγωγν Ανωγείων και Καλυβίων Σοχάς ,
nαρουσιάστηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο της ΕΑΣ Λακωνίας κ Ιωάννη Γρηγοράτο. Οι
δύο Συνεταιρισμοί έχουν συστήσει Οργάνωση Παραγωγν
με τις εηωνυμίες ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ-Οργάνωση
Παρογωγν κοι "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ -Οp γάνωση Παραγωγν .
Πελοποννήσου στο ηλαίσιο
του Προγράμματος κοινωφε λούς εργασίας Η κατανομή
ανά Περιφερειακή Ενότητα
είναι στην Αργολίδα 35, στην
Αρκαδία 114, στην Κορινθία
34 , στη Λακωνία 46 και στη
Μεσσηνία 43.
ουνέχεια οελ 7
ουνέχεια σελ. 9-10
51lakonikOs.gr
Το ακτήμον Λάγιο
και ο αδιάφορος
Περιφερειάρχης
του Απόστολου Γεροντίδη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα