Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μετά Covid "θεραπεία"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μ!!
9υ7123 557125.
Τρίτη 30 Ιουνίου 2020/ τιμή : 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.259
Επανέρχεται η κανονικότητα
στις πληρωμές
Μετά Covid θεραπεία
Τέσσερις Πληρωμές ασφαλιστικν και εργοδοτικν υποχρεσεων συγκεντρνονται στα
λίγα 24ωρα της εβδομάδας που μόλις ξεκνησε, καθς αλλάζει ο μήνας και η οικονομία
μπαίνει στο τρίτο στάδιο επανεκκίνησης . Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές για
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
δόσεις ρυθμισμένων ασφαλιστικν οφειλν
και Δρο Πάσχα στέλνουν στο ταμείο δεκάδες
χιλιάδες εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους .
Οι Παρατάσεις και οι μετακυλίσεις των ασφαλιστικν υποχρεσεων , Που αποτέλεσαν
κανόνα τις μέρες της καραντίνας, σταδιακά
ολοκληρνονται και οι επιχειρήσεις καλούνται
να επανέλθουν σε μια νέα κανονικότητα πληρωμν . σελ. 6
Τιπροτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος για την ανάκαμψη της οικονομίας
Έξικστοιχήματαν για την επόμενη ημέρα της παν
δημίας θέτει η TΕ μέσωτης έκθεσης νομισματικής
Πολιτικής . Για την ΤιΕ ο μεγαλύτερος κίνδυνος
σχετίζεται με τυχόν αναζωπύρωση της Πανδημίας
του κορονοϊού. Επίσης, η αναμενόμενη αύξηση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως απόρροια
της Προβλεπόμενης ύφεσης θα Περιόριζε την nα
ροχή χρηματοδότησης προς τις επΙχειρήσεις και
τα νοικοκυριά , καθυστερντας την ανάκαμψη
των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριό
τητας. Οι παράγοντες αυτοί θα οδηγούσαν σε επ
βράδυνση της ανάκαμψης, σε σημαντική επιδεί .
νωση των δημοσιονομικν μεγεθν και σε εκ
νέου αύξηnση του ήδη Πολύ υψηλού δημόσιου
χρέους. Επιπλέον , μια επιδείνωση της προσφυγικής
κρίσης θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτόσεις
στον τουρισμό. Μια Πιο θετική του αναμενομένου
έκβαση σχετίζεται με την ταχύτερη υλοποίηση
των διαρθρωτικν μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοΠοιήσεων. Η ΤΕ επικαιροποίησε τρία σενάρια
για την Πορεία της οικονομίας κατά τη διάρκεια
του 2020.Το βασικό σενάριο Προβλέπει ύφεση
5,8%, το Πο ήΠιο ύφεση 4,4%, εν το δυσμενέστερο
ανεβάζει το Ποσοστό της ύφεσης στο 9,4% . Και
στα τρία σενάρια, Πάντως, η ΤtΕ Προβλέπει ότι
στην Ελλάδα θα υπάρξουν δύο έτη διαδοχικής
ανάκαμψης, με τον ρυθμό ανάπτυξης του 2021
να ξεπερνά το 5% και στα τρία σενάρια . σελ. 5
Τα έξι στοιχή ματα
1. Να αποκατασταθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και
να μετριαστεί η επίπτωση των έκτακτων μέτρων
στη βωσιμότητα του δημόσιου χρέους
2. Να στηρχθούν οι τράπεζες στε να αντιμετωπίσουν
τς προκλήσεις του αύριο.
3. Να τονωθεί η δημόσια και ιδιωτική επενδυτική
δραστηριότιτα με αξιοποίηση των ευρωπαϊκν Πόρων .
4. Να διαφυλαχθεί η κυβερνητική δέσμευση ως Προς
τν εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού Προγράμματος
5. Να ενισχυθεί η μετάβαση σε ένα βισιμο πρότυπο
αικονομικής ανάπτυξης, με Πόρους του Next Generation EUS .
6. Να αποφευκθεί μια μόνιμη αύζηση της ανεργίας
ΟΙΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΦΙΑ 7
Τριπλό ακαμπανάκν Τt
για τον τραπεζικό κλάδο
Στην εκκίνηση η έκδοση
ομολόγου από την Τιτάν
Πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους
εγγυημένων ομολογιν λήξης Ιουνίου 2021
και αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων ομολογιν κατέθεσε η Titan Global Finance,
θυγατρική της Titan Cement International S.Α.
Η πρόταση με τοκομερίδιο 3,5% , λήξη τον
Ιούνιο του 2021, συνολικού Ποσού έκδοσης
300.000.000 ευρ και τρέχοντος υπολοίπου
287.800.000 ευρ , αφορά την εξαγορά του
συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων ομολογιν τους έναντι μετρητν . σελ .10
Κόκκινα δάνεια, κεφάλαια, μεγέθη
Tον μεγάλο κίνδυνο των Μη Εξυ
Πηρετούμενων Δανείων, τα οΠοία
μπορείνα γιγαντωθούν λόγω της τους μήνες του 2020 συνεχίστηκε
Πανδημίας , επισημαίνει n έκθε
ση της ΤιΕ, εν εκφράζει συγ εγχριου ιδιωτικού τομέα στις
κρατημένη ανησυχίαγια τα κε
φάλαια των τραπεζν , κυρίως
λόγω του αναβαλλόμενου φόρου , ρετούμενα δάνεια συνέχισαν να
και βλέπει επιδείνωση σε όλα
τα τραπεζικά μεγέθη . Η Πανδη
μία ανέκοψε τις θετικές εξελίξεις τίας της Πανδημίας. Σύμφωνα
στον χρηματοπιστωτικό τομέα . με τα προσωρινά εποτικά στοΟι Παρεμβάσεις τωνθεσμικν χεία Μαρτίου 2020, τα Μη Εξυοργάνων της Ε.Ε. και οινομοθε - Πηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) διατικές Πρωτοβουλίες της κυβέρ- μορφθηκαν σε 60,9 δισ. ευρ .
Vησης αντισταθμίζουν εν μέρει μειωμένα κατά 7,6 δισ. ευρ (ή
τις αρνητικές επιπτσεις της
Πανδημίας στη διαθεσιμότητα Δεκεμβρίου του 2019. σελ.4
και στο κόστος των Πιστσεων.
Το 2019 και τους τέσσερις πρη άνοδος των καταθέσεων του
ελληνικές τράπεζες, εισημαίνει
η έκθεση της ΤtΕ. Τα μη εξυπηEnergean
Χαμηλότερα το τίμημα
εξαγοράς της Edison E&P
υποχωρούν- αναμένεται όμως
να αντιστραφεί αυτή η τάση εξαι Σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της εξαγοράς
της Edison E&P , με τη συνολική αξία της να
περιορίζεται από τα 750 εκατ. δολ. στα 284
εκατ. δολ, κατέληξε n Energean με την Edison.
Η συμφωνία προσαρμόστηκε στις συνθήκες
της αγοράς εν εξαιρέθηκε αυτής το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P στην Αλγερία και στη
Νορβηγία. σελ. 11
Άνοιξαν τασύνορα, με δύο εξαιρέσεις
Διατηρεί την απαγόρευση απευθείας πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία Προς την
Ελλάδα μέχρι τις 15 Ιουλίου η κυβέρνηση, η onoίa μέσω της Πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Τουρισμού υποδέθηκε χθες στην Κωτην πρτη ξένη πτήση σε περιφερειακό αεροδρόμιο. σελ . 7
11,1% ) συγκριτικά με το τέλος
Ανάκαμψη
σε Ευρωζνη
κάμψη
στην Ελλάδα
Έκπτωση φόρου
για ανείσιρακτα
ενοίκια
Στην ευθεία
για Πληση
του 67%
τρινλιμανιν
ΤΑΙΠΕΔ- Νότια Καβάλα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Φ. Α.
αΤΡΕΧΕΙΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
500 ΕΚΑΤ. ΤΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Περίοδος Μαρτίου-Ιουνίου
Οικονομικό κλίμα
ΤΑΙΠΕΔ
σελ. 12
Σημαντική ανάκαμψη με άμα
8μονάδων κατέγραψε ο δείκτης
οικονομικού κλίματος στην Ευρωζνη τον Ιούνιο, Παίρνοντας
βαθιά ανάσα μετά το σοκ της
Πανδημίας και τις ιστορικές σε
μέγεθος απλειες σε Μάρτιο και
Απρίλιο. Αντίθετα, στην Ελλάδα
ο δείκτης υποχρησε, λόγω της
Πορείας του τουρισμού σελ.3
Το δικαίωμα να διεκδικήσουν έκπτωση φόρου έχουν
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων Που δεν εισέπραξαν
καν από τους ενοικιαστές τους τα μισθματα Μαρτίου
έως Ιουνίου, ή μέρος αυτν. Το Ποσό της έκπτωσης
φόρου ισούται με το 12% των συμφωνηθέντων αλλά
μη εισπραχθέντων ενοικίων Εφόσον κατοχυρσουν
το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου, το Ποσό αυτής θα
αφαιρεθεί από τον φόρο εισοδήματος και από τις
λοπές οφειλές της φετινής δήλωσης και αν απομείνει
υπόλοιπο θα αφαιρεθεί και από τον ΕΝΦΙΑ, σελ 6
Αγνα δρόμου κάνουν οι υπηρεσίες του ΤΑΠΕΛ Προκειμένου
να ξεπεραστούν γραφειοκρατι
κά εμπόδια και να δημοσιοπο
ηθούν οιπροκηρύξεις για την
Πληση του 67% των Λιμανιν
Αλεξανδρούπολης και Ηγουμε
νίτσας καιτον διαγωνισμό υπο
Παραχρησης δραστηριοτήτων
για το Λιμάνι Καβάλας. σελ . 9
Πολύτιμοι λίθοι
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΣΧ ΠΕΡΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ >20
Τακοσμήματα
έχασαν
τηλάμψη τους
λόγω Covid19
Ταμείο Δίκαι ης Μετάβασης
1,7 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΑΠΟΛΙΓΝΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ >2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα