Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
| tλεύθερο/
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6043
Τμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Δήμος Βοΐου: 47 θέσεις
κοινωφελούς εργασίας
Ξέκινησε η υποβολή ηλεκτρονικν αιτήσεων
Σελίδα 12
K. Μουσουρούλης:
Πρωτοφανές το επενδυτικό
ενδιοφέρον
για τη Δυτική Μακεδονία
Τλος Εποχής
Σελίδα 11
και για Τις λιγνιτικές μονάδες του Ι,II, I
και Ιν του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
-0δηγούντα σε σταδιακή
κατάργηση (phase oυ) anό
την 1η Ιουλίου και ουσιαστικά
τα φουγάρα τοus θα σβήσουν
ηριν anό ο 2022
-Ανοικτέs μόνο
γα την τηλεθέρμανοη
Μηχανογραφικό 2020
- Εεκίνησε η υποβολή
στο exams.it.minedu.goν.gr
Σελίδα 13
Μακεδονική Δύναμη
Πραγματοποιήθηκαν
οι εξετάσεις μαύρων ζωνν
και DAN υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Taekwondo
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙ:
ξεκινούν οι
αιτήσεις
στην Εργάνη,
για τη μείωση
του χρόνου
εργασίας
των εργαζομέΣελίδα 9
" Τουρκοφάγοι", " τουρκολάγνοι"
και δόγμα Μαυροκορδάτου..
Σελίδα 2
| έκβοση της οποiος θα οημοδέφει τις εξελέξεις στη χρα για roλλά χρόνων
| Το πρόγραμμα ΣΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ παρέχει την δυ
| νατότητα στους εργοδό .
| τες να μεινουν τον
χρόνο εβδομαδιαίας ερ.
| γασίας των μισθωτν
Ιμέχρι και 60%, καταβάλ|λοντας αντίστοιχα με |
Ιωμένο μισθό.
Η δημογραφιή δυναμκή της Τουρκίος τις τελευταίες δεκαετiος την
έχει καταστήσε μια rpφεροακή ουκονομιή και στρατιωτική δύνομη
η onoia ανοξητά ανάλογο ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και κυpίως στις
Μέχρι την Τρασμένη δκετία rou κυραρχούοαν οι κεμαλιστές
οτόχος της Τουρκίος ήτανη στενότερη rpooδεση στην E.Ε. και τη
Ιδύση Η άνοδος του Εprτογάν εξopo0ε τη στροφή οu oυντελoύνταν
| σταδιακά στην τουρκυκή κοινωνία npoς το ιολάμ . στα ηλaίοα μιας γενι
|κότερης στροφής των nεριοοότερων μουοουλμανκν κονωνν.
| Ος εnooλουθο της στροφής αυτής η Τουρκία του Ερντογόν προσα
|θεί να αυξήσει την επρροή oε μια oepά μουοουμανκές χρες οι mΙpοσότερες, ano ις omolεs ήταν κτήσεις της οθωμανικής
Τα erotελέοματα μέχρι τρα είvαι nενρά στη Δβύη και τη Συρία
Σελίδα 4|
ΚΩΔΙΚΟΣ Θ