Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΙΑΝΑ ΧΡΗΣΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ
ως σήμερα , δεν κατέ .
, ωρίς δωμάτια υnήρξαν ατήσεις για τr
anoμόνωσης μετατροnή ξενοδοκείων στη δυνατόν να καλυθα μηορούν να σε καταλύματα καρα Αετουργούν ντνας napo την napo . npοορισμν όηως ήτον
τα καταλύματα σε 61 τοσn της ηροθεσμίας ο αρακός στόχος .
φθεί το σύνολο των
ηροoρισμούς . καθς nou 66θnκε ano το υ.
στους ουγκεκριμένους noupyεio Τουρισμού .
Το τηλεφνημα του Έλληνα Πρωθυπουρηγού με τον Ερντογάν
Ήταν το κατάλληλο ξόρκι
Για να σταματήσουν να συγκεντρνονται σύννεφα
Από την αρχή της άθλιας αυτής υπόθεσης
κατονόμασα τη συμμορία και τους είηα
ότι θα τους Πάω μέχρι τέλους"
Σχολιάζει ο Αντνης Σαμαράς
νΤοn fνον ε
| καουτ ω epημα un
" Anό την αρχή της ά λιας
|αυτής υπόθεοης κατονόμα
Ιpα τη συμμορία και τους εί .
| teλους . Τότε ειρωνεύονταν,
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ . ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (18) bnoy μεήάι αμη
την αhλαγή του νόμου..
. Τι εniπτσεις
οι αλληόμορφοι μηοχουν στους anoογό . με , κάθε yονίδιο στον ρεί να είναι ακριβhή σνους οι γάμο μεταξύ άνθρωnο και σε όλα τα
ντίγροφα ή να διοφ ουγγενν
ατόμων . διηnoειδή είδη βρίσκε . ρουν ακόμη και σε μία
διαστου -τα σε δύο αντίγροφα, βόση αnό τις εκατοδενισμός της
Σημείωση:
προκαταβολής
ρσεις αυτές λέγο - nou ονομάζονται an ντόδες ενός νονιδίου ,
φόρου είναι
νται ομομικτικές και
Anλύμορφο, ένα σε nόγω μιος μετάλλαης.
, αιμομικτικές .
κάτι noυ μελεμέλος του εύ -Aνnx. σε ένα ονίδιο ,
τούν η κυβέρδή αναμειγνύονται νους ομολόγων pη. τοο ένας ahAηόμορφος
μόνο τα γονίδια και ό . ερτημα ης κληρο - iνα A και ο άλλος α.
n το αίήμα των δια - νομείται και καθορίζε . τότε ένα άτομο μηορεί
νηση και το οικονομικό τπιτελείο.
Αυτό δήλωσε ο υnοuργός Επκρα
τείας Γργος Γεραπκτρίτης σε συ.
νέντευξή του .
σταυρούμενων ατό .
τα το φύο στους διάνα είναι ΑA Aa ή 0 .
φορους οργανομούς .