Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

34oC, 21:00

27oC - Υγρασία 31%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:16 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

¼ôáí íïìßæåéò üôé ç ðáíäçìßá åßíáé ìðëüöá ôïõ... Óüñïò!

Ο κόσμος θα είναι λίγος. Άφιξη δώδεκα και δεκαπέντε αεροπλάνων ισοδυναμεί με δυόμισι, τρεις χιλιάδες τουρίστες, που θα χαθούν αυτοστιγμή στην αχανή, κερκυραϊκή επικράτεια τουριστικών κρεβατιών κι αντίστοιχων επισιτιστικών τραπεζοκαθισμάτων. Άλλωστε σειρά μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, το ζύγισαν, το μέτρησαν, και η απάντησή τους στο ερώτημα «πότε ανοίγετε;», ήταν αρνητική. Στον κόσμο της αγοράς, κανείς δεν εκτίθεται, προκειμένου να μπει μέσα. Κι απομένει η ζωοδότρα εργασία ν’ αναλογίζεται πως θα περάσει μέχρι του χρόνου με το μισό, στην καλύτερη περίπτωση, εισόδημα από πέρσι! Ύστερα είναι και η αγωνία, σε ποιον θα πέσει ο «μουντζούρης»; 3»

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5147

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Ãñßöïò ïé ðñþôåò áößîåéò ðôÞóåùí

Êáíåßò äåí ìðïñåß íá ðåé
ìå óéãïõñéÜ, ðüóá
áåñïðëÜíá èá êáôÝâïõí
ôçí ÔåôÜñôç óôï É.
Êáðïäßóôñéáò êáé ðüóïõò
èÜ÷ïõí ìÝóá. Ôá ìåãÝèç
ôçò Üóêçóçò åðß ÷Üñôïõ
ôç ÄåõôÝñá óôï
áåñïäñüìéï, Þôáí üëá
õðïèÝóåéò åñãáóßáò!

Ìåãáëþíåé ç áãùíßá ãéá ôçí åðéâßùóç

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Επί χάρτου» υπηρεσιακή σύσκεψη έγινε χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ιωάννης
Καποδίστριας, ενόψει της επανεκκίνησης της σεζόν από 1ης Ιουλί- ΚΕΡΚΥΡΑ. Έξω από το Δημοτικό Θέατρο διαμαρτυρήθηκαν οι ξενοδοχοϋπαλληλοι του νησιού, την ίδια ώρα που εντός
ου. Πρόκειται για την άσκηση του κτιρίου συνεδρίαζε το δημοτικό συμβούλιο. Ένα 24ωρο πριν από την επίσημη έναρξη της καθυστερημένης, φετιπροσομοίωσης που προανήγγειλε νής, τουριστικής σεζόν, η αβεβαιότητα των εργαζομένων για το αύριο, χτυπάει κόκκινο!
ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του εδώ.
Συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη
της Fraport, της Πυροσβεστικής,
της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
Σελίδα 5>>

ÎáíÜðéáóáí äïõëåéÜ «ËïõêÝôï» ìÝ÷ñé 15
Éïõëßïõ ãéá ÇíùìÝíï
ïé ìðïõëíôüæåò
Âáóßëåéï & Óïõçäßá
óôïí Åñçìßôç
3>>

¸íá éóôïñéêü ãéá ôçí ÊÝñêõñá
êôßñéï, ÷Üèçêå ïñéóôéêÜ 10»

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα