Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΔΗMΙΑΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙον
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΑΜ ΒΑΝΕΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΕΗΣ
είζονος ση- τέhouς snitnδεύματος δήματος του αγpoτικού
μασίας γιa για το 2019 . Σύμφωνα κόσμου aΛd και γενικό | τους σγρό . με ηληροφορίες την tpa του nputoγενούς
ηρωτογενή Τομέα είνα Πρωeunoupγός κυριά , δύσκολης οικονομικής
η aπόφoση της Κυpέρ
νησης για ανοστοηή του xο τη στήριξη του εioο
κος Μητοτάκης με στό , συγκυρίας .
Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό
| Για την ένταξη της Αρχαίας Νικόπολης στον κατάλογο
των Προστατευόμενων Μνημείων της Unesco
Κατέθεσε ο Ομιλος Unesco
Ολοκληρθηκαν οι Πανελλαδικές
Αναμένονται στις 10 Ιουλίου οι βαθμολογίες
θα ακολουθήσει η κατάθεση Mιχανογραφικν Δελτίων
onοκnnpθη καν την no .
Eετόσεις εν ο βαθμοnoy.
|ες σναμένονται στις 10 Ιoυ|hίou , npoκειμένου μετό να
|οκολουθήσει η κατοθεση
| Εων Μnχoνογραφικν ΔεA .
ESCO.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ . ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (7) Eημαντικά
μέτρα...
. Πς δρουν τα γε . μηλόκου στον χρο , τα anό τα ονοτόνα
μεταξύ της μοριακής και τα εντομοκτόνα , το
Νέα μέτρα στήριξης των ξενοδοχειακν ειχειρήσεων με επιδοτή
σεις δανείων, χρηματοδότηση επεv .
δύσεων και εργυσιν συντήρησης
ωργικά φάρμακα ;
An ο σύγpονες δομής της δραστικής onoio tounάοστον υς
γεωργικές τεχνικές - ουσίας του φορμάκου δύο τελευταίες δεκαε .
κουν συνδεθεί με τmν και της δομής του ενυ χρήoη Yεωργικν φορ - μικού μορίου , όnως a μάκων , τα onoia δρουν κριβς οδρανοnοού της n , ηροκonντoς
ουνήθως , οδρανonoντος ένα συγκεκριμένο ανυσματα . Το αντ ένευμο , με συνέπεια στοοο μηχοικό ανoλo σει τmν εnφάνεια όλn
νται τα αντιόνα αnό τα τον θάνατο σε εκατομ μυρια ζο και κυρίως
στα εpτό και ονο
φού . Η οδρανononon ματκή σχέση κnειδιού . ονepnouς κα ιδιαίτε
ρα στα μικρά noo .
έρχονται , τo επόμενη διάστημα κα .
θς η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται
nως η φετηνή θα είναι ιδιαίτερα δύ
οκολη χρονιά.