Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Σύλληψη
Η τριαηγία
Νέα του
ΠΡΩΤΕΑ
Ιουνίου
Γρεβενν
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ετ 17ο Τ 050
napaoευή 26.62020
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔ ΤοΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΕΝΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ 534 ΕΥΡΩ
Δεύτερη ευκαρία σε επκειρήσεις να δηλ σουν Παράταση
αναστοηής των μισθωτν τους για τον Μάιο σε περίπωση
nou δεν είχαν υnoβanει οριστική δήλωση ή να διοροσουν
ανοδρομικά δηnσεις noυ έχουν ήδη uno βάλει για τις ανα
στολές του Μαοu ή και για την ένταξη στον μηκανισμό Συν.
Εργασία δίνει το υnοuργείο Εργασίας , ανοίνοντος ξανά για
Aiyα 24ωρα το σύστημα Εργάνη .
Τουnοuργείο Εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους εργοδό
τες να διορθσουν εκ των υστέρων-και μέχρι τις 30 ιουνίουστην "Εργάνη- την ημερομηνία ένταξης των μσθωτν τους
στον μηχονισμό Συν Εργασα, , τη στιγμή μάπιστα nou το πρό
γραμμα καταγράφει καμηλές πτήσει με μόνο 3.000 επχεi
ρήσεις και περίπου 30.000 εργαζόμενους να έχουν ενταχθεί
Παράλληλa. nρoετοιμάζει νέα Πnnpωμή της ειδικής αηnoζn
μίωσης των 800 ευρ από το Πρτο Πακέτο στήρξης για ε
δικές κατηγορίες εργαζομένων nou έχουν υnoβάλει υς
ατήσεις
supportemployees services gov.gr και για τους onoiouς ολo
κηηρθηκαν οι έηεγχοι και ο διασταυρσεις
Στο μεταξύ , aίμερα Παρασκευή 26/6 Πιστνονται τα nooά
της anoζημίωaης ειδικού σκοηού , ύψους έως 534 ευρ, σε
7.551 μισθωτούς Πou rταν σε nαράταση αναστολής σύμβα
σης τον Μάο και δεν έχουν ακόμη εισπράξει την anoζημίωση
nou δκαιούντα .
ψηφιακή
nλατφόρμα
Του καλοκαιρού στιγμές κοθημερνές.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Καρνα βά Τ4oς όροφος
( Εμποpικό Ελιμεία)
Τηa.. 24625 02146
s0υ90wκάομο -690α Ακρότεος
Δxροσ Αντμτάσιση Μιοονμότιτας Yποβoοφούμα ΑαmΡΟΥωνά.
Kn : 6577 019452-6032 2 ΕΣ 1.