Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Κδημερινή orκονομική ειδική εgιμερίδα Διακηρύξευν-Δημοτραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.:7098
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τέλ0s
επιτηδεύΚρυφή παγίδα
διαπιστθηκε στην παράταση
για τα αδήλωτα τετραγωνικά
ματ0s
- Δεν θα το ηληρσουν
οι αγρόtεs για το 2019
μους δημοτικά τέλη
καθαριότητας και φω .
τισμού κλπ αναδροτραπεί η πλατφόρμα μικά έως και το 2010,
λόγω του ότι από το
2014 έχει νομοθετηθεί
παραγραφή
υποχρεσεων
προς τους Δήμους που
θα αυξάνέται κατά ένα
χρόνο ετησίως μέχρι
Σε "παγίδα" για ανυποψίαστους
κινδυνεύει να μετα.
πολίτες
δήλωσης τετραγωνι.
κν της ΚΕΔΕ , σύμ φωνα με την ΠΟΜΙΔΑ,
καθς με τροπολογία των
που ψηφίζεται τη Δευτέρα στη Βουλή παρατείνεται για δύο μήνες
τος για το φορολο- η προθεσμία δήλωσης
για τα αδήλωτα τετρα.
γωνικά μόνο των ηλεκτροδοτούμενων
επάγγελμα αγρότες η ακινήτων , χωρίς ταυεφαρμογή του , μέ - τόχρονη παράταση της
20ετής
Απαλλάσσονται
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από
το τέλος επιτηδεύμα.
και το 2030!
γικό έτος 2019
Γιa το θέμα η ΠΟ
ΜΙΔΑ απέστειλε προς
τον αρμδιο Υπουργό
Εσωτέρικν κ. Πανα
γιτη Θεοδωρικάκο
προθεσμίας δήλωσης υπερεπείνουσα
στολή με το εξής πε
Αναστέλλεται
τους κατά
κύριο
ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΦΟP ΜΑ
ΚΕΔΕ,
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου " Ενιαίο κεί .
μενο Δικονομίας για
το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΤΑ ΟΠΟΙΑ
τρου της επβολής
συνέχεια στην 11
για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακί- ριεχόμενο:
νητα.
ΥΠΟ ΨΗΦΙΣ Η ΔΙΜΗ κλπ , δηλαδή μέχρι την
ΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ!
Αξιότιμε
Υπουργέ
31-8-2020 , μέσω της
ηλεκτρονικής
"Προς τον Υπουργό
Αυτό συνεπάγεται ότι Εσωτερικν κ . Παναη εγκύκλι0s για όσοι δεν πρόλάβουν γιτη Θεοδωρικάκο
ΚΟΙN: Προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ . Δημήτρη Παπαστεργίου
Τι Προβλέπει
κύριε
πλατΚΕΔΕ
φόρμα
Σας ευχαριστούμε www.tetragonika.gov θερμά για τη χορή- app.gr Στην τροπολο
να δηλσουν τα κενά
και μη ηλεκτροδοτού.
μενα ακίνητά τους
μέχρι 30.6.2020, θα
υποχρεωθούν στη συνέχεια να καταβάλουν
στους οικείους Δήτο επίδομα
γηση δίμηνης παράτα
ΘΕΜΑ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ δηλσεων αδήλωτωνγία σας αυτή όμως δεν
υποβολής συμπεριλήφθηκε n ράταση της προθε σε εποχικούs
εργαζομένοUs
ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗ
ΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜ ελλιπν τετραγωνικν σμίας δήλωσης των
ακινήτων , όπως ορίζε
ται στο άρθρο 3 παρ. 2
κενν και μη ηλεκτρο
συνέχεια στην 10
Την κάλυψη των επο χικν απασχολουμένων
σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα
εποχικής λειτουργίας,
που λειτουργούν σταδιακά ή θα επαναλει
τουργήσουν
επόμενο διάστημα , από
την 1η Ιουνίου έως και
τις 30 Σεπτεμβρίου ,
ανεξάρτητα από το
συνέχεια στην 2
Aλλαγέs
στο επίδομα
ορεινν ,
μειονεκτικν
περιοχν ,
Σελίδα 9