Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουνίου
Κδημερινή orκονομική είδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7097
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Φορολογικές
δηλσειS
Άνοιξε ξανά
η ΕΡΓΑΝΗ
για ατήσειs
- Οι διορθσειs Που μεινουν πρόστιμα και φόρουs
Ανοιξε το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την Πέμπτη
(25/6) και μέχρι τις 3
Ιουλίου για να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις που έγιναν
για την αναστολή των
συμβάσεων εργασίας
τον Μάιο. Ειδικότερα
οι εργοδότες από σή.
μερα μπορούν :
. να υποβάλλουν αρ-.
χική "ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
συνέχεια στην 11
Σε διόρθωση λαθν
και Παραλείψεων στις
φορολογικές δηλ.
σεις που έχουν ήδη σέπραξαν το 2019 προ
υποβάλει μπορούν να
προχωρήσουν οι φορο- εισοδήματα αυτά να
λογούμενοι, έχοντας φορολογηθούν
την ευκαιρία να μει.
σουν το φόρο στο εκκαθαριστικό τους .
Οι διορθσεις γίνοv
ται χωρίς πρόστιμα
| μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
τις τροποποιητικές δη
λσεις φορολογίας εισουν ακόμη και αναδρομικά Πooa μισθν
και συντάξεων που ει κειμένου
έτος ή στα έτη που
ανάγονται.
Ετσι , όπως αναφέρει
το euro2day.gr , όσοι
διαπιστσουν εκ των
υστέρων ότι υπάρχουν
λάθη, παραλείψεις και
κενά στα στοιχεία της
φορολογικής δήλωσης καθάριση της φορολο- αυτοτελή
που υπέβαλαν έχουν γικής δήλωσης που
τη δυνατότητα να
μπουν στη φορολογική δεδομένα , γίνεται νέα υποβάλουν τη τροποιτους δήλωση να πραγ.
ματοποιήσουν τις αλλαγές που θέλουν και
να την υποβάλουν ορι - βάση τα νέα δεδομένα ρολογικής δήλωσης
στικά.
Με την οριστική υπο
(ΟΠΕΚΑ: σοδήματος, που άνοιξε
πρόστιμα
των 100, 250 ή 500
έχει γίνει με τα αρχικά ευρ θα πρέπει να
χθες η ΑΑΔΕ η οποία
δεν αφορά , μόνο
εκκαθάριση με τα νέα
στοιχεία και ο φόρος της προθεσμίας υποθα προσδιοριστεί με βόλής της αρχικής φοητική δήλωση εντός
φορολογικά έτη μέχρι
και το 2015.
Οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβά
δήλωση για να δηλ- βολή ακυρνεται η εκ
700-1000
της δήλωσης.,
Για να γλιτσουν οι
φορολογούμενοι τα
δηλαδή έως τις 29 Ιολίου. Σε περίπτωση
συνέχεια στην 10
τροποποιητική
Πιστοί στο γκισ !
Παραμένουν
οι ηλικιωμένοι
πελάτες
Ο ΟΠΕΚΑ υλοποιεί
και φέτος το πρό γραμμα παροχής χρηματικν βοηθημάτων
σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Το
πρόγραμμα
στην καταβολή , χρηματικού βοηθήματος
ύψους εππακοσίων
συνέχεια στην 2
αφορά
των τραπεζν
Σελίδα 9