Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Π α ρ α σ κ ε υ η 2 6 Ι ου ν ι ου 2 0 2 0

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 36 1 9 Åτοσ 17ï/ Τι µ η 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Êõñ. ÌçôóïôÜêçò: Ôï öåôéíü
êáëïêáßñé íá ãßíåé ðñüëïãïò íÝùí
åðéôõ÷éþí áðü ôçí åðüìåíç óåæüí

Ó Å Ë. 1 2

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò

MåãÜëç áåñïíáõôéêÞ Üóêçóç
óôá íüôéá ôçò ÊáñðÜèïõ

ÓÅ Ë . 1 2

Åðßóêåøç Í. ×áñäáëéÜ
óå 18 ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñüìéá ðïõ
áíïßãïõí óôéò ðôÞóåéò åîùôåñéêïý

Öüñïé, åéóöïñÝò êáé
äÜíåéá «ðíßãïõí» ôéò

ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò
Ó ÅË . 5

Ã. Êùôóüò:
«Ðñï÷ùñÜ
ç áîéïëüãçóç
ôùí ðñïóöïñþí
ãéá ôç ìåëÝôç
ôïõ êëåéóôïý
áñäåõôéêïý
äéêôýïõ
Óìïêüâïõ»

Ç áíáâÜèìéóç ôçò Áõôïäéïßêçóçò
óôç óõíÜíôçóç ÐôÄ - ÊÅÄÅ

Ó ÅË . 4

ÓÅ Ë . 6

ÌÐÏÕÔÉÊ ÊÑÅÁÔÙÍ

ÓÅ Ë . 1 2

Ôáõôü÷ñïíç ðëçñùìÞ êýñéùí &
åðéêïõñéêþí óõíôÜîåùí ìå ôçí
ðëçñùìÞ ôçò óýíôáîçò Áõãïýóôïõ

ØÁÑÑÇÓ

To ÓÜâ âá ôï 27 Éïõ íß ïõ
óôçí ðéóßíá ôïõ Íåâñüò Resort & Spa

óáò ðåñéìÝíïõìå ãéá ìéá ìáãåõôéêÞ âñáäéÜ
ìáæß ìå ôïí Óêïýöá Íßêï êáé ÓôåöáíÞ Ãéþñãï,,
ðÜíôá ìå ôçí öáíôáóôéêÞ èÝá óôç ëßìíç ÐëáóôÞñá.
¿ñá Ýíáñîçò 21:00
Åßóïäïò åëåýèåñç
Õðåýèõíïò åðéêïéíùíßáò: ÊáðåôáíÜêçò Ìé÷Üëçò
Ó ÅË . 9

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COPTOI ΑΠΟ: 23,90 €........ 14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÍÅÂÑÏÓ: ÍÅÏ×ÙÑÉ Ëßìíçò ÐëáóôÞñá-Êáñäßôóá
Ôçë.: 24410 93201, Êéí.: 6947 181196
web:www.nevros.gr
email:[email protected]

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

×ïéñéíü êüôóé ì/ï.......................................2,99 €/kg
×ïéñéíό κεµπάπ µαριναρισµένο..................4,70 €/kg
×ïéñéíός êéìÜò- σπάλα α/ο.........................3,99 €/kg
Κοτόπουλο Άρτας νωπό.............................2,48 €/kg

Η προσφορά ισχύει
από Πέňπτη 25/6 έως Πέňπτη 2/7
Ôçë. Delivery êáé ðáñáããåëéþí
24410 21595 êáé 24557

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα