Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανμίδον Ι. Στυλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)"Αp. φύλλου 6330-12.141
0.50 ε
Οι 298 θέσεις
που κατανέμονται
στους Δήμους
της Π.Ε. Δράμας
26 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικν
Εκδηλσεις μνήμης στο Δοξάτο 30 Ιουνίου
Η 105η Επέτειος
του Πρτυ
Ολοκαυτματος
του Δοξάτου
Διαχείριση ζητημάτων
εξάρτησης
από το Κέντρο Δράσην
της Δράμας
Έρχεται
το Tentart
Festival 2020!
Δράμας 137- Δοξότου: 7-Κ ευροκοτίου:
| 30-Παρανεστίου: 18- Προσοτσάνης 47
σελ. 3η
Με έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
Στην οδό Χελμού ο προτεινόμενος χρος από τη δημοτική αρχή
Ομόφωνα η πρόταση
Άρχισε η συζήτηση για οριστική
χρηματοδότησης για την παιδική | μεταφορά της λαϊκής αγοράς Δράμας
χαρά του δημοτικού κήπου
Προϋπολογισμός 568.000 ε με Φ ΠΑ-360.844, 80 ε από το
Δήμο και 207.155,20 ε από το Πράσινο Ταμείον
- Δηλσεις του αντιδημάρχου Οικονομικν Γιάννη Εφραιμίδη στον n.T
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΟPΙΕΤΙΚΗ μεταφορά της λα
κής αγοράς επί της οδού Χελ.
μού , μελετά πλέον η δημοτική
αρχή Δράμας . Όπως φαίνετα, α κ ταστάσεις με τον κορωνοίό Coid -19 .
πίεσαν έτσι τα πράγματα , στε να
φτάσουμε στο σημείο να έχουμε
πλέον μπροστά μας την αναγκαία και
οριστική μεταφορά της λαϊκής αγοράς της πόλης μας , απότην οδό 19ης
Μaου , στην οδό Χελμού .
Αν και εδκαι χρόνια υπήρχε μια γενική άποψηγια τη μεταφορά της λα
κής αγοράς σε άλλο σημείο από αυτό
της κλασιής θέσης της επί της 19ης
Μaiοu , παρ' όλα αυτά ποτέ καμιά δη
μοτική αρχ εν εμβάθυνε στο θέμα
και δεν θέλησε να το αγγίξει.
Αυτό που προϋπήρχε της εμφάνισης του Covid-19,
ήταν μα επίσης γενικότερη συζήτηση , που εχε άμεση λαίκής δηλνουν ευχαριστημένα από το νέο χρο , εν
σχέση με την έναρξη του μεγάλου έργου της Βισμης και οιπαραγωγοί αγροτικν προϊόντων , μόλλον καλαβλ
Αστικής Ανάπτυξης. Την πήρη ανάπλαση δηλαδή του νό , πουν τη νέα θέση στην οδό Χελμού!
του μέρους της 19ης Matοu Αν και άμεοα το έργο δεν Οριστική μεταφορά στην Χελμού
θα -έμπανε στα χωράφια - της λακής αγοράς, το έργο
θα έφερνε τεράστια αναστάτωση στο βόρειο μήμα της ράς σε δύο δαρορετκά σημεία της πόλης , φαίνετα ότι
19ης Μaΐου και ειδικότερα την ημέρα της Πέμπτης Αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί για nολύ . Και η δημοτική αρχή
ησυζήτηση για πθανή μεταφορά της λαϊκής σε άλλο ση έχα ξεκνήσει πλέον τη συήτηση για την οριστική μετα μείο εξαπίος των έργων , αναμενόταν να ξεκανήσει ίσως φορά της λαϊκής στην οδό Χελμού .
στο επόμενο χρονικό διάστημα, παρ ' όλα αυτά όμως όλο
και πήγανε πίou .
Ηδιά σπαση της λαϊκής...
Να άμως πoυ τελικά η ωή οι καταστάσεις με τον κο- επιστρέφαμε στην κανονικότητα και ότι τα μέτρα με tς
ρωναίό άλλαξαν τις προτεραότητες, και από τη μια μέρα αποστάσεις θα ανατραπούν . Δυστυχς όμως , ίσως και
στην άλλη , η μισή λαϊκή αγορά , κυρίως με το τμήμα των λόγω των τελευταίων κρουσμάτων , δεν ήρθε καμιά δια
μκροπωλητν και εμπόρων , βρέθηκε σε άλλο σημείο επί τερη αλλαγή από πλευράς κυβερνητικής οδηγίας-.
της οδού Χελμού , και οι παραγωγοί με τα αγροτικά προ όντα παρέμεναν στην 1 9ης Μαΐου.
Η δύσκολη αυτή κατάσταση ξεκίνησε με το τέλος της λάξ στις λαύές αγορές , παρ όλα αυτά τα μέτρα με ις
καραντίνας κατά του κορωνοίού και τη σταδιακή άρση αποστάσεις όμως έχουν παραμείνει.
του bck down της αγοράς . Ήδη, εδ και ένα μήνα σεδόν, η λαύή λειτουργεί διασπασμένη σε δύο διαμετρικά δης , <είναι όι είμαστε αναγκασμένοι πλέον να βρούμε
αντίθετα σημεία της πόλης.
Η αλήθεια εναι ότ η πλειοψηφία των κατανολωτν της έναν χρο . Ετσι ξεκνήσαμε τη διαβούλευση με τους φο πόλης, δυσκολεύεται να ατισκέπτεται και τς δύο αγορές ρείς γα μια νέα μόνιμη δομή σε έναν άλλο χρο .
και θα πρέπει είτε να επλξει πού θα πάει , είτε να χρησμοποιήσει διπλό χφόνο
αλλά και να κουραστεί ,
προκειμένου να επισκεφθεί
Του Θανόση Πολυμένη
ΜΟΦΩΝΑ πe
ρασε από την
έκτακτη και δια
περιφοράς συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβου
λίου Δράμας , η πρόταση χρηματοδότησης
του Δήμου Δράμας γα
την κατασκευή της πα.
δής χαράς στο δημοτκό
σχετικής πρόσκλησης
από το-Πράσνο Το. Με την παιδική χαρά
τω δημοτικού κήπου
της Δράμος, ο -Πρων
νός Τύπος- έχει ασχοληθεί με
δημοσεύματα παλαότερα, Το τελευταίο ,
ήταν αυτό που δημοσι
εύθηκε στις 18 Ιουνου
και τα δύο σημεία .
Από την λη πλευρά , μκροπωλητές και έμποροι της
πολλά
Το πρόβλημα πλέον με τα δύο τμήματα της λαϊκής αγο2020 , όπου γνόταν μα Τοσχεδιάγραμμα μα το πς θα είvo η naδική χορά του δμο
περγραφή για το τ θα πκού κήτου Της Αράμας
περλαμβάνει
Το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου .
κ. Μλεκάνης , ψήφισε ναι στην εισήγηση
σε έκτακτο και δια περpοράς Δημοτικό με την επιφύλαξη για την αρμοδιότητα
Συμβούλιο, πέρασε αμόφωνα η υποβολή του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και ο
πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου κ. Μελισσινός από την ίδια παράταξη, ο
ατοίος ψήφισε ναι στην εσήγηση μετην
Κατά την ψηφοφορία , ο δημοτικός επpύλαξη επίσης για την αρμοδότητα
σύμβουλος της rράταξης nόλη +Ζωή- του θέματος από το Δ.Σ, eπειδή μόλλον
εμπίττει σις αφμοδιότη.
τες της Οικονομικής Επ
τροπής του Δήμου .
'α δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης-Ρro
2020ψήφισαν θετικά , με την
επιφύλαξη ότι ίσως
έπρεπε να έχει περόσει
πρτα από την ΟικονοΜιλντας χθες στον -Πρωνό Τύπο- ο αρμόδιος αντι δήμαρχος Οικονομικν κ. Πάννης Εφραιμδης , επσημα
νει ότι υπήρχε μια εικόνα για τη δημοτική αρχή , ότι θα
Δράμας Τρος το "Πράσνο ΤαμείοΗ νέα οδηγία περελάμβανε τη διακοπή του 50-50, δη
λαδή τη δευκόλυνση δηλαδή να μην κατεβαίνουν εναλ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
-Αποτέλεσμα όλων αυτν, όπως εξηγεί ο κ Εφραιμ
Δράμα
ένα όλλο μέρος, όπου θα μπορούν να απλωθούν όλοι σε
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
μική Εππροτή
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
σελ4η
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
BARC m |
ERS ONALPROTECTIVE Εσ0ιMΕΝΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τιλ: 25210 22423,Fax: 2521022413
email iatdiagnosi @gmailcom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου , Δράμα
2521031290 1 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα