Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΥΝΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ Ι Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 287
Τιμή Φύλλου : 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΟΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΣΤΟ ΠΙΣΟΔΕΡΙ
Σης 17 Ιουίου 2020, συμπληρθηκαν δύο χρόνια από την
οι ουναντήσεις που πραγματοποησε στην Φλρινα και το Ασβεστοπούης Cao Helas, Solergon, B&T Cmposites, Opυχεία υπογραμή της Συμφωνίας, των Πρεστν (17ουνiυ 2018 ), το
Αμυνταιο επέτρεψαν στον Συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης Μ.ΕΤ.E, Ορυχεία Αχλάδας κλπ.) . Επίσης, επισκέφτηκε την noθετήθηκε από την ομάδαΜακεδόνες Δραμινοί, σχετικό
Αναπτυξιακής Μετάβασης Κωστή Μουκουρούλη να καταγράψει Βιομηχανική Περιοχή της Ολρνας , όπου στις εγκαταστάσεις μημείο στο Πιοοδέρ , Η αναθηματική στηλη , nou παραπέμπει
τα θετικά και τα αpνητκά στοχεία , nou Bu εnτρέψουν την κα - της ΠΑ,ΜΗ , συναντήθηκε με επιχειρηματίες nou δραστηρο - στα γεγονότα nou διαδραματίστηκαν στο στορκό χωριό όταν α
ατυνομκές δυνάμεις αναίτια και με βιαότητα απθησαν τους
τάρτση ενός σχεδίου αντιμετπισης των συνεπειν της επι - ποιούνται στην εκεί περιαχή,
κείμενης απολιγντοποίησης . Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, αλλά και
Η Περιοδεία επέτρεψε στον συντονιστή να αποκτήσει ιδία ουγκεντρμένους πoυ εξέφpα(ν την αντίθεση τους στο nεριεχ ην Δευτέρα 2 lουνiου , εite διαδοχικές συναντήσεις με τους αντίληψη για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. | μενο της Συμφωνίας , τοποθετήθηκε αφού είχε πρoηγηθεί
δημαρχους και φομείς καθς και επικέψεις σε παραγωγικές Βέβαο , η ενεργοnοίηση των τοπικν δυνάμεων , καιη υποβολή ainon και έγκριση από τον Δήμο Πρεσπν, Αντιδράσεις εκ μονάδες της περιοχής (0ινοποιείο Ενωσης Αγροτικν Συνε - στοχευμένων προτάσεων , θα είναι καθοpιστική στην σύνταξη δηλωrηκαν με την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλρινας Πέτη Πέρκα να
ταιρισμν Αμυνταίου , Οινοποιείο KΤΗΜΑ ΑΜΦΑ , εpγοστάσιο ενός σχεδίου με τα μέγιστα οφέλη για τν περισή .
απευθύνει ανοιτή επιστολή σταν Δήμο Πρεσπν. Ταυτόχρονα .
το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπν διατίστωσε ότι δεν τpήθηκαν
επακριβς τα οριζόμενα και συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ,
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΗΤΚΑ
δημοτικό συμβούλιο Πρεσπν συνείρίασε εκτάκτως την
Συνάντηση εpγασίας με τις Πρυταηκές
Αρχές του Πανεπιστημου Δmς Μae
δονίας Τραμποπούησε ο Πρόεδρος του
Αντατου Συμβουλίου της Εθνικής
Ασχής Αντατης Εκπαίδευσης, καθη
Υητής Περικλής Μήτκας .
- Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο
Πρύτανης , καθηητής θεόδωρος θεο
δουλίδης , ανέπτυξε τους κεντρικούς
δνες του στρατηρού σχεδιασμού του
Ιδρύματος, ο oποίος κατατέθηκε προ
σφατα στην ΕΘΑAΕ . Παρουσίασε στον κ . Μήτκα τα χαρακτηρι - δεία των Πρυτανικν Αρχν μετέβη στην ανεγειρυμενη Πανε - opopούν στα εής: έγει προυτε εί
στκά του Ιδρύμτος μέσα από τους δείτες ποoτητος και έρευνας πιστμιούπολη ση Ζνη Ενεργού Πολεοδομίας της πόλης της μαίανδρος , έχει Προστεθεί το
και επεσημανε τον σημαίνοντα ρόλο του Πανεπιστημίου στη Κοζνης, ξεναγήθηκε στους χρους Της και ενημερθηκε αnό λογότuπο Δραμνοί Μακεδόνες
μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή
Ιδιαίτεμη αναφοpά έγινε στα σημαντικά Δευτέρα 22.6.2020 με θέμα το ημε nυ έχει δημιουργηθεί
Ποσοστά κάλυψης των προπτυχιακν με την αναθηματική στήλη που ανεγέρθηκε από τον σύλλογο
μαθημάτων εξ αταστίκεως τα οποίa dν Δραμιναί Μαοκεδόνες στον περβολο του κονστικού καταστήματος
γέpν το aπόλυτο , διασφαλίζοντας την Πισοδερίου . Συγκεκριμένα , διαπιστθηκε Πως η στήλη πoυ το
εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων , noθετήθηκε στις 17.6.2020 εία.
καθως και στην Προετοιμασία για τη δαφορεική αnό αυτή που προτ .
διεξαγωγή της εξεταστικής περιοδου , θηκε από τον σύλλογο αυτό και
η onoia σε συντρπτικό ποοστό θα διαβιβάστηκε αnό την κοινόητα
πραγματοπουηθεί επίσης εξ αποστά- Πισοδερίου για έγκριση από το
Δημοτικό ουμβούλο στις 30.52020.
Στη συνέχεια, ο κ . Μήτκας με τη συνο - 0ι αλλαγές Πou napaτηρήθηκαν
καθς και η φφάση "σκίζουμε τη
ουμφωνία τω Πρεσπν, επnλέov
έχει αφαιρεθεί το πλαίσιο του
κειμένου και έχει αυξηθεί το με τις αρμόδιες υπηρεσίες για ην πορεία των έργων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑM
Η Βουλγαρία αποτελεί την πύλη του 0θωμανικού γεθος της γραμματοσειράς.
Διαδρόμου . Οι Μουσουλμάνοι υπερβαίνουν το 12% Τλος , η στηλη τοποθετήθηκε και
του πληθυσμού της , Οι 750.000 Τούρκοι της ζουν αποκαλύφθηκε χωρίς να υπάρξει
συμπαγείς περί το Κίρτζαλι και σχηματίζουν το Ορυ-| κάλεσμα σε nολίτες και φορείς,
κικό Μουσουλμανικό Τρίyωνο με την μουσουλμανική πλην του Δημάσχου, ούτε καν της κονότητας Πισοδερίου της
μειονότητα της ελληνικής Δυτικής θμάκης και με onoας την βοήθεια ο4ono ησε ο Σύλλογος για να προωθήσει
| τον ογκδη πληθυσμό της τουρκικής Ανατολικής το uίτημα του .
| θράκης . Το κόμμα της τουρκικής μειονότητας έως
το 2013 ήταν ο αναγκαίος εταίρος των εκάστοτε
βουλγαρικν κυβερνήσεων . Οι τουρκικές επενδύσεις μεταξύ των κορυφοίων, Ετσ, ίσως, εξπγείται
όι ο Ερντογάν εξαιρεί την όμορή του χρα από τα
κύματα των προσφύγων-μεταναστν nου εξαπολύει
αποκλειστικά στην Ελλάδα
Οροθετημένο γεωγραφικά στο κέντρο του παζλ
Βουλγαρίας Σερβίας , Αλβανίας , Κοσουφοπεδίου και
Οταν το 202 ο Ερντογάν εξελέγη Πρτη φορά
Πρωθυπουργός , η οκονομία της Τουμκίας τελούσε
υπό κατάρρευση και διεθνή κηδεμονία. Την εξυγίανε
και την ανέππυξε εντυπωσακά προκεμένου να δράσε
επεκτατικά Τον Σεπτέμβμο του 2001 οι τουρκικές
Τράπεζες ήσαν χρεοκοπημένες και πολλές, η Τουρκία
ζεμένη στο 180 κατά σεφάν ουστιρότατο πρόγραμμα
του ΔΝΤ, ο πληθωρισμός 75% και η ουρκική λία
σε διαρκή υποτμηση, Αμέσως ο νέος ρωθυποuργoς
όρισε υπουργό Οικονομκν τον διεθνούς κύρους
οικονομολόγο Κεμάλ Ντερβίς και προχρησε με
τέτοα συνέπε και ταύτητα σε βαθιές διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, στε στη δεύτερη θητεία του διέ
κοψε το 19ο πρόγραμμα του ΔΝΤ. Η οoικονομία είχε
Πάρει μπροστά . Ταυτόχρονα απελευθέρωσε και
διοχέτευσε στην παραγωγή τις έως τότε απόβλητες
αλλά γιγαντιαίες μάζες των πιστν του Ισλάμ στην Ανατολία . ν
Σε οκτ χρόνια οι 79 Τράπεζες περιορίσθηκαν σε 49 και η Σκοπίων απετέλεσε το κατάλληλο όργανο της νεο-οθυμανικής
κεφαλαιακή τους επάρκεια έφτανε στο παγκοσμίως ηλευτό στα Bαλκάνια . Με 20ετή σύμβαση παραχρησης και επένδυση|
επιπε0ο του 19% , 0 επενδυσεις άρχισαν να καλπάζουν , Υπό 120 εκατ. ευρ , η κολοσσιαία τουρκική ΤAV Airports Holding στν 1E Φλρινας , Η κοινωνία μας θα πρέπει να ξεπεράσει
την ηγεσια του η Τουρκία αναπτύσσεται ραγδαία και ήδη εκσυΥχρόnσε και εκμεταλλεύεται τα δύο μοναδικά αεροδρόμια υτο το πρωτο cακ κα. να δει μηpοστά ις pormιeς neu aνoyoνται
μετεχει ισ0τιμα , αno τη 15η θέση , στην Ομάδα G20 των 20 Μέγας Αλέξανδρος . της πρωτεύουσας και "Απόστολος Δεν ειναι και ευκολο ολά , η μορολατρία και τα μνημόσυνα
σχυροτερων οικονομιων του Κόσμου . Κατασκεύασε τεράστια Παύλος. της Αχρίδας . Επίσης κατασκεύασε και εμεταλλεύ εται bv ηγοuν nova Χρεdετα opαμ , niστη σης δυνατότητες
εργα υnoboμής στην Κωνσταντινούπολη , σε μεγάλες πόλεις τον μοναδικό Εμπορευματικό Αερολιμένα στο ΣτΠ. Το οερο - Του τοπου, στα συγ
και προ πάντων στην έως τότε εγκαταλειμμένη Ανατολία την ο - δρόμο των Σκοπίων δύναται να εξυπηρετήσει τέσσερα εκα ποία μεταξύ άλλων διασχίζουν τεράστιο διεθνείς αυτοκινητό - τομμύρια επβάτες ετησίως σε μια χρα δύο εκατομμυριων αυτην τη μετάβαση, Οχι μόνον αυτός βέβαια . Για την ανα .
δρομοι προναπό την Ανατολή . Μέχρι και το 2017η οικονομκή παμπτχων . Το αεροδρμιο της Αχριδας ρσκεται στα συνορα πυξιακή πορεία της περιοχής , επιβάλλεται η σύμπραξή με το
ανόπτυξη ης Τουρκίας υπήρξε εντυπωσιακή, Το κατά κεφαλήν με την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο . 0 Εμπορευματικός Αερο - TEρογενη και τον τρτογενη τομέα . Σην ανάδεξη των πλεο ΑΕΠ της το 2001 αντιπροσπευε το 40% του μέοου όpου της λιμένας του Στιπ διακινεί το τουρκικό εμποριο σε ολα τα Βαλ - νεκτημάτων μιας τοπικής οικονομίας , α συνέργειες οδηγούν σε
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 2017 Το 65% , Σε σύγκριση με την κάνια. Τoν Μάρτιο 2011 η τουρκκή Τράπεα Χο εξαγορασε αnοτελέσματα, η καθετοπoηση παραγωγής και υπηρεοιν .
ελληνική οικονομία ήταν 50% μεγαλύτερη το 2001 , 220% το την Εξαγωγική και Πιστωτική Τράπεζα των Σκοπίων και άνοιξε
2008 και 430% το 2017 . Ωστόσο, εισήλθε σε κάμψη από το τουρκικά σχολεία . Μεγάλες εταφείες της Τουρκίας αγόρασαν Αγροτκης Αvάτιξης για τν nεpoδo 2021-2027, θa αποτελεοουν
2018 οπότε η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά 40% και ο φθηνές εκτάσεις γύρω από την πρωτεύουσα όπου οικοδόμησαν ισχυρά οκονομκά εργαλεί . Για να διεκδιηθούν όμως τα ποσ
πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 20% για να πέσει στο 13,5% τους υψηλότερους στα Βαλκάνια ουρανοξύστες .
τέλη του 2019. Για το 2020 το ΔΝΤ προβλέπει πληθωρισμό
12% και ανάπτυξη 3%.
Η δημογραφία είναι ένα επί πλέον στρατηγικό προνάμιο της έτος το 70 Διεθνές Συνέδριο Κεμάλ Ατατούρκ υπό την αιγίδα θα έτρεπε να έχουν προγραμματιστεί και υλοποηθεί εδ κι
σε βάθος χρόνου. Οι Μουσουλμάνο παρουσιάζουν τριπλάσο των δύο Προέδρων Δημοκρατίας. Από το 2007 εορτάζεται δεxaεtίες Η γενικότερη οικοιομή συυρία είνα ββο ορνuή
δεικτη γενMσεων σε συγκριση με τους Χριστιανούς. Σήμερα ο κάθε χρόνο η Ημέρα Δίδαοκαλίος της Τουρκικής . Με τουροκές λογω και των επτωσευν της Πανδημας ολλα , η ευκαιρία noυ
τουρκικός Πληουσμος της Ανατολικής θράκης και της Κων . δαπάνες αναστηλθηκαν παλαιά οθωμανικά τεμένη: το Ζωγρα - Πopounaτα μα να είναι μοναδικ , eoτω κα αν ο αλαγς
σταντινούπολης υπολογίζεται ίσος με συνολικό άθροσμα του
πληθυσμού πoυ (eι σε έξι βαλκανικά κράτη Ελλάδα Βουλγοφα , ΜπεκΤασηδων. ΜΕ unoτpο4ές μ ΑΚυμας εευ Πολιτικής (ΚΑΠ 2021-2027 ) , είναι κοινή πεποίθηση πως θα
Σκόπια , Αλβανία , Κοσσυφοπέδιο και Μαυροβούνιο.
Στα Βουκάνια ο Ερντογάν ασκεί στρατηγική βάθους, κατέλαβε των Σκοπίων . Τον Αύγουστο 2011 θεμελιωνετα το Τουρκικό χΕι ισχυρό Περμαλλοντικό Πρόoημο (λέγεται για το 40% του
ήδη ισχυρές θέσεις και προωθεί τον νέο-0θυμανισμό διότι θέατρο.
απευθύνεται σε Αδελφούς Μουσουλμάνους.
α πλησιέσπεροι , πιο ευάλωτοι και χρησιμότεροι στόχοι της δολάρια , διαθέτει 296 επιχειρή σεις και noλεμικό ναυσταυμο αξιοnοηση των νεων τεχνολογιν και σεβασμό του περιβάλ.
νεο-οθωμαντκής στρατηγκής είναι η Βουλγαρία και τα Σκόπια.
συνέχεια στην σελίδα 2
0Ι ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Αντπρoύδρου ΔΕ.ΕΠ. Φλρνος
Ελλάδος το μικρό , Πολυεθνικό και ετο μόρροπο κράτος των
της Γραμματείος Αγροτικον Φορέων Της ΝΕΑΣ ΔΗΜ0KPATIΑΣ
Η Μεταλιγνπκή nερίοδος είναι ήδη μια (σα nραγματικόττα
χριτικά του πλεονεκτήματα . Να δούμε το
noτήp μισογεμάτο.
0 πρωτογενής τομέας , Βα παίξει σίγευρα κομβικό ρόλο σε
Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης όσο και τυ νέο Πρόγραμμα
nu πρoβλέποντα απanείται σχέδιο και τοχευση. Δεν χαρίζονται
Στα Σκόπια συνέρχεται το 40 Διεθνές Συνέδριο Ισλαμικού χρήματα απλά για να επουλωθούν ο πληγές του τόπου, δίνεται
Πολιτισμού στα Βαλκάνια τον Οκτβριο 2010 και το επόμενο μως μιας πρτης τέξεως ευκαιρία να γtνουν πptματα τα οnoia
φστό Τζαμί , το Μεντάνι , ο Αραμπάτ Μπαμπό και οι τεκεδες Που πpεπει να γίνουν έχουν το χαρακτήpα του κατεπείyοντος
από τον Απρ ιο 2011 σε 11 τουρκικά νοσοκομεία 58 γιατρο
προύπολογιομού ) , στα πλαίσια και της, Κλιματικής αλλαγής , το
Στην Αλβανία η Τουρκία έχει επενδύσει 2.7 δισεκατουμήρια γενικοτερο πλαισιο Βα εινα , noιοτικότερα nροϊόντα υψηλής
προστβέμενης αξας με μεωμένο κόστος ειρον, με τυτόχpοη
στον Αυλνα.
λοντος,
συνέχεια στην σελίδα 2
συνέχεια στην σελίδα 2