Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανμίδον Ι. Στυλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)"Αp. φύλλου 6330-12.140
0,50 ε
Περίπολιτικού αμοραλισμού
Αναφορά Χ Κεφαίδου στη Βουλή
Σης 5 Ιουλίου η τελετή
" Σημαίες ευ καιρίας"
ή "χαλαροί δεσμο"
στις σύγχρονες
πολιτικές οργανσεις;
Εθελοντισμός
και Κοινωνική
Προσφορά
Εδ και 10 χρόνια
εορτασμού της 76ς
επετείου από τη μάχη
η Δράμα ζητά την ίδρυση
Ογκολογικού Τμήματος
στο Γενικό Νοσοκομείο της
της Γέφυρας
των Παπάδων στο Νέστο
Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας
Γράφει ο Δρ Μιάλης Μλεκάνης
σελ. 3η
Βράβευση δημοτικν σχολείων Δράμας
για τη συμμετοχή τους στο Σχολικό
Μαραθνιο <Πάμε Ανα κύκλωση
Πρτο σε συνολικούς πόντους το 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
Μείωση ορίων ταχύτητας στις πόλεις στα 30 και 20 χιλιόμετρα την ρα
Το κυκλοφοριακό πρό βλημα
της Δράμας και η προ σπάθεια
τρο της πόλης
πόντους ανά μαθητήτο 100 Δημοτικό Σχολείο Δρόμας πεζοδρόμησης στο κέ
> 21 Δημοτικά σχολεία στο Δήμο Δρά μας συγκέντρω σαν 6.400 πλά
ανακυκλσιμων υλικν
>Αργεί ακόμα η εφαρμογή ενός από τα 9 σενάρια για την Βισιμη Αστική Κινητικότητα στη Δράμα
Του θανόση Πολυμένη
ΡΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ της
Τετάρτης 24 Ιου
Μου, χeες πραγματοποήθηε στο Δη ματικό Σχολείο Ξηροπο
τάμου , η βράβευση των
Δημοτικν Σχολείων
του Δήμου Δράμας ια
τη συμμετοχή τους στο
Σχολικό Μαραθνιο
Πάμε Ανακύκλωση .
Η σχολική δράση υλ ποήθηκε σε συνεργα σία με τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαί
δευσης Ν .Δράμας και τη ΔΙΑΑΜΑΘ
AΑ.Ε στο πλαίσο του προγράμματος προσπάθεκα τους και κατάφεραν έντυπω
Falowgreen.
Στην εκδήλωση των βραβεύσεων που θνιο .
έγινε στο Δημοτικό Σχ Ξηροποτάμου,
παραβρέθηκε η βουλευτής Δράμας του στη δημοσιότητα αλλά και απεικονζοντα
ΚΝΑΛ κα.Κεφoίδου και οι αντιδήμαρ- στην έξειδικευμένη στοσελίδα του fdχο Καθαρότητας κ . Κυριακίδης , Αeλη- Ιoνgreen.gr/dram a , το πρτο σε συνολιτισμού-Πολπισμού και Παιδείας κ .
Τόλιου-Δάντζερα και Προγραμματισμού Δημοτικό Σχολείο , καθς εναι αυτό nou
κ. Τάσσου . Χαιρετισμό μεταξύ άλλων έχει συγκεντρσει τους περισσότερους
απεύθυνε και ο προστάμενος Πρωτο - πόντους Όμως το πρτο Δημ . Σχ , σε
βάθμας Εκταίδευσης Ν. Δράμας κ. Σαλ - πόντους ανά μαθητές , είνα το 10 Δημ
Του θανόση Πολυμένη
Η ΜΕΙΩΣΗ του ορίου
ταχύτηπας των οημάτων εντός των πό
λεων , αποφάσισε και
υπέγραψε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Εκέρ
γειας κ . Δημήτρης Οικονόμου . Και η απόφαση αυτή
μάλιστα , δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την περασμένη
Παρασκευή 19 lουνiου .
Και τι αλλάζει λοπόν
αυτό; Μέχφ σήμερα , το
όριο ταχύτητος των οχημά
των εντός πόλεων , είναι τα
50 χλμ., ανά ρα . Με την απόφαση αυτή το όρο αυτό κατεβανειπλέον και ετίσημαστα 30%μ, ανά ρα αλλά και τη θεσμοθέτηση ορίου ταχύτητας τα 30ή τα 20 χμ./ρα
σε κάποιες περιπτσες πέφτει ακόμα και στα 20 χλμ. , σε μια οδό θα ατποκτή σουν χρο οι πεζοί και οι roδηλά
ανά ρα .
Όπως αναφέρουμε naραπάνω , το σημερνό όριο ταχύ Εrixεντρο ο άνθρωπος
τητας εναι τα 50 χλμ, ανά ρα , εν σε κάποιες περιπ
σεις δρόμων είπε στενότητας είτε κακής κατασκευής και μας με κέντρο το αυτοκίνητο και όχι τον άνθρωπο . Κα.
όλλων προβλημάτων , μενεται στα 30 χμ , ανά ρα .
Από εδ και πέρα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι οφελουμε να το αλλάξουμε. Από εδ και πέρα θα πρέπει
το όριο των 30χλμ , σε κάθε περίπτωση θα εναι μια στα - να βόλουμε ως επίκεντρο της πόλης τον άνθρωπο και όχ
θερή κατάσταση και δικαιολογημένα, η προσοχή όλων το αυτοίνητο .
μας θα πρέπει να είναι διοίτερα τεταμένη
Η αλήθεια είναι ότι, οι πόλεις μας έχουν καταντήσει οικονόμου έχει τον γενκότερο τίτλο Εγκριση Τεχνικν
Τλέον τέρατα που κατασπαράσσουν την καθημερνότητά Οδηγιν για τη δημιουργία προσωρον διαδρόμων κίνη
μας . Η μείωση του ορίου ταχύτητας , ενδεχόμενα με τον σης πεζν , προσωρινν δαδράμων κίνησης ποδηλάτου
καιρό θα αλάξει πολλές από τις καθημερνές μας συνή και προσωροή δημουργία περιοχν ήπας κυκλοφορίας
θειες και φυσικά, θα δσει μια νέα εκόνα από αυτή που ή δρόμων ήιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύέχουμε γα ης πόλεις Στόχος , δεν είναι απλά η μείωση τητας στα τριάντα β0) χμρα , σε τοτικές οδούς ή σε
των ορίων ταχύτητας , αλλά η δημουργία δρόμων ήπας περοχές κατοικίς και αναμένετα να αλλάξει ρίζκά
κυκλοφορίας, και η μείωση των ορίων ταχύτητας εντός τους τρόπους μετακίνησης σε πάρα πολλές πόλεις της
πόλης , μπορεί να οδηγήσει σε μια τέταα κατάσταση.
Μόλιστα επσημαίνεται ότ η δημιουργα δρόμων ήπιας τητος όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτημέλη.
κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας τα 30 ή τα 20χμ/ρα Ορόλος της πανδημίος
αποτελεί σημαντικό βήμα με στόχο να γνουν οι δράμοι
πο φικοί στον πεζο και τον ποδηλάτη ως προς την πόλεις έβαλε τον πεζό στο ετίκεντρο.
ασφάλεια , τη ρίπανση και
τον θόρυβο . Αποτελεί επ σης προϋπόθεση για να λειτουργήσει το οδόστρωμα
ως κουής χρήσης για οχή .
Δήμου Δράμας , συνέχισαν απτάητα την
ΦΩΤΟ Π.Τ.
ματα και ποδηλάτες καθς και για πεζούς. Συνεπς με
σιακά αποτελέσματα στον σχολικό μαρα
Σύμφωνα ε τα στοοεία που δόθηκαν
τες ,
Το πρόβλημα είναι ότ , μέχρι χθες , βλέπαμε τις πόλεις
κούς πόντους σχολείο , είναι το 1ο
όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό έχει αλλάξει και
Η απόφαση του υφυπ . Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Σχολείο Δράμας . Αυτό συμβαίνε , καθς
Παρά τις διαίτερες συνθήκες που το 10 ΔΣχ, έχει περισσότερους μαθητές
υπήρξαν τους τελευταίους μήνες, οι μα - και άρα χάνει σε πόντους ανά μαθητή,
θητές των Δημοτικν Σχολείων του εν το 100 Δ. Σχ , Δράμας έχει λιγότε
ρους μαθητές και άρα
κερδζει σε πόντους ανά
μαθητή
Η κατάταξη
Σύμφωνα λοτόν με τα
στοχεία , το 1ο Δ.Σ .
συγκέντρωσε συνολικά
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Ελλάδας αλλά και να μεσει στο ελάχστο τα όρια ταχύ Ηπανδημα και το χρονικό διάστηματου Ιockdown στις
πόντου ανά μαθητή π
φτουν στους 62237 ερχόμενο στην τέταρτη
θέση στην κατηγορία
πόντων ανά μαθητή.
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκος-Μσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τιλ: 25210 22423,Fax: 2521022413
email iatdiagnosi @gmailcom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου , Δράμα
2521031290 1 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα