Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Αναβλήθηκε η απόφαση
για το νέο τιμολόγιο
της ΔΕΥΑΣ > οελ. 7
Σήμερα Πέμπτη η κηδεία
του Χρ. Χαλουλάκου
Καινοτόμο πρόγραμμα
Ψηφιακής φιλοξενίας
στη Βαμβακού , oελ. 1 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 |Ετος 24-1Αριθμός 5901 |Τιμή φύλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731061250. e-mailkinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2019
Κριτήρια
επιλογής ακινήτου
Υπό το φάσμα της φτχειας
700.000 νοικο κυριά
για τον ΣΜΑ
του Δ. Σπάρτης
Λήγει στις 30 Ιουνίου η ηροθεσμία υπoβολής αιτήσεων
για την αγορά-μέσω δημοΠρασίας - από τον Δήμο Σηάρτης, οικοπέδου όπου θα
δημιουργηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Anoppuμάτων
[ΣΜΑ) στο πλαίσιο του σχεδια σμου για την κεντρική διαχείριση μέσω ΣΔΙΤ.
Για τα ηροσφερόμενα προς
αγορά οκίνητα ίγεωτεμάχια) .
Πρέπει απαραίτητα να λn φθούν υπόψη συγκεκριμένα
κριτήρια, όηως περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη.
Επιηλέον, κριτήρια για την
επιλογή είναι
Πρέπει ο)να έχει έκταση του λάχιστον 4 στρέμματα, να είναι
ενιαίο , ή αν Πρόκειται για
όμορα ακίνητα του ιδίου ή
διαφορετικν ιδιοκτητν ,
ότι το
αυτά να anοτελούν ενιαία
Στη μέση της κατάταξης με αυξημένο Ποσοστό η Πελοπόννησος
Υπό τον κίνδυνο φτχειας ή 10.326 ευρ για νοικοκυριά 10.534857 ατόμων του Πληθυ - ανισότητα, το υψηλότερο ατοκοινωνικού αποκλεισμού Βρί - με δύο ενήλικες και δύο εξαρ- σμού της χρας).
σκονταν το 2019 το 30% της ελ - τμενα nαιδιά ηλικίας κάτω
ληνικής κοινωνίας , σύμφωνα των 14 ετν
με την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤΙ Οπως Προκύ - χονται τα νοικοκυριά της ατομικό διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο ατομικό ετήσιο ει πτει από τα στοιχεία της ΕΛ - χρας Πou Βρίσκονταν Πέρυσι ανήλθε σε 9.382 ευρ , υψη- σόδημα για το τμήμα του ηλη ΣΤΑΤ το κατφλι της φτχειας σε κίνδυνο φτχειας (σε σύ- λότερο κατό 3,9% από το προ - θυσμού με
ανέρχεται στο nοσό των 4,917 νολο 4.123.242 νοικοκυριν nγούμενο έτος Μάλιστα , εισοδήματα ανέρχεται σε
ευρ ετησίως ανά μονοηρό - και τα μέλη τους σε 1.881.600 σύμφωνα με nαράλληλη 11.625 ευρ ,
σωπο νοικοκυριό και σε άτομα ίστο σύνολο των έρευνα για την οικονομική
έκταση η onoia θα είναι του λάχιστον 4 στρέμματα ,
Βρίσκεται εντός ζνης 15 xιλιομέτρων ηέριξ των ορίων
του Σχεδίου Πόλεως Σηάρτης .
y) νο είναι άρτιο και ουκοδομήσιμο , δ) να
σε δημοτική ή αγροτική οδό .
επαρκούς ηλάτους , στε να
είναι δυνατή η Πρόσβαση σε
αυτό φορτηγν αυτοκινήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μηορούν
να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Σηάρτης
μικό ετήσιο εισόδημα για το
Σύμφωνα με την έρευνα της τμήμα του ηληθυσμού με τα
ΕΛΣΤΑΤ για τον κίνδυνο της χαμηλότερα εισοδήματα ανέρΣυνολικό, σε 698.454 ανέρ - φτχειας, το μέσο ισοδύναμο χεται σε 5.700 ευρ, εν το
υψηλότερα
ουνέχεια σελ 9
Διάλογος για ένα αναβαθμισμένο Αμυκλαίο
nou στεγάζεται επί της οδού
Ευαγγελιστρίας 85-87 .
Για αντίγροφο της διακήρυξης , Πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιοφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται
στην Οικονομική Υηηρεσία
του Δ Σπάρτης στη Μαγούλα,
Ημερίδα στην ΠΕΣ και ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χρο
Επιθυμντας να συμβάλει στη
δημιουργία και λειτουργία ενός
αρχαιολογικού χρου υψηλν
nροδιαγραφν στον λόφο της
Αγίας Κυριακής Αμυκλν , το
Σωματείο Οι Φίλοι του Αμυ
κλαίουν οργαννει ημερίδαανοιχτή συζήτηση με θέμα
Συλλογικότητες και διαχείριση
nολιτιστικής κληρονομιάς, , Η
εκδήλωση θα Πραγματοποnθεί
για δεύτερη φορά στην οίθουσα
εκδηλσεων της Πνευματικής
Εστίας Σπάρτης (Αυκούργου
Χαμορέτου) , την Τρίτη 30 Ιου νίου και ρα 17:00 έως 21:00.
κατά τις ημέρες ΔευτέραΠαρασκευή και ρες 08.0014.00.
2731361123 και 2731361 106 ή
μέσω fax στο 2731361124.
τηλέφωνα
Ψηφιακές σφεντόνες
στα χέρια των νέων
του Νίκου Κωνσταντόρα
> σελ. 3
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα