Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.; 7095
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΟΑΕΔ: 2μινη
παράταση των
επιδομάτων
ανεργίαs
που έληξαν
το Μάιο
Παράταση αιτήσεων για
επιστρεπτέα προκαταβολή
έωs την Παρασκευή
παρ . 3 του άρθρου 1
αναφορικά με τη δυνα τότητα υποβολής εκ Τη διεύρυνση των δικαιούχων και την πa ράταση
προθεσμίας εκδήλω- δή λω ση ς
σης ένδιαφέροντος ενδιαφέροντος
για τον 20 κύκλο της
επιστρεπτπέας προκα
ταβολής ανακοίνωσε
το υπουργείο Οικονομικν.
Ειδικότερα, με σχετική απόφαση τροποποίησης της ΚΥΑ ποντας την ένταξη σε
ΓΔΟΥ131/13.62020 για
την Επιστρεπτέα ΠροΚΕΝ
Κατόπιν της δημοσί
ευσης
24760/550/2020 στο
ΦΕΚ 2484/Β/22-6-2020
για την 2μηνη παρά .
ταση των επιδομάτων
ανεργίας που έληξαν
το Μάιο του 2020, ο
Οργανισμόςενημε ρωνει , τους δικαιου καταβολή 2-Α φάση ακόμα και αν ήταν προ καθς και οι ατομικές δεικτικά των παντοπω
βάση το Προσωρινό
Πλαίσιο, δεδομένου
ότι αναμένεται να εγ.
κριθεί η τρίτη τροπο
ποίηση
Προσωρινού Πλαισίου
από την Ε.Ε., επιτρέ
αυτό μικρν και πολύ
μικρν επιχειρήσεων
νομικής
μορφής , ριλαμβανομένων εν
χους ότι η καταβολή
συνέχεια στην 11
( εκδήλωση ενδιαφ .
ροντος ) , που
γράφη πφοχθες από Οπως τονίζεται , με
βληματικές κατά την επιχειρήσεις χωρίς ερ
31η/122016.
λείων , καταστημάτων
ψιλικν , περιπτέρων ,
γαζόμενους , εφόσον
διαθέτουν φορολογική ειδν δρων , φαρμα.
ταμειακή μηχανή .
Ενδεικτικά παραδείγ
υπεαρμόδιους
ΕΛΣΤΑΤ: Σε
Ποιous κλάδοus
τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πεδίο και
δίνεται η δυνατότη τα ματα νέων δικαιούχων
ένταξης και σε άλλες ατομικν
αυξήθηκαν
οι μισθοίκαι
τα ημερομίσθια
στο πρτο 3μηνο 26/6/2020 και
υπουργούς Οικονομι .
κν και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων:
a ) παρατείνεται η επχειρήσεις .
προθεσμία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος μέχρι
επιχειρήσεων χωρίς εργαζόμε.
είναι
ακόλουθα: λιανικό εμ.
πόριο μικρν ατομικν
κείων , αρτοποιείων ,
ανθοπωλείων , ζαχαρο
πλαστείων , καταστημάτων ένδυσης και
υπόδησης , κομμωτη
ρίων , και κάθε κατά.
στημα λιανικής που
διαθέτει ταμειακή μη
Στον 2o κύκλο της
Επιστρεπτέας Προκα
Παρασκευή ταβολής μπορούν να
συμμετάσχουν ιδιωτι - ειχειρήσεων χωρίς χανή.
κές επιχειρήσεις κάθε εργαζομένους , συμπε
β) τροποποιείται η
συνέχεια στην 10
Κίνδυνοs
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
φτχειαs
Ανοδικά κινήθηκε ο
δείκτης μισθν και
ημερομισθίων στην
πλειονότητα των επ χειρήσεων σε βασι.
τομείς
για 1 στοUs 3
Έλληνεs
οικονομίας το πρτο
τρίμηνο του 2020 σε
σχέση με το αντί .
στοιχο διάστημα του
2019, όπως προκύπτει
συνέχεια στην 2
το 2019
Σελίδα 9