Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τεταρτη 24 Ιουνιου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3617 Åτοσ 17ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
Ïëïêëçñþíïíôáé ïé ðáñåìâÜóåéò ôçò
Ð.Å Êáñäßôóáò óôçí Å.Ï Êáñäßôóáò-ËÜñéóáò

ÓÅË. 6

Íá ìçí éó÷ýóåé ôï íÝï ùñïëüãéï
ðñüãñáììá æçôÜ ç ÅËÌÅ Êáñäßôóáò

Áìåñéêáíüò ðñÝóâçò TæÝöñõ ÐÜéáô:

Ôá íçóéÜ Ý÷ïõí ÁÏÆ
êáé õöáëïêñçðßäá

ÓÅË. 8

ÓÅË. 7

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ ΙΚΕ

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ Åêð/êþí
Ð.Å. Êáñäßôóáò ìå ôï ÄÞìáñ÷ï Ìïõæáêßïõ

ÄùñåÜ éáôñïôå÷íïëïãéêïý
åîïðëéóìïý áðü ôï ÄÞìï ÐáëáìÜ

ÃÉÁ ÔÅÔÁÑÔÇ 24/06
ÊÁÉ ÐÅÌÐÔÇ 25/06
Ìïó÷Üñé øá÷íü åëëÜò Ðõñãåôïý....6,99 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ÷ïéñéíÝò åëëÜò...............3,99 € ôï êéëü
(Áðü ôçí ÷ïéñïôñïöéêÞ ìïíÜäá ÌÁËËÉÁÓ)
ÐáíóÝôá ÷ïéñéíÞ åëëÜò....................3,99 € ôï êéëü
(Áðü ôçí ÷ïéñïôñïöéêÞ ìïíÜäá ÌÁËËÉÁÓ)
Øá÷íü ÷ïéñéíü åëëÜò.......................4,19 € ôï êéëü
(Áðü ôçí ÷ïéñïôñïöéêÞ ìïíÜäá ÌÁËËÉÁÓ)
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò............................4,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé...........................................3,99 € ôï êéëü
Ãßäá Ðçëßïõ......................................2,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï.......................................2,49 € ôï êéëü
Óõêþôé ìüó÷ïõ................................4,49 € ôï êéëü
ÁñíéÜ- êáôóßêéá ãÜëáêôïò åëëÜò
ïëüêëçñá Þ ìéóÜ..............................5,99 € ôï êéëü

×ïéñéíü êüôóé ì/ï.......................................2,99 €/kg
×ïéñéíό κεμπάπ μαριναρισμένο..................4,70 €/kg
×ïéñéíός êéìÜò- σπάλα α/ο.........................3,99 €/kg
Κοτόπουλο Άρτας νωπό.............................2,48 €/kg

Η προσφορά ισχύει
από Πέňπτη 25/6 έως Πέňπτη 2/7

ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COPTOI ΑΠΟ: 23,90 €........ 14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν μας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ØÁÑÑÇÓ

Ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ðïõ óõãêåíôñþèçêå áðü ôïõò áèëçôÝò èá
ôñéðëáóéáóôåß áðü ôï ºäñõìá Óôáýñïò ÍéÜñ÷ïò êáé èá äïèåß óå íïóïêïìåßá

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779

ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÌÐÏÕÔÉÊ ÊÑÅÁÔÙÍ

Êáé ï ÄÞìïò Êáñäßôóáò óôï Summer Nalton
Festival Retrofuture Run

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI

ÓÅË. 6

ÓÅË. 7

ÓÅË. 14

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ

Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Ôçë. Delivery êáé ðáñáããåëéþí
24410 21595 êáé 24557

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα