Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΚυχλαδική
Reional Μedia
Awards 2019
,Οveall Edkorial
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 | ΕΤΟΣ 200 ΦΥΛΛΟ 4.708 | 1,00E | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Ήταν Αύγουστος του 2017 όταν έγκε γνωστό ότι ς το τέλος του ιδίόυ έτους ο Δήμος Νάξου και Μικρν Κυκλάδων θα έπρεπε να έχει ολοκληρσει Τς απαπομειες μελέτες
που αφορούσαν πο έργο Ανέγερση ΚΕΓΕ Γεωργικής Σχολής), στην περιοχή "Κακνάδος" Σαγκρίου. Οι σχετικές διαδικασίες (σε πρτο χρόνο) έτρεξα, στην συνέχεια όμως
πάωσαν . Κάπως έτσι φτόσαμε στο 2018, έτος κατά το οποίο ο φάκελος ΚΕΓΕ προυθήθηκε στο Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου και Μικρν Κυκλάδων (που διοικητικά υπάγεται
σπον Δήμο Νάξου και Μικρν Κυκλάδων και το οποίο, υς γνυστόν, καλύπτει τις ανάγκες και των γειτοικόν νησιν Πάρου και Απιπάρου), προκειμένου το τελευταίο να εκδσει την
σχετική οικοδομική άδεια.Enναπάγωσε όμως και πάλι η υπόθεση αεγέρσεως ΚΕΓE, αφού η επίμαχη οικοδομική άδεια για πάνο από 15 μήνες δεν λέει να εκδοεί Γιατή
Δεν Κ.ΕΓ.Εται
ηδομία
Νάξου..
Πολεοδ
Ολοκληρνεται το επιχειρησιακό
σχέδιο του ΕΚΑΒ στα νησιά μας .
θα διατεθούν 148.000
ευρ για την πστοποίηση
για το αρνί Νάξου, το
κατσίκι Νάξου, το αρνί
Αμοργού, το κατσίκι
Αμοργού και άλλων
νησιωτικν προϊόντων
- Από την επομένη της εκδόσεως της οικοδομικής άδειας , το
ΥΠουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων θα κληθεί να
Χρηματοδοτήσει την ανέγερση του ΚΕΓΕστο Σαγκρί.
Τα γεγονότα:
E.Κ. Α. Β
Στις 22 Αυγούστου 2017, ο ίτότε) υπουργός Αγροτικής Αναπτύ.
ξεως και Τροφίμων , Ευάγγελος Αποστόλου , κατέστησε σαφή:
στον δήμαρχο Νάξου και Μικρν Κυκλάδων , Μανόλη Μαργαρίτη
την βούληση της Πολιτικής ηγεσίας του ΥΠουργείου Αγροτικής
Αναπτύξεως Περί ανεγέρσεως ΚΕΓΕ στον Κακνάδο. Μάλιστα έθε.
σε και Προθεσμία Περίπου τεσοάρων μηνν , μέσα στην οπoία θα.
Πρέπει να έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες από τον Δήμο Νάξου
και Μικρν Κυκλάδων ενέργειες, όπως α ιδιευθέτηση του θέμα
τος της κατατμήσεως της οικοπεδικής εκτάσεως στον Κακνάδο,
συνολικού εμβαδού 40 στρεμμάτων ίεκ των οποίων τα 8 θα διατεθούν γα την ανέγερση του ΚΕΓΕ , B) συμβολαιογραφική πράξη
μετεγγραφής ΚΕΓΕ Χρας από το Υπουργείο στον Δήμο Νάξου και
Μικρν Κυκλάδων ίσσ: Περί ανταλλαγής, ο λόγος)) , Υ ασύνταξη-εκπόνηση των απαιτούμενων μελετν γα την ανέγερση της
γεωργικής σχολής στον Κακνάδο κ.An.
ΑΡΝΙΑ
Στις αρχές του ιδίου μηνός , ειπθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο,
για την ανέγερση της γεωργικής σχολής συνολικού εμβαδού
470 m2 στο Σαγκ
2.000.000 ευρ. Στην ίδια συνεδρίαση αναφέρθηκε ότι η δαπάνη
για τις μελέτες ανεγέρσεως κτηρίου ίδιδακτηρίου -οχολής! 200
m2 ανέρχεται στο Ποσό των 147000 "ευρ".
ότι θα ααιτηθεί ίσυνολική) δαπάνη Περίπου
- Τον Νοέμβριο του 2013, ο ίτότε! δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρ της, υπογράμμιζε ότι η υπόθεση θα λυθεί άμεσα και σύντομα..
Να σημειωθεί ότιι η ίτότε! δημοτική αρχή ενέταξε στον προϋποΠογισμό του 2014 , 30.000 ευρ να όλες τις απαιτούμενες μελέτες του έργου στο Σαγκρί.
Πρτος σε ψήφους σΓιργος Γιαννάκης
στις εκλογές του Πανναξιακού ΑOΝ!
Οι πρτες του δηλσεις στην Κ λίγο μετά
την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων
ΣΕΛΙΔΕΣ 7-9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα