Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
16 νέα κρούσματα
στη χρα μας
Τα8 στην ΠΕ Εάνθης
Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων έχεις ως εξής 8 στην ΠΕ Ξάνθης , 1
στη Ροδόπη, 2 στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας , 2 στην Αθήνα , 1 στην Εδεσσα και δυο
εισαγόμενα από το εξωτερικό που εντοπίστηκαν στον Προμαχνα .
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Η.
ΤΗ ΣΣΟ ΡΑΚΗΣ
Νικόλαος Ευφραιμίδης,
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης:
| Κορονοίος:
Πρτο κρούσμα στο ΔΠΘ
-θετικό μέλος διοικητικού
προσωτικού στην Ξάνθη
"Η προσπάθεια όλων μας
συνεχίζεται σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο"
Τελικός στόχος η εξάλειψη του κορωνιού, στε ο τόπος μας
να πάψει να αποτελεί το κέντρο του προβλήματος,
με όλη την αρνητική δημοσιότητα που συνεπάγεται αυτό ,
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη:
και να επανέλθει στην κανονικότητα γιατί το αξίζει
Πανελλαδική Πρωτιά
στον κίνδυνο
φτχειας πληθυσμού
Πραγματοποιήθη- θης , τη Διοίκηση και από 09.00 π.μ έως
κε την Τρίτη 23 Ιου - Στελέχη του Νοσοκο -12.00 μ.μ
νίου 2020 και ρα μείου Εάνθης , την
11.30 π.μ. στην έδρα Επόπτρια των κινη. από 12.00 μ.μ. έως
της Περιφερειακής τν μονάδων του 16.30 μμ.
Ενότητας Ξάνθης , ΕΟΔΥ και τα Κέντρα
συνάντηση των Φο - Υγείας ΕΣΥ
ρέων Δισχείρισης και
Συντονισμού
ενεργειν αντιμετ - πρόθεση της Πολπεί.
πισης της εξάπλω - ας να συνδράμει με θης Καβάλας drive
σης του Covid-19 κάθε τρόπο στε να through συνεργείο
υπο την παρουσία αντιμετωπιστεί η εξά . από 10 00η ,μ έως για το λογο αυτό η
του προέδρου του πλωση του covid -19 18.00μμ.
ΕΟΔΥ κ. Αρκουμανέα στην ΠΕ Ξάνθης έως
Παναγιτη αποτε - την οριστική εξάλειψη
λούμενη από τον της.
Αστυνομικό Δ/ντη
Ξάνθης , το Γενικό
Δίντη Δημόσιας Υγεί - ση αποφασίσθηκε η Ξάνθης από 10.00π.μ τόπος μας να πάψει
ας της ΠΑΜΘ, Τα εντατικοποίηση των εως 15.00 μ.μ
στελέχη του Εθνικού ενημερσε ων των
Οργανισμού Δημό- πολιτν για τα μέτρα Κεσσάνη του Δήμου όλη την αρνητική δη
σιας Υγείας που βρί - ατομικής προστα- Αβδήρων, στο Περι , μοσιότητα που συνε
σκονται στον Νομό σίας καθς και ο φερειακό ατρείο από
μας, των Δημάρχων προγραμματισμός
της Π.Ε Ξάνθης, την νέων δειγματοληπτι 15.00μμ.
Πολιτική Προστασία , κν ελέχων ως
τη Διεύθυνση Δημό - εξής
σιας Υγείας και κο νωνικής Μέριμνας
της ΠΕ Ξάνθης , τον
Ιατρικό Σύλλογο Ξά Στο χωριό Μύκη
Στο Κέντρο Υγεί
ας Αβδήρων από
ο Πρόεδρος του 10.00π.μ.,
των ΕΟΔΥ εξέφρασε την 15.00μ.μ.
Στο 30 χλμ Ξάν .
προσπάθεια όλων
μας συνεχίζεται σε
Πέμπτη
25 Ιουνίου 2020
ΗΛΙΔΑ 5
κό επίπεδο. Τελικός
Στο Πάρκο Σαμα - στόχος η εξάλειψη
Κατά την συνάντη - κβ στην πόλη της του κορωνιου , ωστε ο
ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ
ΣΤΟ ΖΗΣΗ ΒΑΓΓΟΥΣΗ
να αποτελεί το κέντρο
Στο χωριό Νέα του προβλήματος , με
πάγεται αυτό, και να
εως επανέλθει στην κανο10.00π μ
νικότητα γιατί Το αξί.
ζει" , τόνισε ο Αντιπε .
ριφερειάρχης
"Όλοι οι συμμετ
χοντες συμφνησαν άνθης , Νικόλαος Ευ ότι το υειο νομικό
πρόβλημα εξακολουΠΕ
Τετάρτη
24 Ιουνίου 2020
φραμίδης
Στο χωριό Γλaυκη θεί να υφίσταται και
ΑΞΙΟΝ
σε ενα.
σχολείο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα