Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΜΕ ΤΕΝΑΧΟΔΟ ΣΤΕΝ SL1
Επιστροφή στην κανονικότητα
για τον ΠΑΣ
2019-2020.
Jel 15
NΕΟΙΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 24
Ιουνίου 2020
Αρ. Φύλλου 6601
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
ΒΗΜΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σήριξη των qηροτν, Που
επενδύουν στο μέλλον ης
αγροτικής τους αμετάλλευσις
Από Άσυλο Ανιάτων,
Κέντρο για το παιδί
Η υλοποίn ση επενδσεων καθισταται σημερα περισσότερο επίκαρη
αnό Πoτt ακόμα και υno τις εξαρε
τικά δυσμενείς συνaηkες. Ο αγροτης , οι ομάδες Παραγωγν και οι
αγροτικές εποκειρήσεις έχουν την
ευκαιρία να επωφελnδούν πληρως
κα να εκσυγκρονίσουν τς μοναδες
τους συμβάλλοντας στη Βελτίωση
τους και την mo αnoτελεσματική
αnoδοση τους . με επιχορήγηση
μέσα αno το Προγραμμα Αγροτικης
Ανάπτυξης.
ΣΕΛ. 9
Σε Κατσικά και Κουτσελιό
αντιπροσωπεία ης παφάταξης
Ιωάννινα 2023
Συναντήσεις με τα μέλη των τοκων συμβουλίων των κοινοττων
σε Κατστκά και στο Κουτσελιο είxε
κλιμακιο της παράταζης Ιωάννινα-2023 σήμερα Δευτέρα . ΣΕΛ.8
Προχωρά η διακείριση
των οργανικν
αποβλήτων
Την υποΒολη πρόα σης για tνταn
στο Επιειρησιικό Προγραμμα
Υποδαμές Μεταφορων, Περιβαλλον κι Αειφορος Αναπτυξης . nou
αφορά στην διαχεlριση βοαnoβλnτων ενέκρινε η Οικοναμκή Eιτpo nm του Δημου Ιωαννιτν στη συνεΣην έγκριση της Προγραμματικής σαμβασης μεταζο του Δημου lωαννιτν και του Κέντρου Κονωνικής Προνοιας Περι
φφειος Ηπε!ρου για την δημιουργία του Κέντρου για το Παιδι . προχρησε η Οικον αμική Επιτροπη κατα την τελευταία της συνεδριαση.
Το θεμα εσηynanκε η Αντδημαρχος Προγραμματισμου Νατάσα
Τορου - ουα
στοιχεία που naρeθεσε η Πρότα ση
του Δημου δα έχει συνολικο Πρού nολογισμο 890000
Το σκέδιο της Περιφέρειας
Ηπείρου για τα πάρκα
καινοτομίας
ουμφωνα με τα
ΣΕΛ. 7
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Τα αιολικά Πάρκα Πάνε
Περιφερειακό Συμβούλιο
| Το στοχο να αnοκτήσει η Ήnειρος
δοο Παρκα , υψολης εχνολογίας το
ένα καα αγροτικής καινοτομίας το
| δευτερο , Βazε η Περιφέρεια με τις
εισηyησεις Που θα γινουν κατα τη
| συνεδρίσση του Περιφερειακού ΣμΣυπητησηn γενικά γα τα αολικά
παρκα στην Ηπειρο και ειδικα για
το ργο nou αναστατνει το τελευτdο δαστημα το ΜέτοοΒο δα Yίνει
στη συνε δρία ση με τηλεδιασκεψη
του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηnelpou την ερχομενη Παρασκευη ,
26 Ιουνίου στις 12, σύμφωνα με τη
σχετικη Προσκληση προς τους ερ
φεακούς συμβουλους
βουλίου τπν Παρασκευη 26 Ιουνioυ.
| Προκειται για δύο προτεινόμενες
Ι υποδομές nou δα αναπτυχδούν κτι| ριακά σε οικόπεδα ιδιακτησίας του
| Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυζης, το
Πρτο σ εγγυτητα με το Πανεπιστήμο lωανν Iνων κα το &ετερο στην
Περιοχή του Κατσικά κα της Γαλa| κτοκομικής Σχολης .
Δείγμτα από το 10% του πληθυσμού
μέχρι την Παιρασκευή
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ -ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΣΕΛ. 4