Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουνίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7094
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αλλάζει τα
e-τιμολόγια
Φορο-bonus
στιs επχειρήσειs
τιμολόγιά τns
η ΔΕΗ
- Μα χρόωση ανά KWη
ανεξορτήτωs καιανάλωσns
Φορολογικά κίνητρα
δίνει το υπουργείο Οικονομικν στις επιχει.
επιστροφές
αλλά και μεγαλύτερες
εκπτσεις από τα ακαφόρων
Νέα τιμολογιακή πο
λιτική θέτει σε ισχύ ρήσεις για να εκδίδουν θάριστα έσοδα .
από τις 27 Ιουνίου η
ΔΕΗ , από τη στιγμή κτρονικό τρόπο τα Τι .
δηλαδή πou λήγει η
περίοδος των έκτα.
κτων μέτρων που ει.
σήγαγε η επιχείρηση πλατφόρμα myDATA.
για την κρίση του κορωνοϊού .
Χωρίς να είναι γνω - έκδοσης των παρασταστή η νέα γκάμα των
τιμολογίων που θα
συνέχεια στην 11
αποκλειστικά με ηλε μολόγιά τους και να τα
διαβιβάζουν
ΑΑΔΕ στην ψηφιακή σε τροπολογία του
Τα κίνητρα για την
εφαρμογή για της ηλε
κτρονικής τιμολόγησης περιλαμβάνονται
υπουργείου ΟικονομΓια όσες επιχειρήσεις κν η οποία κατατέ επιλέξουν ως τρόπο
θηκε στο νομοσχέδιο
για τις μικροπστσεις .
τικν τους την ηλε - Σύμφωνα με τη νέα
κτρονική τιμολόγηση διάταξη για τις επιχει .
μέσω Παρόχου ηλε - ρήσεις που επιλέγουν πράξης διοικητικού,
κτρονικής
στοιχείων και ξεκινήσουν από τις 20 Ιουλίου να στέλνουν τα
στοιχεία τους στην
ΑΑΔΕ κερδίζουν μείωση του χρόνου Παρα.
γραφής
φορολογικν υποθέ.
σεων κατά 1 ή 2 χρό- της οποίας η Φορολοτην ηλεκτρονική τιμο
λόγηση μέσω οποιουδήποτε Παρόχου για
τα φορολογικά έτη
μέχρι και το έτος 2022:
' 1.Περιορίζεται κατά 1
ή 2 έτη κατά περί
πτωση , η προβλεπό - Λογιου Περιορίζεται σε
μενη πενταετία , εντος λήπτη σε τέσσερα χρό
να προβεί σε έκδοση σε 45ημέρες ο χρόνος
εντός του οποίου η
εκτιμμενου ή διορ- φορολογική διοίκηση
εξετάζει τα αιτήματα
επιστροφής φόρου τα
οποία αφορούν τοφορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα
οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμό .
ζουν αποκλειστικά την
ήλεκτρονική τιμολό
συνέχεια στην 10
έκδοσης
Κλείδωσαν
αυξήσειs και
αναδρομικά
11 μηνν
θωτικού προσδιορι
Συγκεκριμένα ο χρό.
νος παραγραφή για
τον εκδότη του τιμοφόρου.
τρία χρόνια για τον
εξπρές γική Διοίκηση μπορεί
2.Μεινεται από 90
Οι συντάξεις
μεινουν
περισσότερο τη
φτχεια από ό,τι
τα επιδόματα
Τα νέα ποσά συντάξεων θα έρθουν με
τον επανυπολογισμό
που θα γίνει σε συνταξιούχους που αποχ.
ρησαν με 30 έτη και
άνω έτη ασφάλισης.
Στην κατηγορία αυτή
ΕΛΛΗΝΙΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ανήκουν
περίπου
900.000 συνταξιούχοι,
από το σύνολο των 2,6
εκατ. συνταξιούχων
της χρας.
Αυξήσεις στην τσέπη
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9