Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
μέχρι θανότου γ
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6038
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
ΔΕΗ Ερχονται αλλαγές
στις χρεσεις
της κατανάλωσης
παραμένουν εκπτσεις του κορονοίού
Σελίδα 1
Σύντομα
μεταφορά απορριμμάτων
από Κέρκυρα και Παξούς
στο εργοστάσιο ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ
Φορο-bonus
Σελίδα 9
στις επιχειρήσεις
Μικρότεροs ο χρόνos Παραγραφής,
εξηρές επιστροφές φόρν ,
μεγαλύτερεs εκπτσειs
από τα ακαθάριστα έσοδα
0 Δήμος Κοζάνης
και ο Δήμος Αγ. Παρασκευής
(Αθήνα)
αεννουν τις δυνάμεις τους
Σελίδα 13
Κολυμβητική
Ένωση Κοζάνης:
Πρόγραμμα
του 9ου τριήμερου CAMΡ 20
με 22 Ιουνίου 2020
Έρευνα: 9
στους
10 Έλληνες
φοβούνται να
ταξιδέψουν
στο εξωτεΣελίδα 7,
ΠOΨΕΙΣ
"Καμένα μυαλά"
και "καμένα χαρτιά" .
Σελίδα 24
Πριν anό λίγες μέρες ουμπληρθηκαν nέντε χρόνια από μια
| αnό τις μεγαλύτερες σε όγκο αυθόρμητες συγκεντρσεις no
έλαβε χρα στην Ελλάδα της μετanoλίτευσης,
Η συγκέντρωση έγινε στο Σύνταγμα με βασκό σύνθημα "Μ| νουμε Ευρπη και αφορούσε την αnoτροπή της πρόσκρουσης
Ι στα βράχια και μια άτακτη έξοδο της Ελλάδας αnό την Ευρω| ζνη και την Ε.Ε. ano την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μετά το
καταστροφικό rρτο neντάμηνο διακυ βέρνησης και την προκή|
Ιρυξη του δημοψηφίοματος
Η συγκέντρωση οργανθηκε από μεμονωμένα άτομα χωρς
| την υποστήριξη κάποιου κόμματος ή συνδικάτου και μέοω των|
κοινωνικν δικτύων . Το κάλεσμα ουγκεκριμένα έγινε κυρίως
| μέσω Facebok με αναρτήσεις όηως αυτή: "Όλoι μαί στο Σύν| ταγμα στις 19.30. Να πέοουμε την κυβέρνη ση να βάλει τέλος
Ειφυλακτικοί εμφανί
ζονται οι πολίτες μετά το
άνοιγμα των συνόρων
| και την άρση αεροπορι .
Ι κν μετακινήσεων και !
Ιδεν θα ταξιδέψουν στ
Ι εξωτερικό ελλείψει χρη| μάτων αλλά και κοροσύμφωνα με
| naνελλαδική έρευνα της !
Prorata.
συνέχεια στη σελίδα 4 .
Σελίδα 12