Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Θεμελίωση
για τα Νέα
Άρθρο του
Χρήστου
Βήττου
ΜEΝΩ Το
ΣΤΗΡΙΖΩ
ΑΑn Επιμε λητήριο
ΓΡΕΒΕΝΑ
στηρίζει
ΧΡΟΝΙ ΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΦnAiνw 22, Γρεβενά Τηλ. 2462 087772, Fax 2462 087775 | aik: caron aotenet.or
ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;;;
Έντονη κινηικότητα στο 0έuα των nροοφύγων.
Συναντήσεις. ανακονσεις, διαβουηεύσεις Έντονες διοφωνίες Σταχυολο
γουμε ενδειτικά .
Εμοστε ξεκάθορα ανθετο στην έhευoη μετανοστν αλλά και στη δημ
ουργία δομής την Π.Ε. rpεpevν , τόνσε στον Υnouργό Μετονοστευτικής Πο Aτκής Νότ Μηταρόκη. Ο Αντεριφερειάρκης Γpεβeνν Γιoννης rιάτοιος κοι
Γροφείο Αντmεpiφερειρκη ΠΕ rpeβενν.
Στα Γpεβeνό ανonογούν 260 nρoφυγες και μετανόστες σύμφωνα με το
ntoφόν του 1% και ό 1514 ότομα nou διομένουν στην nepοoή μος Κατα
Atγοντος ο κΔοσταμάνης δεν ουδήτησε καν την npότoση nou tέenκε στο
τpon να δημουργία κηειστής δομής στο Δήμο Γρεβενν καθς είνο κά .
θετα αντίθετος στην εφαρμογή μηος tέτoος noδυκής . .
Γραφείο Δημόρχου rpεβενν.
Ευγκεκρομένα , ο κ Ynουργός δεσμεύτηκε να nροκωρήσει στην καθολική
μετεγκατόστοση των μετανοστν αnό τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου της
Βασιλίτoος και την μετοφορά τους σε κλειστή δομή φοξενος εντός των
ορίων του Νομού . Ως nρος την οκρβή θέon γιο τη δημμουργια της κλειστής
δομής ο Μητοράκης iτηoε aυτή να υπoδεθεί onό την tonκnή ουτοδιο .
κηση του Μομού, είτε ano τoυς Δήμους είτε onό την nεριφΦέρεια, εν διευ .
κρίνισε ότι σε nερίπτωση nou δεν uoρxει ή δεν εnοpκεί κόποα δημόσια
μορφή μίο8ωσης,
Γροφείο Βouλευτή Γρεβενν
πnpoyματικά θα γίνει: Αντέχει ο νομός μος να nόρει στους όμους του και
όλα δυοβόστακτο βόρη:
Μετστρεηόμοστε σε έναν nεpφεpειοκό οδύνομο κφάο
Δύσκολη η ρο των anοφάσεων. Anoφoσεων noου Ca εnnpeόσουν τον τοno
μος για δεκαετίες .
ΘΕΟΛΟΓΑ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ
Συγμές μιος κάποιος ευτικίος
ΕΚΔΟΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΣΤΟΚΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
(Εμπορικό Ελμείο)
TK: 51 100 Γρεβενά
Tnh: 24625 02145
Eπείγοντa: 6944 206795
EΟNΙΚΗIΙ ΑΝΤΙΣΤΑΕΩΙ 20
ΤηA . : 24630 2654-24620 23214
. Δεpeύvnοn& Ανομετnon Yoyoνμότπος -οβonoούνη Ανoropoγωή
Kιv.: 6977 019452-6952 255251