Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
Ιδρυτές . Διευθυντές : Μκonn A. Δούκος (1916-1952)
Κστος Μ. Δούκος ( 1952-1970 , Μικoήn K . Δούκος ( 1970-1997) , Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
ίδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμρλής Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος , Σάββατο 20 ουνίου 2020
Ε 1,00
Αρ. φύλλου : 4251
Βόμβα η κατάργηση
του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι>
Πτση χωρίς τελειωμό!
www.lhtakα.pl
ετι στη tpo, ακυρνοντοι τε Λικό εnaοστες, κατο poon ono repμovia .
μαυστεί oro nonoΜα npoς το vnoi Η
στό έχεμ χο0 κο ο υνος npoη:
μέοω συνοργοσίος με το τουρστικό
Κστας Μουτζούρης:
Τέτou εΒους εovες anό mv κατοοκυή ου βooηmού κοθοpμού της npoτεύουσος , ρου τoonρros γa nνω aπό μα δεκοt κατούους
αΝα διατηρηθεί και να επεκταθεί ο ΦΠΑνwoοno m oτόμor του noοpομμος oε κοnpτη δο aonς oό κo κneμένων μέροοκ n onoo tehό δoκoa , συo με tmν
006pος 1, ano tov υnoupvo Eουτερν, κ Τon τν 6spv , όγο opovοο, έγ συδnon o anoυτόστοη του κmoπυού σνοού του βο
Τη δατήρom tων μεωμένων συντελεστν του onA στα vοά Σόμο , Χο και
συς 30 νου A ρpς β0pυ Ατou στος οuτioupnς oo up anό τη δανεαή σύμβοon με mv tupuno 6 έουμs oνonuτική ουbgnon στην noμενη ωτ 3300 μετροων. Εeκoμένο , τten ομpprtnon
μένο 31.122020 to κoteoτς tou εουος
Ηδη έχει poγμaτonoεteί μίο npτη δεpευντκ onείρωσn, να npoyμaτonoreeί eupeίs σύσεpη του enβρυνon και xnon της no
το mo noυ 5mo το κυρο οoο wν tuν δruoκν ropoτoξεων onou oυomnθεκ τnpioυ, μ otμa τw onotoτοσ netouγος του αόpοon τοu ΔΕ με τmν oνόθεση ot ttφoη on
Βonoγoύ καθαρoμού nόης tάμου , Η σύοκεψη θα γπετν του ΕΘκού Μετοόβιου Πonutεκτείου , npoyμοNκής Edpου κ naproς Στντζος με τους tnoeφonς του Δμου και εpooonoυς του Τεοοού Eriμε κούς nopdyotες του Δμου, νο εnoeετοστε η
Οονομκν ονοp ρει ότε
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ου δno8 , διά toυ neppepeάρη ηoo v μειμένων συντελοστν
κωστο κοστο owPow ου Λoo ω του το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου
Θωρακισμένοι
tου μεκμένου ουντεΛεστή ΦnA στα
σύνολο ων νο ων tpν νομν npoβnuσος Μ rv onopo0n ουpή anotehei νo εtouτικό μουte-κόoμpo του νηuou μο αστAεμα K ς npoο ωυ συνας κήoι tuponς τωννηον noapos
το nεvτύωνο, καθς η Αγupa nμένει σε οοκήσες
με αnoβoτκό οενάρια , εν noο ημεpν enooouon .
. rooono0έος nou thαν tε0eί ono μεoη κστό ντo ος εκoτo ο τουνa τoo na dνωστο μέχρr στιημής, χρονιύ δτιμα.
των ουντεAοστν ΦΠΑ για το στοθ0 o
στην npoκτιή των enονουνων uneprtnoewv κοθς
τουρκκά F-16 nttoονοτ φορές novω aτo εm 21 του ν. 2650/2000 cδος onυ, Η
μετανοστευτή κpon nou mήttεi το
νταγνο μελετοον ακοη ηo ενdeλεής το στέδιο
pn ox οκονομίς ουτν tων wnσν
Με τους Τοους να κnμoκνου τν npornrκότη
nσες toυ μετανοστευτικού
τα eopoς 6εν είνα τxiο ότι το tουpκό unoupyε
ΚΕις Πολλά Έτη Δέσποταν!
κοpoeν κκ Ευσβo .
σwo tημα onoστροτωικοrotonς tων εMην
νηον . Μoηστο , eς δύο ano τς unepntmσες tων
τουρκκν μαστικν ήτον σε nonύ ομo ύφος στην
nονoγά στα 1200 μ και στηxύο στα 1.800 μ
ανοφέρει onoueιντος τnv nporpo
τες και
ο n0o os δίδαξnv mμa , toντος ωκ oοtinοα η 6φμτκή με, Το Μουοείο Eνο μ tοu Atooς Σuβοn, eMNwκnς wνος και tς oroτprmοκής δύνομης στο
σκύnου Eημοoάτuν, να κφοσομε ν na nετοωυάρον Μw uούμε ως μεταξΟ nς κα nhodceoα και με τ0 noνnστήμο notpν ,
οφού φέρουν το κατευθυνόμενα pήματα κατό στο ος Lontρινος oτο epό nopcκλnoo noμnντικήν bunκοvinv to λογικο orow ς proino εν στον rpoounio κpo τοu
Το oroneματα nou φoεvούνται σις npoeήκες
σεβίου στο nanao κοpnpo εν η ημου , τε snguns και Tν Φουφνων, tou poτορχου .
κnς το μπιστενθηηκε Κύοός μαs | Mopίος Σμdn και τη ούστο ση του ομωνομοw
Τα nopanάνω αnotελούν αnoντηon ότι οοφςoυν
γwσv οι φύλοκεc, και ον κάu unaρέaι στη pος εί .
0εκnεος Β/22-10-02, Η npκ ονομοσία tου ehα pο0μδο του ονtερου μεόκονου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα