Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιeρντής - Νιόλαυς Καραάνος 1951-1974*Εoκτή τρα - Εκδύτρι Σεανρίδου L Σευλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6830-12.137
0,50 ε
Από την Ένωση Κυριν Δράμας
Με επιτυχία
η ημερίδα έναρξης
|Του έργου Το Μobile
School Ταξιδεύεν
Συνάντηση
της Ένωσης
Αξιωματικν ΕΛΑΣ
AΜΘ με την ηγεσία
της Αστυνομίας
Αρχές Ιουλίου δυο αγνες
στην Προσοτσάνη
Η Ε.Ε. δεν έχει
μέλλον
Το motocross
| κάνει επανεκκίνηση
από τη Δράμα
Του Γεργιου Εμ. Δημητρά κη *
Επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου προς η Διοίκη ση του Νοσοκομείου Δράμας
Η ανεργία καλά κρατεί στη Δράμα !!!
Να γίνει άμεσα τροποποίηση
του οργανισμού του Νοσοκομείου | θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια ΑMΘ
για να ιδρυθεί ογκολογικό Τμήμα
Τελευταία η Δράμα στο άνοιγμα νέων
Κάτω από 100 οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στη Δράμα και πολλαπλάσιες στις άλλες πόλεις!
ΠΣΤΟΛΗ rpος
τη Δισίκηση του
.Νοσο κομείου
Δράμας και ειδικότερα τη διαακήταα κα
Καρατζόγλου και τα
μέλη του ΔΣ, ατέ
στελε στις 17 Ιουioυ.
το ΔΣ του Ιατρυκού
Συλλόγου Δράμας
Στην ετιστολή, γίνεται λόγος για την
δρυση Ογκολογικού
Τμήματος στο Νοσοκομείοτης πόλης μας,
άτημα του ΙΣ εδ κα 10 χρόνα! Και α ενός πρoγραμματζονται έργα αναβάθόπως στοχχυμένα εnσημαίετα, το αμα μισης του Γεν. Νοσοκομείου Δράμας ύψους
αυτό [ατοστέλλεται από τον Ανα στον
Καάφo - και αποκτά όλα τα μυθεύματα και τοστό 10ετίας ατμα του Ιατρικού Συλλό
τις δοξασίες που σχετζοντα με το γεφiρι γου προς το υπουργείο Υγείας για δρυση
της Αρτας,]
Απευθυνόμενος προς τη Διείκηση του Noσακαμείου Δράμας , ο Ιαπακός Σλλογος θντου νομού μας αποστέλλετα aπό τον
Δράμας, ζητάει ατό την εντμόττά όλων Ανα στον Καάφα και απoκτά όλα τα μυσας, την αυθόρμητη κα αμόφωνη συγκατά.
θεσή σας , σύτως στε να γνα η τροποπα το γεφύριτης Άρτας, το Διοκητικό Συμβού ηση του οργανογράμματος λετουργίας του λιο του ίατρυκού Συλλόγου Δράμας αποφa
Νοσακομείου, άμεσυ(. .) Εκαστος ας αν λάβει τις ευθύνες του. Αρνηστη στο θέμα Συμβούλιο του Γ.Ν . Δpάμας να τρατατααυτό υποδηλνει καμματικά και άλλα ( ατο - ήσε, και από αμόφωνα το οργοόγραμμα
μικά ή ουκογενεκ ) μικροσυμφέροντα και του Νοσοκαμείου, πpoσ0έτοντας και 2 6 όχι τα συμφέροντα του δραμού λαού.]
Η επιστολή
να εργαστούν συμπολίτες μας, η έλ.
λεμη υποδομν , η Ελλειψη καλν
δρόμων και η πλήρης έλλειψη οδ
κν αξόνων.
Ανη Δράμα δεν εie τα
μάρμαρα , θα ήταν πλήρως καταπονησμένη
Και βέβαια , ο ταμέας του
μαρμάρου αυτή τη σιγμή εξ
απίας του κορωνοίού , βρίσκεται
επίσης γενικότερα σε μια δύσκολη
Του Θανόση Πολυμένη
άιδεντο ξέραμε , όμως, όλλο
είναι να το βλέπεις γραμ
Ψνο ατό επίσημα
στοχεία ,
άλλο είναι απλά να το
συζητάς με φλους . Η
πραγματικότητα για τη
Δράμα είναι πολύ σκληρή
και αυτό δεν αλλάζει σε ποτα, τουλάιστον σε σέση
με ις υπόλοτες πόλεις της Π ρφέpeας Αν. Μακεδονας-Θράκης
Σύμφωνα με τα τελευταία στοοεεία που
δει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας μέσω του προγράμματος Εργάνη για το
μήνα Μάιο, στο Νομό Δράμας κατά το μήνα Μάο, δημουργήθηκαν μόνο 70 νέες θέσεις εργασίας, εν στους θέση Και πάνω απ' όλα , όπως τόνισαν τα κυβερνητικά
όλλους Νομούς της Περφέραας, υπήρξαν rολλαπλάσες στελέχη που βρέθηκαν στη Δράμα την Τετάρτη και την
θέσες εργασίας
Όλο αυτό, αποδεικνύει για άλλη μια φορά , ότι στη Μόνο 70 θέσεις!
Δράμα, σε άλους τους τομείς , κυριαρχεί η γεικότερη
υποβάθμιση του Νομού, ηη ύπαρξη σχετικν κονδυλίων στημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας , κατά το μήνα
για την ενεργοποίηση θέσεων εργασίας αλλά και η γεν - Μάο εν μέσω της πανδημίας του κορωνοού στον ιδιω
κότερη φτχεια που επεκρατεί στην περοχή
Και αυτό προφανς δεν είναι κάι κανούριο. Για να
υπόρξρυν νέες θέσες εργασίας σε μια περιοχή, θα πρe - αρeθμό νέων εργαζομένων και μόλιστα αγγίζει τα 597
πει να υπάρξουν και τα ανάλογα έργα, και οι ανάλογες άτομα . Στη θάσο, καταγράφονται ξεχωριστά 127 θέσας
επeιρήσε, βιοτεχνίες και όλα τα σχετικά.
Η γενικότερη υποβάθμιση της Δρόμς , δεν είναι κάτι δόπη 192
κανούριο. Από την στηγμή που μεγόλο πλήθος υπηρεσιν
έχει αποχωρήσει-εσεμμένα με διοητικές αλλαγές από ρίου- Maiou 2020, στη Δράμα δημουργήθηκαν 427 θέης προηγούμενες κυβερνήσεις-αυτό σημαίνει ότι ταυ
τόχρονα με το καιρό θα φθνει και οιδωτικός τομέας
Όταν για παράδειγμα κάποες κεντρικές δευθύνσεις
έχουν άμεση σχέση με το εμπόρο ή με όλλους ταμείς του πληροφορακού συστήματος -Εργάνη γμα τον μήνα
διωτικού τομέα , τότε αυτός που θα ανοξει μα νέα επ- Μάια Κατά το μήνα Μάιο 2020 καταγράφεται αύξηση
χείρηση , θα προτιμήσει να την ανοίξει για παράδειγμα της μισθωτής απασχόλησης στον δωτικότομέα, καθς
στην Καβάλα και όχι στη Δράμα , για να βρίσκεται πιο πρακύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων- αποχωρήσεων
κοντά σ αυτές τις υπηρεσίες
enT ΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Λαμβάνοντας υπ' όψν το γεγονός ότι
θέση.
Έτσι λαπόν , σήμερα, φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε για το άνογμα των Φυλακν Νηφόρου, όπου θα ανοίξουν συνολκά
258 θέσες εργασίας. βέβαα μέοω του δημόσιου
7.58 εκατομμυρίων ευρ και οφ' ετέρου ότι
τομέα, και στον τομέα των υπηρεσιν καμία παραγωγκή
ογολογικύ τμήματος στο Γεν. Νοσοκομείο
Δράμας, προς εξμπηρέτηση των καρκοπa
Πέμπτη , θα τηρηβούν κριτήρα εντοπότητας
θεύματα και τις δοξασίες που σχετζοντα με
Ο αριθμός των νέων θέσοων που δίνει λοιπόν το σύσυσε ομόφωνα να ζητήσα από το Διουκητικό
πκό τομέα , ίναι μόνο 70 θέσεις
Στο ίδο διάστημα , η Καβάλα καταγράφeι τpψήφο
σεις ογκολόγων ατρν και ( 5 ) πέντε νοσηλευτρυν και το ύτο για τους κάτωθλόγους
1. Υποuργός Υγείας μετά από γραπτό aτημα, μας ζήτησε προφορoά να γίνει το r
Νοσοκομείο Δράμας ειδικού σκαπού για λαεργασίας , στον Έβρο 360, στην Ξάνθη 187 και στη Ρoτου ΙΣ.
[Προς 1. Δικήτρα Γeν Νοσοκομείου
Δράμας κ Καρατζόγλου Θασσαλονnά και παροσκοπήσες και στην απάντησή μας ότι
2 Μeλη τοu Διαικητικού Συμβουλίου του
Γ. Δράμας
Αξότιμα κύρια- ες
Σύμφωνα με τα δια σταχεία , για το πεντάμηνο Ιανουα σες απασχόλησης, 712 στην Καβάλα, 120 στην Θάσο,
458 στον ΈΕβρο, 220 στην Ξάνθη και 229 στη Ροδάτη.
Όπως αναφέρεται στην αξιαλόγηση των στοο είων του
δεχάμεθα να γνει ειδιού οκοπού , αλλά αντικαρινικό, eπoίησε την νήσσα"
2Άλλος υπουpγός , μας τησε σταχεία
βυσημότητας του άλου εγχειρήματος, και όταw του
τα ατοστείλαμε εποίησε
κι αυτός τν νήσουν
| σελ3η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
κατά 32.975 θoeις εργασίας
Συγκεκρμένα, σύμφωνα με τα στοοeία των ρον με
Στο πλαίσο της γενοκότε
ρης υποβάθμισης εντάσ- σθωτής απασχόλησης του Μaΐου 2020 οι αναγγελίες
σεται φυσυκά και η έλλειψη πρόσληψης ανήλθαν σε 99.257, εν α αποχωρήσεις σε
έργων όπου θα μπορούσαν 66.282.
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnaκόνσης
ηεξλίξη στην tξταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξνικός Τομογράφος
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email iatdiagnosi @gmalcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός αnόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
6985 643 791 / 2521 10 4962
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα