Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Επεισόδιο
μεταξύ ανηλίκων
στο κενοτάφιο Λεωνίδα σελ.7 | για την Πελοπόννησο αλο
Στη ΔΕΘ η έναρξη
εορτασμού του 1821
Διάκριση του Εκπαιδευτηρίου
Πολυχρονάκουν
Σε διαγωνισμό ζωγραφικής > σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάβΒατο 20 Ιουνίου 2020 |Ετος 24Ι Αριθμός 5898 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250-mailinio @akonikos.gr.www.lakonikos.gr
Στη Λακωνία
Έπεσαν Πρόστιμα
στη λαϊκή Σπάρτης
για τα μέτρα
κατά του κορωνοϊού
Σταθερή ητιμή λαιολάδου
με Προοπτική άύξησης
Με αμείωτους pυθμούς συνεχίζονται οι έλεγκοι στις λαϊκές αγορές σε ολόκληρη την
περιφέρειαγια την εφαρμογή
των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού . Σε ελέγχους Πou διενεργήθηκαν στη
λαϊκή σγορά Σπάρτης διαn στθηκαν Παραβάσεις nou
αφορούσαν κυρίως στην τη pηση των κονόνων αnoφυγής
συνωστισμού , αλλά και ανά πτυξη ηερισσοτέρων Πάγκων
aπό τον αριθμό nou nροβλέπει ο κανονισμός , με συνέπεια
να επιβληθούν τα ανάλογα
Πρόστιμα ύψους 500 ευρ.
Δισηιστθηκαν nopαβόσεις
σε κάποιους Πάγκους, όπου
δεν τηρούνταν οι Προβλεπόμενες αnοστάσεις και Βεβα θηκαν τα ανάλογα πρόστιμα" , ανέφερε σχετικά ο αντι δήμαρχος Σπάρτης θανόσης
Καρλούτης και nρόσθεσε
Αυτό noυ ηροέχει είναι η
ασφάλεια των Πολιτν nou
Πάνε να Ψωνίσουν στη λαϊκή .
Εμείς είμαστε δίπλα στους ανθρnους nου δροστηριοno ούνται στη λαϊκή και οι έλεγχο
Διαμορφνεται περίπου στα 2,5 ευρ το ελευταίο διάστημα
Περί τα 2,50 ευρ το κιλό κι - φωνα με το agronews.gr , n νείται τις τελευταίες εβδομόδες θανό θεωρείται ένα επόμενο ογοράς , δύο είναι οι nαρόγον - nανδημίας από το φθινόπωρο.
, πμή του ελαιολάδου στη Λa - κύμα υψηλής ζήτησης σπό την τες nou θα καθορίσουν την
κωνία, εν οι nαρογωγοί του τυποποίηση ηροκειμένου να εξέλιξη των τιμν κατά τη θε νομού Προσδοκούν μικρή ενί - διατεθούν όσο το δυνατόν με- ρινή nερίοδο. 1) Οι αρχικές εν- υποστηρίζεται από τα δεδομέένα
σχυση το Προσεχές διάστημα , γαλύτερες noσότητες του Προ - τυπσεις για την επερχόμενη nou θα διαμορφωθούν στο ενωστόσο στο χειρότερο σενάριο τόντος Πριν την έναρξη της σοδειά nou συνδέονται με την δεχόμενο nou επιβεβαιωθούν
εκτιμάται Πως δεν θα υπάρξει επόμενης εμπορικής περιό- καρπόδεση και 2) Πως θα αντι υnοχρηση της τιμής, Σύμ- δου.
Κατά τους nαρόγοντες της ενός δεύτερου κύματος της
Και στις δύο περιπτσεις ,
φαίνεται ότπη τμή nαραγωγού
Πou έγνον και θα εξοκολουθήσουν να γίνονται, είναι για
να προστατέψουμε τους καταναλωτές , όσο και τους ΠωλnΟκ Καρλαύτης γνωστοηo
nσε ακόμα Πως έχει υnοβλnθεί ερτημα στον γενικό
γραμματέα Εμπορίου , για
εάν θα μηορούσε να λειτουρ γεί μια nαράλληλα αγορά στη
Σπάρτη , στε να εξυπηρeτούνται όλο, εν αναφέρθηκε
και στη σκέψη Πou υπάρχεικαι ίσως κάποια στιγμή Προχωρήσει σε έργο - γα
δημιουργία μόνιμου χρου
στέγασης δημοτικής και λαϊκής αγορός
τα nαρanάνω σενάριο.
μετωηίσει η αγορά τα σενάρια
συνέχεια οελ.9
Δωρεάν WiFF σε κάθε αγωνιάν
του Δ. Μονεμβασίας
Πυκννει το δημοτικό δίκτυο με 63 σημεία πρόσβασης σε 32 οικισμούς
Σεβόμενος τους δημότες και
τους επισκέπτες , ο Δήμος Μονεμβασίας επεκτείνει με νέες
υλοηοήσεις και αναβαθμίσεις
τα σημεία ενός σύγχρονου ευρυζωνικού δικτύου ηου έχει
στόχο να ηροσφέρει nολλαηλά
οφέλη στην τοηική κοινωνία.
Κόηοιοι στις μέρες μας χαρα .
κτηρίζουν τη δυνατότητα ηρό σβασης στο διαδίκτυο ως
κοινωνικό αγαθό , άλλοι πάλι ως
αυτονόητο . Ότι χαρακτηρισμός
όμως και να χpησιμοnιηθεί
όλοι συμφωνούν στην ανα γκοιότητα της Πρόσβοσης σε
αυτό για την ολοκλήρωση Πολ λν δραστηριοτήτων της καθημερινότητάς μας . αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Δ. Μονεμβα σίας .
Σκέψεις
για το ελληνικό
καλοκαίρι με αφορμή
την καμπάνια του ΕΟΤ
του Δημότρα Σωτηρόπουλου
συνέχειο σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα