Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουνίου
Κάδημερινή Οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7091
Τιμή : 1.00ς
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Φοιτητικό
Στεγαστικά δάνεια
Ομπρέλα προστασίαs με
στεγαστικ
επίδομα
- Οι ατήσειs
και οι δικαιούχοι
επιδότηση των δόσεων
- Με επιδότηση δόσηs στα στεγαστικά δάνεια θα ανταμείψει
η κυβέρνηση του συνεπείs
Ανάσα σε χιλιάδες δάνεια με προσημεί
υπερχρεωμένα νοικο κυριά πφόκειται , να
δσει το σχέδιο νόμου από τον κοροναϊό.
που έχει ετοιμάσει η
Εως τη Δευτέρα , 6
Ιουλίου του 2020 θα
πρέπει οι ενδιαφερό.
μενοι να υποβάλουν
αίτηση στην ηλεκτρο-κυβέρνηση για το πρό νική
https://stegastko.mined δόσης για στεγαστικά
u.gov.gr για τη χορή, δάνεια.
γηση του φοιτητικού
στεγαστικού επιδόμα τος του ακαδημαϊκού
συνέχεια στην 1.
ωση της πρτης τους
στέγης κι έχουν πληγεί
Ο σκοπός του νομο
σχεδίου είναι αφενός
να ανασχέσει την αύ.
ξηση των μη εξυτηρεδανείων
εφαρμογήγραμμα
επιδότησης
τούμενων
αφετέρου να λειτουργήσει ως μηχανισμός
Φιλοδοξία του οικονομικού
είναι να υποστηριχθεί απορρόφησης των π .
το σύνολο των δανει . σεων που θα επιφέρει
οληπτν που επλήγη.
επιτελείου
η απελευθέρωση των
την πλειστηριασμν , απo
τον Σεπτέμβριο .
Το νομοσχέδιο για τα
στεγαστικά δάνεια
Μέχρι τις αρχές Ιου
σμούς .
Το πρόγραμμα θα πα ραμείνει σε ισχύ από
την 1η Αυγούστου
μέχρι τς 31 Δεκεμβρίου του 2020, επιδοτντας μέρος των
μηνιαίων δόσεων που
καταβάλλουν οι οφειλέτες , ενήμεροι και
υπερήμεροι , προς τις
τράπεζες.
Το χρονικό ορόσημο
για την υπαγωγή των
δανείων στο πρό .
γραμμα ενίσχυσης των
δόσεων είναι η 29η Φβρουαρίου του 2020.
Τα δάνεια nou ήταν
συνέχεια στην 10
Νέο κύμα γειονομική κρίση και
Πρόωρων
συνταξιο-διο αποσκοτεί στην
δοτήσεωνριν και επαγγελμαέχουν α κόκκινο- δά.
νειο, ακόμη και μετά
το τέλος του 2018.
Το σχετικό νομοσχέ - λίου αναμένεται να
ψηφιστεί το νομοσχέ
διο και αφού πρτα
πάρει το απράσινο
φως- από τους θε υποστήριξη νοικοκυτιν που σύναψαν
Πάσχα 05010020
Νέο κύμα φυγής στη
σύνταξη με άγνωστες
επιπτσεις για το σύκοινωνικής
ασφάλισης αναμένεται να καταγραφεί το
διάστημα ,
στημα
Μέχρι τιs 30 Ιουνίου,
η πληρωμή του
EURO EURO
ΕΒΡΟΡ
ΕΒΡΟυ
επόμενο
καθς θα μετρά αντί .
στροφα ο χρόνος
προς την πλήρη κα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9