Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
19 Τουνίου 2020
Πούδα άποστ. του Θαδδαίου ή Λεββαίου
Σελήνη 28ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.03-Δύσις 8.51,
ΑΤΤΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μπωφόρ (00-33β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 5 μπωφόρ . (18-31 β)
Αριθμ. φύλ . 41682
Ετος 144ον
Τιμή 1,50 E
ΟΙΔΥΟΑΤΙΕΣΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διάβημα Σαμαρά σέ Κυριάκο
για Κεραμέως, Άδωνι, Βρούτση
Απάντησις Μαξίμου: ΉΕΡΤ μετέδωσε τήν είδηση γιά τήν δίωξη του συζύγου Ράκου
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ και μάλιστα έντοντατο κρύβεται
πίσω άπό τήν άπόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη νά λάβει τήν άπόφαση και μάλιστα άπό τό
Ίσραήλ να μεταθέσει τήν ήμερομηνία πραγματοποιήσεως του πρτου άνασχηματισμού της Κυβερνήσες
του . Καί άς τόν έξήγγειλε δίδιος άπό έκει μιλντας γιά
κδιορθωτικές κινήσεις . Ή πρτη καί έμφανής αίτία
τής άναβολής όφείλεται στό γεγονός δτι πράγματι οί
Υπουργοί κατέβασαν τά μολύβια, τά μέλη τής Προανακριτικής Επιτροπής γιά την Novartis άρχισαν τό  προκειμένου νά άπαλλαγούν άπό τόν σταυρό του
έπερχομένου μαρτυρίου τους , έν τό σύνολο τής Κοινοβουλευτικής Όμάδος άρχισε νά γράφει άρθρα και
νά κάνει δημόσιες παρεμβάσεις προκειμένου νά κάνει
αίσθητή τήν παρουσία του στό Μαξίμου. Υπουργοί
έπίσης όπως δ Κωστής Χατζηδάκης ή 6Άδωνις Γεωρ
γιάδης άρχισαν να ύπερασπίζονται μέ δημόσιες δηλσεις τους τήν σημερινή δομή τν Υπουργείων τους, μέ
έπιχειρήματα κατά της κατατμήσεως τν χαρτοφυλα
κίων τους, είκόνα μάλλον προβληματική για Κυβέρνη
ση. Ανησυχία ύπήρξε καί στό Πεντάγωνο , καθς δρισμένα δημοσιεύματα δέν περιελάμβαναν τόν Υπουργό Άμύνης στούς σίγουρους πρός παραμονή στό σχήμα .
Γ' αυτό, παρά τό γεγονός ότι όΥπουργός Επικρατείας Γιργος Γεραπετρίτης άνοιξε έπισήμως δύο φορές
θέμα άνασχηματισμού, μία στό Φόρουμ τν Δελφνν
και μία σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στόν Σκάν )
και δκ. Μητσοτάκης τόν έπικρότησε άπό τά Ιεροσόλυμα, έντέλειό Πρωθυπουργός πρό τής πιθανότητος νά
έπικρατήσουν διαλυτικές τάσεις στήν Κυβέρνηση καί
στό κόμμα άνέβαλε, πολύ σωστά , τόν άνασχηματισμό.
ΌΑντνης Σαμαράς
ΗΝίκη Κεραμέως
" ΌΆδωνις Γεωργιάδης
Συνέχεια στήν σελ 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΑΣΕΤΕ
40.000 θέσεις
έργασίας μέσω του
Αντνη Τρίτσην
Οι διακονιαραΐου τής έξουσίας
Παράνομη
συνταγογράφησις
ΣΕ ΜΙΑ άπό τίς δεκάδες συσκέψεις που έγιναν στά
γραφεία της ΝΔ στν όδό Πειραις μεταξύ των προσφοράς πρός τήν πατρίδα, μέλαθρόβια έντυπα
εύρωεκλογν του Μαίου του 2019 και τν έθνικν έρασιτεχνν μέ έναν έργαζόμενο, Στόνίδιο τορβα
έκλογν του Ιουνίου 2019, ένα άπό τά θέματα που ή Εστία Επενδυτικήν, ς όμιλος μέ 300 έργαζοσυζητήθηκαν έν όψει της βεβαίας άνάληψης της μένους καί τρείς καθημερινές έκδόσεις , μέ κάτι λαέξουσίας ήταν ή κρατική διαφήμιση. Ποιός θά)
ρίζεται τήν κρατική διαφήμιση. Το ίσχυον νομοθε-φορά τήν έβδομάδα; Καί όμως . Διαμαρτυρηθήκαμε
τικό πλαίσιο δέν εύνοούσε τήν κεντρική διαχείρι - τότε έκει πού έπρεπε, μας έλέχθη πς άλλού γίση άπό έναν φορέα. Κάθε όργανισμός μπορουσε νά
άσκει τήν δική του πολιτική . Τέθηκε τότε στό τρα- νικς ό θόρυβος πού ξέσπασε ήταν τέτοιος, στε
πέζι ή ίδέα της ίδιωτικοποιήσεως της κρατικής δια- ό Πρωθυπουργός κατάλαβε τό λάθος καί άκύρωφημίσεως. άνάθεση της διανομής της σέ συγκε - σε τήν άπόφαση Πέτσα . Έκκρε μετ ή νέα , έδω και
κριμένα media shop, μέ τά όποια ή ΝΔ έχει παραδο- μηνες, άλλά δέν είμαι ίδιαιτέρως αίσιόδοξος. Ίσχυσιακά έκλεκτικές συγγένειες . Το πλεονέκτημα της
λύσης, άπλό: άποφασίζεις στό παρασκήνιο, δέν ύποχρεούσαι σέ διαφάνεια, ή ποινική εύθύνη για τήν διανομή άνήκει στά μέλη του Δ.Σ. τον ίδιωτικν έται
ρειν, τά έντάλματα πρός πληρωμή έκδίδονται άπό φτυάρι, άλλά δέν συνειδητοποιούν ούτε πς είναι οί
το Υπουργείο Οίκονομικν. Εσύ που πραγματικά
άποφασίζεις άπό το παρασκήνιο παραμένεις νομι
κά άθέατος. Στήν χειρότερη περίπτωση τό μάρμαρο
πληρνει ό κατά νόμον ύπεύθυνος κυβερνητικός
έκπρόσωπος, ό πλέον άναλσιμος πολιτικς. Κανένα πολιτικό έγκλημαν όμως δέν είναι τέλειο. Πάντα .
μένουν άποτυπματα. Η Κυβέρνηση θά έπρεπε νά
το είχε καταλάβει κανονικά άπό τήν θύελλα πού ξέσπασε όταν έγινε πρτη φορά άπόπειρα κατανομής
κονδυλίων πρός ένίσχυση του Τύπου:
Στόν ίδιο τορβά ή "Εστία των τριν αίνων
ΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 40.000 νέων θέ σεων έργασίας έξήγγειλε χθές ό Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το άναπτυξιακό πρόγραμμα για τήν Αύτοδιοίκηση Αντνης Τρίτσης), Πρόκειται γιά
ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα πού θά περιλαμβάνει 5.000 έργα και δράσεις και
έχει ήδη έξασφαλίσει πόρους τουλάχιστον 2,5 δισ. εύρ . Δήμοι και Περιφ
ρειες θά χρηματοδοτουνται άπό τό Τα μείο Παρακαταθηκν μέ κάλυψη άπό τό
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , ένο
ή Εύρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θά
συνδράμει μέ 1,5 δισ. εύρ . Κατά τήν παρουσίαση τού προγράμματος ό Κυριάκος
Μητσοτάκης είπε ότι δ σχεδιασμός του
άπό τόν σύζυγο
τής είσαγγελέως Ράικου
χει- θρόβια έντυπα της Αριστεράς πού έκδίδονται μία
Τά στοιχεία
διεβιβάσθησαν στήν
Προανακριτική Επιτροπή
(σελ 4)
νεται ή κατανομή, έμείς άπλως ύπογράφουμε, γερότατα έκδοτικά συμφέροντα πού καταχρνται τήν
δεσπόζουσα θέση τους στήν άγορά πιέζουν τήν Κυβέρνηση νά κάνει την κατανομή και πάλι μέ άδιο
τρόπο . Όρισμένοι κρατουν καιρό στά χέρια τους
Ό ούροβόρος όφις
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Βύρωνος Γ Πολύδωρα
ανεκροθάφτες του Τύπου ούτε πς στό τέλος θά
πέσουν καί οί ιδιοι μέσα στό λάκκο πού σκάπτουν.
Το έπεισόδιο αυτό πέρασε. Έμείς συνεχίσαμε την
πορεία μας, ποτέ όΌμιλός μας δέν ύπηρξε άλλωστε
κρατικοδίαιτος διακονιαραϊος, μέ τό χέρι προτεταμένο στήν έξουσία πρός έλεημοσύνη . Δέν έχουμε
δάνεια στίς τράπεζες, δέν έχουμε έξαρτήσεις, πο- Λιτικως δεν χρωσταμε πουθενά , τό παλεύουμε ύπό
συνθήκες άντίξοες.
Β ΒΜΕΡΟΣ
ΟΤΑΝ μας έβαζε ό Καραμανλής, έμείς
όλοι έπαναλαμβάναμε το τρίπτυχο
τν λόγων της έντάξε ς μας στήν
ΕΟΚ τότε . Καί ήσαν: α) ή δημοκρατία
κατ' άντιδιαστολή πρός τή Σοβιετία , β)
τά οίκονομικά πλεονεκτήματα μέ τίς
έλεύθερες έξαγωγές των άγροτικν
προϊόντων μας έκει καί τήν έλεύθερη κίνηση των άγαθν και γ ) ή έθνική άμυνα. Ότι θά πάψουμε νά είμαστε ύπό τήν άπειλή καί τόν ύψωμένο
αγρόνθον του Τούρκου, καθς είχαμε νωπές καί αίμάσουσες τίς πληγές
της Κύπρου, του Ατίλα , άνά πάσαν
ρα. Στήν Εύρωπαϊκή πορεία των 40
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τό άλκοόλ κάνει κακό . Οι άνθρωποι πού τό
καταναλνουν κάνουν κακό στόν έαυτό τους και
στούς άλλους. Υπάρχουν όμως καί. ζα έθισμέ
να σέ αυτό! Όπως μία άλκοολική μαϊμού στήν
Ίνδία που σκότωσε έναν άνθρωπο καί τραυμάτισε 250 όταν βγήκε στόν δρόμο σέ έξαλλη κατάσταση, έπειδή οί προμήθειές της σέ άλκοόλ είχαν
Εξαντληθε !Κατά Τήν έφημερίδα κDaily Mailb , τό
δύστυχο ζο άνήκε σέ έναν μυστικιστή που του
έδινε άλκοόλ και κρέας άντί λαχανικν , στό σπίτι
του στήν Μιρζαπούρ Τής Τνδίας . Ο διοκτήτης Τής
άρσενικής μαϊμούς πέθανε, έκείνη δέν εύρισκε ποΤό καί βγήκε στούς δρόμους όργισμένη. Ο άγριεμένος Καλούα όπως όνομάζεται άρχισε νά έπιτίe
ται κυρίως σέ γυναϊκες καί μικρά κορίτσια, μέ άρκe
τά παιδάκια νά χρειάζονται πλαστική έπέμβαση,
λόγω τν gημαδιν πού τους προεκάλεσαντά
δόντια του. Εύτυχς πιάστηκε ή μαϊμού καί πλέον θά κρατείται σέ άπομόνωση γιά τό ύπόλοιπο
τής ζωής της .
Συμφωνία ΗΠΑ
-Τουρκίας για την Λιβύη
Παρατείνεται ή ύποβολή
φορολογικν δηλσεων
Άγκυρα.-Αίσθηση προκαλούν οί δηλσεις του
ύπουργού Εξωτερικν τής Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ότι ΗΠΑ καί Τουρκία συμφνησαν να
συνεργασθουν στενότερα, άναλαμβάνοντας κοινές
πρωτοβουλίες στήν Λιβύη. Μιλντας σε φόρουμπού
δργάνωσε ή Τουρκο-Αμερικανική "Ενωσις TASCό
Τσαβούσογλου άνεφέρθη στό τηλεφνημα πού είχαν
πρίν άπό μία έβδομάδα δ Τουρκος Πρόεδρος μέ τόν
ΣΤΗΝ παράταση τής προθεσμίας ύποβολής φορολογικν δηλσεων έως καί τις 29 Ιουλίου 2020 προχρησε το Υπουργείο Οικονομικν. Η
ρου είσοδήματος φυσικν προσπων θά γίνει σέ 8 μηνιαίες δόσεις, άντί 3 διμηνιαίων δόσεων. Η προθεσμα
γιά τήν καταβολή τής πρτης δόσεως του φόρου είσοδήματος παραμένει ή 31η Ίουλίου, ένοή τελευταία δόσις θά καταβληθεί έως τίς 28 Φεβρουαρίου 2021.
Συνέχεια στήν σελ. 3
έξόφλησις του φό18 ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ.5
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
σπίτι σας κάθε
πρωβμεσυνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Διαβάσαμε ότι πρην σύζυγος Ρσσου όλιγάρχη διεκδικεί διατροφή 450 έκατ. λιρν ! Άν
είναι δυνατόν! Ή διατροφή-τό λέει ή λέξις-είναι
γιά τροφή , όχι γιά νά γίνεις πλούσιος . Πρόκειται γιά τήν Τατιάνα Άχμέντοβα στήν όποία ένας
Βρεταννός δικαστής είχε παραχωρήσει τό 2016 το
41,5% Τής περιουσίας του έπιχειρηματία πρ3μηνη
συνδρομή 80E
Ειδική προσφορά
yανέους συνδρομηές!
Ξαφνικά, χθές άπομεσήμερο, στόν Πειραιά
Χθές τό μεσημέρι , γύ-όπως κάθε ήμέρα, περίπου αύτοκίνητο . Το βρίσκει σπα-.
σκονταν κοντά στό συμβάν.
ρω στή μιάμιση, ή σύζνγός μισή ρα γιά νά σχολάσει ή σμένο. Κάποιος τό χτύπησε Οί θαμνες του άπέναντι κα
της Tε
ην συζύγου Τής Φαρκχάντ Άχμέντωφ , ήτοι 253
έκατ. λίρες . Έκείνος δέν έχει καταβάλει άκόμη τήν
διατροφή , παρά μόνον 5 έκατ . λίρες-Ψιλοπράγματα δηλαδή-μέ άποτέλεσμα ή κυρία να διεκδικεί τό γιτ του , άξίας 346 έκατομμυρίων λιρν
Άγγλίας , άλλά καί διάφορα έργα τέχνης! Ο Αχμέ
ντωφ ίσχυρίζεται ότι έπειδή άμφότεροι δέν είναι
Βρεταννοί πολίτες δέν έπρεπε νά είχαν κριθεί άπό
Βρεταννό δικαστή.
μου παρκάρισε το αύτοκίνη- μικρή . Τά παιδιά βγαίνουν καιί του διέλυσε όλο τό δε
- φενείου δέν είδαμε, δέν άκού το στήν δ5ό Κολοκοτρνη, ένα-ένα, γιά νά άποφεύγε- ξιό φτερό και κατέστρεψε τό σαμε; δέν γνωρίζουμε ... ΣΕ
κοντά στήν διασταύρωση μέ
τήν Ομηρίδου Σκυλίτση . Τό
κλείδωσε και πήγε νά παραλάβει τήν έγγονή μας άπό
τό παρακείμενο σχολείο, δύο καταλάβεις. Παίρνει τήν μ στενά πιό κάτω. Περίμενε, κρή καί τηγαίνει νά πάρει τό
ται ο συνωστισμό, οί γονείς καπν . Όπως ήταν φυσικαι οί γιαγιάδες περιμένουν κό , ύπέστη τό άπαραίτητο
δέκα λεπτά βρισκόμουν στόν
τόπο του συμβάντος . Ζημιά
σέ κάποια άπόσταση , περκσόκ , άλλά μόλις συνήλθε , μεγάλη, όπωσδήποτε φορέβαλε τήν μικρή στό πίσω
κάθισμα και άρχισε νά ρωτά
τούς άνθρπους που βρίτηγό. Ύπάρχουν ίχνη λευκού χρματος.
νάει τό ήμίωρο χωρίς νά τό
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ: 213Ο170670
email: [email protected]ι
Συνόχεια στήν σελ. 4
α ΕΣΤΣ
αα ΕΣΙΑ
19-6-2020
|9771108701151