Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουνίου
Καδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξεων Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7090
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952 2333
Εεμπλοκάρουν
οι συντάξεις
με διπλή
ασφάλισn
Επίδομα 534 ευρ και 300 ευρ:
Μέχρι Πότε η αίτηση
στο myBusinessSupport tns AΑΔΕ
Την αποημίωση ειδικού σκοπού ύψους από
300 έως 534 ευρ θα
λάβουν για τον Μάιο
του 2020 και οι ελεύ
ενίσχυση που έλαβαν.
Σύμφωνα με την
Κοινή Υπουργική Από .
(ΚΥΑ)
Χάος με τις παράλ.
ληλες συντάξεις αποκαλύπτεται
Ταμεία , παρά τις σα.
φείς οδηγίες που έχει πληγεί από την πανδηεκδσει το υπουρ.
γείο Εργασίας για την
επίσπευση των απο
φάσεων με βάση τις
διατάξεις του νέου
ασφαλιστικού νόμου.
Πάνω από 50.000σύμφωνα με εκτιμή- myBusiness Suppon.
σειςσυνταξιούχοι που πε .
συνέχεια στην 11
υπουργείων Οικονομιθεροι επαγγελματίες , κν , Ανάπτυξης και
Εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπου ύψους 534
ευρ και 300 ευρ σε
ελεύθερους επαγγελ Στο πλαίσιο αυτό, θα ματίες, αυτοαπασχο πρέπει να υποβάλουν λούμενους , ιδιοκτήτες
οι αυτοαπασχολούμε
νοι και οι ατομικές επι
χειρήσεις που έχουν
μία του κορωνοϊού.
επιχειρή| τις αιτήσεις τους μέχρι
τις 25 Ιούνίου 2020
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
ατομικν
σεων , καθς στις επχειρήσεις με τη μορφή
ομόρρυθμων , ετερόρρυθμων , περιορισμέ .
νισης και διασποράς
του κορωνοϊού COVID.
19 και για τους οποί .
ους παρέμειναν σε
ισχύ μετά την 18η απαγόρευσης ή ανα.Μαΐου 2020 ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί για προληπτικούς ή κααπαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας που σχετίζονται με τον
για προληπτικούς ή κα. κορωνοϊό.
τασταλτικούς λόγους,
β) ύψους 300 ευρ , σχυση είναι αφορολόστους
που έχουν πληγεί οικοους δεν παρέμειναν σε
ισχύ μετά την 18η
Μαίου 2020 ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί
ηλεκτρονική
είναι
Βασική προϋπόθεση νης
ευθύνης
για την καταβολή του εταιρειν και ιδιωτι
στολής λειτουργίας
επιδόματος είναι οι δικαιούχοι να ανακοινσουν
πρόσφορο μέσο ότι
πήραν την αποζημίωση
ειδικού σκοπού , αναρτντας αφενός αφίσα
στην εταιρεία τους και
| αφετέρου στην ιστο
σελίδα τους, όπου θα
περιγράφουν εν συντομία την οικονομική
κν κεφαλαιουχικν
εταιρειν (KE) ανά
λογα με τον ΚΑΔ Που
ανήκουν .
Οπως ποκύπτει από
την ΚΥΑ, καταβάλλεται
αποζημίωση ειδικού
σκοπού:
τασταλτικούς λόγους
Στιs εταιρείεs
διαχείρισηs
κόκκινα δάνεια
Σημεινεται ότι η ενί .
δικαιούχους γητη, ανεκχρητη και
ακατάσχετη στα χέρια
α ) ύψους 534ευρω νομηκά λόγω της εμφά -του Δημοσίου ή τρί.
στους
nου έχουν πληγεί οικο νομικά λόγω της εμφάδικαιούχους
νισης και διασποράς
του κορωνοϊού COVID- οποιοδή ποτε κράτηση,
19 και για τους οποί των , δεν υπόκειται σε
στο τέλοs
συνέχεια στην 10
Μαρτίου
Επίδομα 800 ευρ: |
Δεύτερη ευ καιρία
σε επιχειρήσειs
για να Πάρουν
τα χρήματα
Αύξηση παρουσίασε
κατά το α, τρίμηνο του
ιστικ
αξία των δανείων κα.
εσωτερικού
που διαχειρίζονται, οι
εγχριες Εταιρείες
Διαχείρισης Απαιτή.
σεων από Δάνεια και
Πιστσεις (ΕΔΑΔΠ)
σύνέχεια στην 2
2020, η
τοίκων
- Οι ατήσειs υποβάλλονται έωs τis 19/6
Σελίδα 9