Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Η Μάνη τιμά
την 194η επέτειο από
τη Μάχη του Διρού αλ. .
Συναυλία Καρούνη
στη Μονεμβασιά Προς τιμήν
του Μ. θεοδωράκη >oε 1
Sparta MTB Reces
Ραντεβού και φέτος
στις Καρυές σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 |Ετος 24 Αριθμός 5896 1 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250e-mailinto @lakon ikos.grwww.lakonikos.gr
Όνειρο κι ανάγκη 40 ετν
Το φυσικό αέριο
στην κορυφή
της σύσκεψης
Περιφέρειας
- επιμελητηρίων
Πραγματοηοιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου σύσκεψη
του Περιφερειακού Eπμελη
τηριακού Συμβουλίου ΠελοΠονήσου ( ΠΕΣΠ με τον
εριφερειάρχη Πελοηοννήσου κ . Νίκα . Η συνάντηση
Πρoγματοποιήθηκε έπειτα
από αίτημα του ΠΕΣΠ Προκειμένου να συζητηθούν φλέγοντα θέματα nou αφορούν
στην επιχειρηματικότητα στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου ,
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι
ηρόεδροι των επιμελητη.
ptων/μέλη του ΠΕΣΠ. ο ηρόεδρος του
nρόεδρος του Επιμελητηρίου
Λοκωνίας κ. ωάννης Παναρίτης, οι αντιηρόεδροι ΠΕΣΠ
και Προέδροι των Επιμελητηpίων Μεσσηνίας κ . Ευάγγελος
Ξυγκρος Κορινθίας κ . Παναγιτης Πιτσάκης Αργολί
δας κ . Φτιος Δαμούλος και
Αρκαδίας κ . Ιωάννης Τρου ΠΕΣΠ και
Ο ΛΤΣ Παρουσιάζει τη διαδρομή Προς το νέο μουσείο Σπάρτης
Η υπογραφή της σύμβασης τριν δεκαετιν . Το nαρα - σης , οι εκπρόσωποι ορχν και
ανάθεσης για την εκπόνηση της Πάνω καθοριστικό βήμα , noυ φορέων ηροτίθενται να ενερ - είνοι χρηματοδότηση, να ευομελέτης του νέου αρχαιολογι- ανοίγει
κού μουσείου Σπόρτης , nou ηλήρωση ενός ονείρου, ανάγ- σφαλίσουν τα σnαραίτητα έχουμε τα nροσδοκμενα
Πραγματοηοιήθηκε την Τρίτη κης κι αnoίrησης της τοπικής κονδύλια nou ουσιαστικά θα αποτελέσματα, ήταν η φράση
16/6 στο Διοικητήριο Λακω-κοινωνίας , "ξεκλειδνεν την οποτελέσουν το έναυσμα για τη
νίας αnοτέλεσε το επιστέγοσμα είσοδο ηρος την επόμενη κρί - μετουσίωση του σχεδιασμού nou Περικλείει την onoφασι μιας σειράς ενεργειν , αποφά - σιμη φάση Που είναι n εξοσφά- στην υλική μορφή.
σεων , θετικν και αρνητικν λιση της χρηματοδότησης Και,
εξελίξεων , σε μια διαδρομή όηως φάνηκε στη διαδικασία υποσχεθ είναι ότι θα κάνω μαραθνιο.
nou έχει διάρκεια τουλάχιστον των υπογραφν της ούμβο - κάθε προσηόθεια, στε το
δεύτερο μεγάλο Βήμα , nou
να εξα - δωθεί , στε γρήγορα να
Συζητήθηκε το θέμα του φυ σικού αερίου στην ΠελοηόνΠορεία
δρόμο για την εκ - γήσουν συλλογικά
νησο.
επικειρησιακής συμφωνίας
της Περιφέρειας Πελοπονή σου με τον Ενδιόμεσο Φορέα
Διαχείρισης του Enxειρησιακού Προγράμματος Ανταγωη
του περιφερειόρχη Π . Νίκα
στικότητα για τον συστρατευτερματισμό
" Αυτό Που μπορ να σας μένο
νιστικότητα
συνέχεια σελ 9
< Δεν θα λύσει κανένα Πρόβλημα και θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα αδιέξοδαν
Κατά της πεζοδρόμησης
στην παραλιακή Γυθείου ο Φιλιππάκος
Επιχειρηματικότητα [ΕΦΕ
ΠΑΕΙ, Πou αφορά στη διαχεί
ριση Πόρων 31,17 εκατ. ευρ .
από το Εnκειρησιακό Πρόγραμμα -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
2014-2020, , τα ηροβλήματα
Πou Προκάλεσε η Πανδημία
του Covid 19 στις επιχειρήσεις
και τα μέτρα nou έχουν ληφθεί , καθς και το θέμα των
υγειονομικν ηρωτοκόλλων
ou καλούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις του τουρισμού.
Η επιστολή στη Δημοτική Αρχή Αν . Μάνης και καταστηματάρχες
ξης -Ενωτικής Κίνησης Μόνης,
και δημοτικός σύμβουλος Αν .
Μάνης κ . Τζανέτος Φλιηπόκος
Η Πεζοδρόμηση μέρους της
nαραλιακής οδού Γυθείου δεν
θα λύσει κανένα πρόβλημα σί γουρα και θα δημιουργήσει
nολύ μεγαλύτερα αδιέξοδα : Η
nεζοδρόμηση που ζητάτε θα γυpίσει το Γύθειο nίoω στην
εΠοχή της δεκαετίας του 1960
συνέχεια οελ . 7
αναφορικά με την πρόταση κα ταστηματαρχν για εφαρμογή
Προσωρινν κυκλοφοριακν
ρυθμίσεων , στο διάστημα από
in Ιουνίου έως
στην παραλιακή οδό Τζανή Τζα νετάκη.
Η διαχείριση
συμβόλων
ως Πολιτισμική
Πολιτική
Σεπτεμβρίου .
και θα το ποβαθμίσει ακόμα
ηερισσότερο , τονίζει ο επικε φολής της δημοτικής Παράτα συνέχεια οελ 8
του rεργιου Σκλαβούνου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα