Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 18.06.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6557
Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικν Αθηνν
Βούλευμα-ανατροπή στα σχέδια τον Καταριανν στη Ζάκυνθο
Οπου φύγει-φύγει οι ευπαθείς ηλιακές ομάδες
Οπου φύγει-φύγει οι ευπαθείς ηλιακές ομάδες. Εννέα στις
δέκα θέσεις εργασίας, που θα ανοίξουν μελλοντικά, θα
προκύψουν από την ανάγκη αντικατάστασης, κυρίως λόγω
οικειοθελν αποχωρήσεων . Οι baby boomers και οι τομείς Αύξηση παρουσίασε, κατά το α
με τις υψηλότερες ανάγκες.
πήραν οι εταιρείες
διαχείρισης
Σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του εργατικού δυναμι κού στην Ευρπη ενδέχεται να καταγραφούν την επόμενη δεκαετία, καθς η πανδημία του κορωνοϊού εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις συνταξιοδότησης πολλν εργαζομένων , για λόγους είτε ασφάλειας (σ.σ. αποφυγής συγχρωτισμού στον εργασιακό
χρο ) είτε κακής κατάστασης στην οικονομία (σ.σ. και
άρα μειωμένης προσφοράς εργασίας).
τρίμηνο του 2020, η ονομαστική
αξία των δανείων κατοίκων
εσωτερικού που διαχειρίζονται
οι εγχριες Εταιρείες Διοχείρ
σης Απαιτήσεων από Δάνεια
και Πιστσεις (ΕΔΑΑΠ) και τα
οποία έχουν μεταβιβαστεί από
εγχρια πιστωτικά ιδρύματα σε
εξειδικευμένα χρηματοπιστωτι
κά ιδρύματα του εξωτερικού.
Πιο συγκεκριμένα , και σύμφω
να με στοιχεία της ΤΕΕΛΑ
+2.34%, η συνολική αξία των
δανείων αυτής της κατηγορίας
αυξήθηκε κατά Τ.280 εκατ.
ευρ και διαμορφθημε σε
30.817 εκατ. ευρ, έναντι 23.537
εκατ. ευρ το δ τοίμηνο το
2019.
Ελλάδα-Ισραήλ.
επιβεβαίωσαν τη στήριξη
στον αγωγό EastMed
Η ονομαστική αξία των υπό
διαχείριση
δανείων ανήλθε σε 8.851 εκατ.
ευρ στο τέλος του α τρίμηνου
επιχειρηματικν
στο τέλος του προηγούμενου
τρίμηνου . Αναλυτικότερα , η
ονομαστική αξία τν δανείων
προς τις μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις (XE) αυξήθηκε
χατά 2.420 εκατ. ευρ και δια μορφθηγε σε 8.773 εκατ. ευρ
στο τέλος του α, τοίμηνου του
2020. Από τα δάνεια πος τις
Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκειψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζη δάκης
και ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ κ. YuvalSteinitz
υπέγραψαν σήμερα στπην Ιερουσαλήμ Κοινή Διακήρυξη
για θέματα ενεργειακής συνεργασίας , στο πλαίσιο της
προθησης κοινν proje ctsπου ενισχύουν την ενεργειαuή ασφάλεια των δυο χωρν.Σύμφωνα με την ανακοίνω
ση του υπουργείου , οι κ.κ. Χατζηδάκης και Steinitz επιβεβαίωσαν την ισχυρή στήριξη Ελλάδας και Ισραήλ για
την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, που
αποτελεί βισιμη και στρατηγική επίλογή κοινού ενδιαφ
έροντος όχι μόνο για τις δυο χρες , αλλά και για την
Ευραπαϊκή Ένωση.
Τού.Στο πλαίσιο αυτό, η Επ τροπή ένρινε ότι η παράταση
του καθεσττος εγγυήσεων
είναι σύμφωνη με τους ενω
σιακούς κανόνες για τις κρα
τικές ενισχύσεις , δηλ . με την
τραπεζική ανακοίνωση του
2013 , ιδίως διότι το παραΗ χατάσταση ρευστότητας τεινόμενο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιοο
ισμένο ως προς τη διάρκεια
και το πεδίο εφαρμογής του .
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε την παράταση του
ελληνικού καθεσττος εγγυή
πιστωτικά
ιδρύματα έως τις 30 Νοεμ
βρίου 2020, βάσει των ενωσιακν κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Η ονομαστική αξία των δανείων
προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις
και λοπά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα αυξήθηκε κατά 31
εκατ. ευρ και διαμορφθηε
σε 79 εκατ. ευρ στο τέλος του
α' τοιμήνου του 2020.
των ελληνικν τραπεζν στα
διακά βελτινεται, ωστόσο
εξακολουθούν να υφίστανται
oρισμένες προλλήσεις , λόγω
και της έξαρσης του κοοωνοΤελ
Created by Universal Document Converter