Πρωτοσέλιδο Οικονομική:







Recognized text:
Διεγράφη πρόστιμο 5.000 ευρ για υπαίθριο εμπόριο
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦΦ 5747 Πέμπτη 18.06.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Κομισιόν: Παρά ταση του ελληνικού καθεσττος
εγγυήσεων για
τις τράπεζες
Όι πέντε κυρίαρχου
>>> Τελ.
>>> ελ
Ελληνική υπόθεση η μάχη για τη ΔΕΠΑ
Εμπορίας
Η Ευρπη πρέπει να σταθεί ενω μένη
και δυνατή απέναντι στην κρίση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέχρινε την παράταση του
ελληνικού
εγγυήσεων για τα πιστωτ
κά ιδούματα έως τις 30
Νοεμβρίου 2020, βάσει
των ενωσιαχν κανόνων
καθεσττος
ενισχύσεις.
Η Ματάσταση ρευστότητας
των ελληνικν τραπεζν
σταδιακά
βελτινεται,
ωστόσο εξακολουθούν να
υφίστανται
προκλήσεις, λόγω και της
έξειρσης του κορονοίού.
ορισμένες
Στο πλαίσιο αυτό , η Επιτοστή έχρινε όηι η παράταιση | Ελληνική Παραγωγή:
του καθεσττος εγγγυή
σεων είναι σύμφωνη με
τους ενωσιακούς κανόνες
ενισχύσεις , δηλ . με την
τραπεζική ανακοίνωση του
2013 , ιδίως διότ το παρα
τεινόμενο μέτρο είναι
στοχευμένο, αναλογικό
και περιορισμένο ως ποος
τη διάρκεια και το πεδίο
εqpαομογής του.
στο νέο πρόεδρο του ΣΕΒ
Η Ελληνική Παραγωγή
Συμβούλιο Βιομηχανιν για την
θα υλοτοιηθεί και μέσα οπό τη
ούσταση και λειτουργία του δυποΑνόπτυξη , η αστική μη κερδοσ - υργικού Εθνικού Συμβουλίου
Βιομηχανίες υπό την προεδρία
του υπουργού Ανάπτυξης και
κοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το
2017 για την ανάδειξη του ρόλου
και της σημασίας της μετατοιητι
κής βιομηχανίας στην Ελλάδα ,
εκφράζει τα θεομά της συγχαρητήρια στη νέα διοκηση και προσωτικά στο νέο Πρόεδρο του ΣΕΒ
%. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο για
την εκλογή του ολλά και για την
ομιλία του στη Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου , στην οποία έδωσε
Η Επιτροπή εγκρίνει καθεσττα εγγυήσεων για τις
υποχρεσεις
πεζν, για διαδοχικές περ
μόδους των έξι μηνν , στε
να μπορεί να παραχολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει
αναλόγως. Το καθεστς
αφορά τοράπεζες που δεν
παρουσιάζουν
κεφαλαίων. Το ελληνικό
καθεστς εγγυήσεων αοχι
κά eγρίθηκε τον Νοέμβρ1ο του 2008. Η έγκριση του
καθεσττος έχει παραταθεί επανειλημμένα- τελευταία φορά τον Ιανου άριο
του 2020.
Ενισχυμένες κατά 5,88 δισ. ευρ οι καταθέσεις του ιδιωτκού τομέα στο εγχριο τοαπεζικό σύστημα. Δεν ανακόπη ε
η ανοδική τάση ούτε την περίοδο της πανδημίας . Πς
εξηγούν την τάση οι ειδικοί και τι θα μπορούσε να αλλάξει
Επενδύσεων .
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο
για την πορεία της εθνκής οικο
νομίος , που δοκυμάζεται σληρά
οπό τις επιπτσεις της πανδημίας
της Covid-19, η επιτοκτική ανάγκη
να ενισχυθεί η βιομηχανία και να
εδρουωθεί ως ο δεύτερος σημανιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση τικός πυλνας της οικονομίας
ανοδειχνύεται επιτέλους σε κοινή
πεποίθηση . Η ενίσχυση της Βιομ
Τχανίας εξασφελίει σταθερές και
θέσεις
τρα την εικόνα .
Η εργασιακή ανασφάλεια , ηνεύουν, σύμφωνα με τα
τα μορατόρια, η συγκράτηση τραπεζικά στελέχη,
όρους
που επιδεικνύουν οι πολίτες αύξηση των καταθέσεων που
στις δαπάνες διασκέδασης παρατηρείται , αοχής γενομένης από τις αοχές του
νοϊού αλλά και η σταδιακή 2020, στο ελληνικό τοαπετης Βιομηχανίας.
έλλειψη
( εστίαση κ.λπ. ) λόγω κορω
Επίσης, η Ελληνοή ΠαραγωγήΣυμβούλιο Βιομηχανιν για την
Ανάπτυξην εχpράζει ιδιατερη
κανοποίηση για την ομλία του
Ποωθυπουργού
Μπσοτάκη , ο οποίος τόνισε ότι
για την υβέρνηση, ο στόχος λωση στον ευρωπαίκό στόχο της
ενίσχυσης της βιομηχανίας, στε
να αυξήσει το μερίδιο συμμετοχής
της στο 120 του ΑΕΠ ποτελεί
δέσμευση και προτεραιότητα που
αμειβόμενες
εογοσίας, τεχνολογική ανάπτυξη αλλαγή κουλτούρας με ροπή ζικό σύστημα.
μαι ευημερία για μια σύγχοονη,
Κυριάκου εξωστρεφή οικονομία , με έμφαση
προς την αποταμίευση μετά
από πολλά χρόνια ερμστην καινοτομία αλλά και προσήπροστασίας του περιβάλοντος
και της καπαπολέμησης της κλιμα
τικής ολλαγής.
Created by Universal Document Converter