Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12531
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ανοδος εννέα θέσεων στην Παγκόσμια Κατάταξη του ΙMD
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Eλλάδος
Πατέλης: Δεν θα έχουμε
τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ε.Ε
Κάλεσμα
Μητσοτάκη
από το Ισραήλ
Την πεποίθησή του ότι cη Ελλάδα δον πρόκεται να είναι η
χρα με τη μεγαλύτερη ύφιση στην ευρωζνηp εξφρασε σε
συνέντευξή του στο πρακτορίο Routers ο προίστάμενος του
Οικονομικού Γρoφeou της Γrνιής Γραμμαπείας Πρωθυπουρyού Αλίξης Πατέλης
Οκ Πατέλης στήρξε την εκτήμησή του τόσο στη διάρκεια του
Ιockdown σην πατρίδα μας συγκριτικά με άλλες χρς, όσο
και σε ποσοτικά στοιχεία , όπως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ή
οι μτοφορές που δείχνουν όι η οικονομία επανέρχεται στοδ
ακά στην κκανονικότητα
Σημείωσε ότ παρά την πανδημία, το ενδιαφέρον για επενδύ .
στις δεν πάγωσε και παρίθεσε ενδεκτικά παραδαίγματα επεν.
δύσυων απόό πολυεθνικές ( Microsoft, Aφpliod Materals , Cvc
και BCP Parners).
στους επενδυτές
"πανδημία , ο Τουρe| σμός , η συνεργασία
- των δύο χορν , τα
ενεργειακ καθς και οι προ
κλητικές ενέργειες της Τουe.
κίας κυριάρχησαν στις κοινές
δηλσεις του Έλληνα πρωθυ .
πουργού και του Ισραηλινού
ομολόγου ττου Νετανιάχου.
Από την πλευρά του , ο. Μη
τοοτάκης απηύθυνε πρόσκληση προς τους επενδυτές να έφθουν στην Ελλάδα , στέλνοντας
παράλληλα ηχηρό μήνυμα στην
Άγευρα με αφορμή τις αυξανό .
μενες προκλητικές της ενέρ
γειες στην περιοχή . Από την
πλευρά του, ο . Νετανιάχου
εστίασε στη συνεργασία των
δύο χορν, επισημαίνοντας ότι
στη χρα μας υπάρχουν τερ
στιες ευχαιρίες.
Ο Τουρισμός από το Ισραήλ.
στην Ελλάδα έχει τριπλασια στεί σε σχέση με τα προηγού .
μενα χρόνια .
ξύμφωνα με το Institute for Management Development (IMD) της
Ελβετίας , η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας παρουσίασε ση.
ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Εγκρίθηκαν 10.150
αιτήσεις για δάνεια 1,4 δισ.
μαντική άνοδο εννέα (9) θέσεις και βρίσκεται στην 49η θέση μεταξύ 63 οικονομιν , από την 58η θέση.
Στην κατηγορία των δεικτν της Κυβερνητικής Αποτελεσματι
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοννει την ολοκλήρωση του
νέου υποπρογράμματος παροχής δανείων Κεφαλαίου κίνη .
σης με επιότηση επποκίου για 2 χρόνια , στο πλαίσιο του Τα.
μείου Επιχερηματικότητας .
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα αξολόγησε 10.700 ατήσεις χρηματο
δότησης συνολικού ποσού 1.400 εκ ευρ όπως tχαν αποστα λεί από Τις συνεργοζόμενες τράπεζες
Εχουν ήδη εγκριθεί και προυθηθa σε όλες ης συνεργαζόμε .
νες τράπεζας 10.150 ατήσεις ύpους 1290 εκστε να προχω.
ρήσu η υπογροφή συμβάσεων .
Για το σύνολο του Ταμείου Επιχερηματικότητος αναλθη κε πλήρως ο κρατικός προύπολογισμός των 816 εκατ. ο οποί
oς με την μόχλευση και συγχρηματοδότηση έδωσε τη δυνατό
τητα παροχής δανείων
κότητας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 52η θέση, εμφανίζοντας άνοδο
οκτ ( 8) θέσεων σε σχέση με την περυσινή χρονιά.
Στην κατηγορία των δεικτν της Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας , καταγράφεται βελτίωση κατά επτά (7) θέσεις , καταλαμβάνοντας της 51η θέση το 2020, έναντι της 58ης θέσης.
Οι επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα , η βελτίωση των δημόσιων οικονομικν και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για βελτίωση του
περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων , συνέβαλλαν στη
Τόκων 2 δισ.
σημαντική βελτίωση της θέσης της χρας μας.
Συνεχίζεται το ράλι
των ελληνικν ομολόνων
ΔΕΠΑ Εμπορίας: 7 σχήματα
στην επόμενη φάση
Στα 30.8 δισ. τα δάνεια
που διαχειρίζονται Eunds
Πυνεχίζεται το ράλι των ελληνικν ομολόγων, με την
απόδοση των 10ετν τίτλων να υποχορεί χθες κα τά επτά μονάδες βάσης στο 1,13% . Η αγορά ελληνικν
ομολόγων , ύψους 4,69 δισ. ευρ , από την ΕTKΤ στο
πλαίσιο του έκτακτου προγράμματός της (Pandemic
Emergency Purchase Programme, PEΡΡ) βoήθησεστη
μείωση των αποδόσεων των ελληνικν ομολόγων.
ΤΑΠΕΔ προεπέλεξε επτά επενδυτικά σχή
ματα , τα οποία πληρούν τα χριτήρια συμμετο χής στη Β' φάση του διαγωνισμού για την από χτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Επελέγησαν: 1.
C.G. GAS 2. ΜET HOLDING AG3 SHELL GAS 4.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 5. ΕAΠE & EDISOΝ. 6. Κοινοπραξία θηκε σε 30.817 εκατ .ευρ , έναντι 23.537 εκατ . ευρ το
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ & ΔΕΗ 7. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
ξηση παρουσίασε, κατά το α' τρίμηνο , η αξία των
ΑSαvrίων κατοίχων εσωτεριχού τα οποία έχουν μ
ταβιβαστεί από επχρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξειδι
κευμένα ιδρύματα του εξωτερικού. Η συνολική αξία των
δανείων αυξήθηκε κατά 7.280 εκατ.εvρ και διαμορφ .
δ' τρίμηνο 2019 .