Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 151-1974* Ιωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος " (1974" Ap. φύλλον 6830-12.134
050 ε
Αναβάθμιση της πολτιστικής
Τρέξε 5 χιλιό μετρα!
Αναφορά Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
εμπειρίος στον αστικό ιστό της Δράμας
Το έργο
Αρωμα Ταμπάκου
μια πολιτιστική διαδρομή
στα καπνομάγαζα
της Δράμας
Σε 10 μέρες πάνω
από 2 τόνους
πέταξαν οι Δραμινοί
στους κάδους
ανακύκλωσης ιματισμού
Ανάγκη στήριξης
των οδοντιάτρων
Της Δράμας που επλή γησαν
από τις επιπτσεις
της πανδημίας
για να στηρίξεις
το Νοσοκομείο
της Δράμας
σελ. Υη
Στην προμελέτη βρίσκεται
το μεγάλο αντιπλημμυρικό
έργο στα Τενάγη Φιλίππων
Στο δρόμο δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας
Τελετή ονοματοδοσίας
για τον Διαμαντή Λαζαρίδη
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
του Σαββάτου
πήρε μαί του
Εκεί συμμετείχε
σε μυστική οργά| νωση, της οπαίας
το συντονσμό
εie ο Επίσκοπος
Μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για τις περιοχές Καβάλας-Δράμας
Σερρν
Μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης θα ακολου θήσει η διαβούλευση για τις
τελικές προτάσεις
ρα 19.00, θα γίeι η
τελετή ονοματοδοσίας σε οδό της
πόλης μας με το
όνομα Διαμαντής
Λαζαρίδης. Πρόκε
ται για την προσφάτως διανοοθίσα οδό
στη γωνία της Πατράρχου Διονυσίου
και Δυικά του Αρχα ολογκού Μουσείου
με κύριο έργο τη
φυγάδευση ανταρτν και φυγόδεκων στη Ρωσία
Το '22 εξαιτίας
της πληροφόρησης που είχε απ'
τη θέση του , κατολαβανε ότι
όλα θα γνουν χe .
ρότερα και στέ νει γράμμα στη
Δράμας, εν θα πλασκωθεί από Πόντ συζυγό του Παρασκευή να φύγει με τα
παιδά στην Ελλάδα , πράγμα που γbεται
Απολύετα το 1923 έρχεται στην Ελ
Ο Διαμαντής Λαζαρίδης , γεννήθηκε λάδα και βρίσκει την oκογένεά του στα
στις 31 Μαρτίου 1928 στο Σιδηρόνερο Γάννενα. Τους πηγαίνει στην Καλαμαρά,
άπου όμως είε συγκεντρωθεί μεγάλος
γόταν απ' την παραθαλάσσια Βαδισάνη αpιθμός προσφύγων εν οι άθλες συν.
( Φάτσα) . Γοείς του ο θεμιστοκλής Λα - θήκες και η υγρασία στέλνουν πολλούς
στο eάνατο. Μεταξύ αυτν αρκετοί απ'
την οικογένεια του Διαμαντή, όπως η 4
Ο πατέρας του κατά την περίοδο της πναδελφή του Χαρίκλεα. Ενας Θείος
Γενοκτονίας στρατεύτηκε δύο φορές στα τουπου υπηρετούσε στη δεύθυνση επο
Τάγματα Εργασίας , την πρτη το 1918 κσμού Δράμας τους μιλά γα τα όμορφα
στο Ερζερούμ, απ' όπou δραπέτευσε ια χωριά βόρεια της Δράμας , που έχου
να επιστρέψει στα χωρά της Φάτσας, τη καλό και υγενό λίμα Έτσ εγκαeίστανδεύτερη το 1921 , όπου επεδή γνρζε ται στο Σδηρόνερο . Βei αναδεικνύεται
την τουρκοκή, ο Αξκωματικός του Τάγμα - η ηγετική φυσιογνωμία και η ανδιοτελής
τος τον αξιατοίησε ως δερμηνέα κκ όταν προσφορά του πατέρα του στους κατοέ
πήρε μετάθεση στη Σαμψούντα , τον κους , γεγονός που εκτιμούν οι κάτουκοι
του χωριού επλέγοντάς
τον για 4 συνολικά τε τραετίες Πρόεδρο της
Του θανάση Πολυμένη
ΚΟΥΜΕ πολλά εδ και χρόνια,
για το μεγάλο αντιπλημμυρκό
έργο που κυοφορείται από το
Υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν
και τη Δεύθυνση Αντιπλημμυρκν Εyγειοβελτιωτικν Έργων . Όπως είναι
γνωστό , πρόκειται γα ένα φιλόδοξο
έργο, με απτερο στόχο τη μείωσε των
πλημμυρν σε όσο το δυνατόν μεγαλυ
τερο βαθμό στα Τενάγη Φιλίτπων και.
την απρόσκοπτη καλλιέργεια μεγολύτε
ρωνεκτάσεων.
Το έργο της αποξήρανσης των Τενα
γν φιλίππων , αγίζι και τους τρεις
Νομούς της περοχής: Καβάλας, Δρά
μας και Σερρν , καθς και οι τρeς πeρλαμβάνουν εκτάσεις στα όριά τους
Βδικότερα, τα Τενάγη των Φιλίτπων ήταν ένα εκτεταμένο έλος μέχρι πoυ το 1930 πραγματοπαιήθηκε η απο - κυβικν νερού σε κάθε έντονη βροχόπτωση και πλημξήρανση του έλους και η διάνοξη της Κέντρεής Τάφρου μύρα
μήκους 30 Χμ και πλάτους 50 μ. Ωστόσο , με το πέρα
σμα των χρόνων λόγω της συνίζηρης που παθαύνουν τα λαδή του εδάφους που οφεεται τόσο σε ωθρωπογειείς
οργανικά εδάφη μέσα σε 25 χρόνια από την αποστράγ- παρεμβάσεις ( καύση καλαμιν, συμπίεση από αγροτικά
γιση της λίμης , έχει -βουλιάξε το έδαφος κατά 3 μηχανήματα ) , όσο και σε φυσιαλογκά αίτa (οξείδωση
μέτρα Το 980 το ελληνικό κράτος ανέθεσε σε εδecή Ολ τύρφης) , αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημουργία ανλανδική ετοιρεία να ερευνήσει το φανόμενο και να συν- σούψν ετάσεων , κάτι που δημουργεί πραβλήματα
τάξει εδαφολογική μελέτη στε να προσδιοριστεί και να στην άρδευση τον καλλεεργειν , στη στράγγιση των εδα
αντιμετωπιστεί η μελλοντεκή συνζηση του εδάφους , φν αλλά και στα τεχνικά έργα της περιοχής
χωρίς , ωστόσο να δοθεί καμία συνέχεα στην έρευνα. Το Μελέτης ειδικής οικολογικής αξολόγησης
2005 , μετά από 3 εικοσιπενταετίες το -βούλιαγμα - του
εδάφους έφτασε πλέον τα 650 μέτρα ανομοιόμορφα.
ήτα σε άλλες περιοχές περισσότερο και σε άλλες λιγό τερο .
Εγγειοβελπιωτικά έργα που έπρεπε να έχουν γίνeι τα τωτοκν Έργων, η 6γκριση δέσμευσης προϋπολογισμού
Η τελετή ονοματοδοσίας διοργαννεται από το Δήμο
ους καλλπέχνες και πυρρpοστές .
Διαμαντής Λαζαρίδης 1928-2019
Δρόμας, από γονες Πόντους, που κατ Πλέον, η πολιτεία , καλείται να rpοβεί σε νέα αντιπλημμυρικά έργα, στε να γίει δυνατή η ατομάκρυνση χιλιάδων
ζαρίδης και η Παρασκευή, το γένος Κα τοδου.
Το πρόβλημα γενικά της συίζησης της καθησης, δηΑν είχατε άμως απορία , όπως όλου μας άλλωστε, για το
που ακριβς βρίσκετα αυτή η μελέτη τότε δεν θα πρέπα
να βαζόμαστε Σηις 9 Ιουνίου, δημοσεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τη Δεύθυνση Αντιπλημμυρκκν και Εγγειοβελ
Κοινότητας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
προηγούμενα χρόνα , δεν
έχουν γίνει, ή όσα έγιναν πάνης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τπλο: Με
στάθηκαν ανίκανα να αντ λέτη Εδικής Ουκολογικής Αξιολόγησης περιοχής
μετωπίσουν το μεγάλο Τεναγν Φιλίτπων Ν. Καβάλας-Δράμας- Σερρν
πρόρληματων πλημμυρν
ποσού 24.552 ευρ με ΦΠΑ 24% για την κάλυψη της δα Νέες υπερούγκρονες υπηρεoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα