Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εγκρίθηκε από το ΠΕ
ησυμβαση με το Παν/μιο Κρήτης | Ρlus το Ινστιτούτο Σπάρτης
Γα τα υγειονομικό Πρωτόκολλα > oλ 10
Στο πρόγραμμα Erasmus
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Δύο άτομα πίσω από
διαρρήξεις και κλοπές
στο Ελος > σελ. 7
Γα Τουλούζη και Μάλαγα > σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τττάρτη 17 Ιουνίου 2020 | Ετος 24Αριθμός 5895 1 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinio @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ
χωρίς αστυνομική
ταυτότητα
Πς επιταχύνεται
η διαδικασία
ΥΠογράφτηκε η σύμβαση για την ανάθεση μελέτης
Αποφασιστικό βήμα
για το νέο μουσείο Σπάρτης
Την επιτόχυνση της ηapoxής
κοινωνικού επιδόματος και της
ΠρόσΒαση σε nαροχές υγείας
και κοινωνικής ασφάλισης
Προανήγγελε ο κυβερνητικός
εκπρόσωηος Στέλιος Πέτσας
Συγκεκριμένα , κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των Πoλιτικν συντακτν ο κ . Πέτσας
Προανήγγελε ότι n Ηλεκτρο νική Διακυβέρνηση Κοινωνι
κής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ , κάνει
ένα σημαντικό ψηφιακό Bήμα .
καθς onοκτά Πρόσθαση στα
Στουχεία των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πλη
pοφοριακν Συστημάτων .
Αυτό Προκτικά σημαίνει ότι φορείς όηως ο e-ΕΦΑ ή ο
ΟΠΕΚΑ μηορούν να εξυπηρe
τούν τους nολίτες nιo αnoτελε σματικάν , τόνισε
τικός εκπρόσωηος
Πρόσθεσε , δε , ότι με αυτό τον
τρόηo μηαίνει τέλος στην τολαιπωρία nou συνεπάγεται η
μετάβοση των nολτν στις
υπηρεσίες Προκειμένου να
επικαιροηοιούν τα στοιχεία
τους" , εν "εnιταχύνεται η
διεκπεραίωση μιας σειράς
υnoθέσεων των ηολιτν .
όηως η nαροχή ενός κοινωνικού επιδόματος και η πρόσβοση σε napoχές υγείος και
κοινωνικής οσφάλισης .
-Διοοφαλίζεται καλύτερη και
τοχύτερη εξυηηρέτηση των
Πολιτν ως ηρος την χρήση
υπηρεσιν υγείας και κοινωνικής σσφάλισης , κατέληξε ο
κ Πέτσας
Σειρά Παίρνει η εξασφάλιση της χρηματοδότησης
Ημερομηνία ορόσημο μηορεί αρχές και φορείς αλλά και σύσ- του τελικού σχεδίου . Σε μια γιτη Νίκα και εκπρόσωπο του
να χαρακτηριστεί η 16η lουνίου σωμη η λακωνική κοινωνία , ιστορική διαδικασία, nou έλαβε αρχιτεκτονικού γραφείο -ΜOR
2020, καθς μετά από αναβο - Βρίσκεται Πλέον σε πρτο χρα την Τρίτη 16/6 στο Διοικηλές , ανατροπές και Πολυάριθ- Πλάνο . Το καθοριστικό Βήμα για τήριο Λακωνίας , nαpoυσία εκ - Architecis το onoiο κατέ κτησε το 2019 το Πρτο βραβείο
και το νέo μουσείο , το onoio Πέρασε Προσηων αρχν , φορέων και στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
τρononoήσεις
αναθεωρήσεις σχεδιασμού τα αnό ια- κύματα και περιπέ - συλλογικοτήτων , επικυρθηκε nροσχεδίων nou οργάνωσεε η
Πρoηγούμενα χρόνια, το νέο αρ - τειες από το μακρινό 1980 όταν η συμφωνία για τη σύνταξη της Περιφέρεια, ανάμεσα σε 43
χαιολογικό μουσείο Σπάρτης ξεκίνησαν οι συζητήσεις και οι οριστικής μελέτης του χρου Προτάσεις , Ο ηροϋπολογισμός
μηαίνει σε τροχιά υλοπoίηση . ενέργειες για την κατασκευή Ποu θα στεγάσει την ιστορία της του συμφωνητικού για τη με Ένα όραμα τεσσάρων ηερίποu του , Πραγματοποιήθηκε έναν Σπάρτης Η σύμβαση ανάθεσης λέτη ανέρχεται σε 2133.99572
δεκαετιν , ένα μεγαλόηνοο nερίηou χρόνο μετά την ολο- για την εκπόνηση της μελέτης ευρ (συμηεριλαμβανομένου
έργο, το οnοίo διεκδίκησαν και κλήρωση του αρχιτεκτονικού υπογράφτηκε από τον περιφε - ΦΠΑ .
anaίrnσαν δεκάδες τοπικές διαγωνισμού και την ανάδειξη ρειάρχη Πελοποννήσου Πανακυβερνησυνέχειο σελ 9
Στα κκάγκελα n Ομοσπονδία Αγροτικν Συλλόγων Περιφέρειας ΠελοΠοήσου
. Σε απελπιστική κατάσταση
οι αγροτοκτηνοτρόφοι
Σε απόγνωση Βρίσκονται οι
naραγωγοί της Πελοποννήσου .
οι οnοίοι δέχτηκαν αλλεπόλληλα πλήγματα αnό τις Πρό σφατες δυσμενείς καιρικές
συνθήκες ίκαύσωνας , χαλάζι
στο διάστημα αnό 16 έως 26
αγροτοκτηνοτρόφοι Βλέπουμε
την Παραγωγή μας να καταστρέφεται και nαράλληλα να
μεινεται όλο και περισσότερο.
το εισόδημά μας όχι μόνο από
τις καιρικές συνθήκες αλλά και
από τις nολύ χαμηλές τιμές
nou στις ηερισσότερες Περιπτσεις είναι κάτω από το
Πολύ υψηλό κόστος nαραγωγής. .
Μαΐου.
ΌΠως αναφέρει η Ομοσπονδία Αγροτικν Συλλόγων Περιφέρειας
[ΟΑΣΠΠ) , ο μικρομεσαίοι
Γιατί φοβόμαστε
την καθαρεύουσα;
του Τάκη θεοδωρόπουλου
Πελοηονήσου
συνέχεια σελ. 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα