Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27559
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Νέο Πολεοδομικό
Σχέδιο για
Ιδιαίτερα δύσκολος και ο Ιούνιος
το Μάτι
_ήμερα, θέτουμε τις βάσεις για την επούλωση των πληγν με ένα βισιμο τρόπο . Ούτε ισοπεδνουμε το Μάτι , το Κόκκινο Λιμανάκι, τον
Π0οβάλινθο, την Αμπελούπολη, αλλά ούτε και ανεχόμαστε μία σειρά από απαράδεκτες καταστά σεις , οι οποίες συνέτειναν στο να πάρει η καταστροφή που ζήσαμε πριν από δύο χρόνια τις διαστάσεις που τελικά πήρεν , ανέφερε ο υπουργός
ΠEΝ Κωστής Χατζηδάχης., Τονίζοντας παράλληλα ότι <στο Μάτι θα μπει μια τάξη . Οχι μόνο
διότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια σύγχρονη ευ ρωπαϊκή χρα , αλλά διότι αυτό είναι προς όφελος
των ίδιων των κατοίκων του . Θα αντιμετωπιστούν τα σφάλματα του παρελθόντος. Θα διανοιχθούν δίοδοι προς την παραλία . Η δια η παραλία
θα αποκτήσει ένα τελείως διαφορετικό χρμαν ,
Σύμφωνα με τον υπουργό , το Μάτι θα αλλάξει
εικόνα, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλιστούν οι προ
υποθέσεις για την προστασία της περιοχής, τόσο από
πυρχαγιές όσο και από πλημμύρες ,
λόγω της ανεξέλεγκτης κατάστα- ΣΛΛΑ
λήσεις air codition η αύ ξηση ξεπερνά το 60%
και στα ηλεκτρικά είδη
φθάνει και το 120% .
Ο υφυπουργός Οικονομικν Θεόδωρος Σκυ
λακάκης δίνοντας στη
δημοσιότητα τα στοιχεία
για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού το πεντάμηνο έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Τον Μάιο είχαμε , όπως αναμέναμε , σημαντική μείωση των εσό δων (33,5%), καθς τα
έσοδα επλήγησαν ταυτόχρονα από το μαζικό
lockdown της οικονομίας
τον μήνα Απρίλιο, από τς
αναστολές φορολογικν
υποχρεσεων για πολύ
μεγάλο μέρος της οικονομίας και από την προπληρωμή (λόγω της έκπτωσης του 25%) μέρους του
ΦΠΑ που επρόκειτο να εισπραχθεί τον Μάιο , στο
τέλος Απριλίου, Η τελευταία παρατήρηση εξηγεί
και τη μικρή απόκλιση, σε σχέση με την πρόβλεψη
των εσόδων που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα
Σταθερότητας. Από τα στουχεία εκτέλεσης του Προ
υπολογισμού προκύπτει επίσης ότι η επεκτατική πο
λιτική αντιμετπισης της ύφεσης που ακολουθεί η
κυβέρνηση έχει προσεγγίσει μέχρι τον Μάιο, μόνο
για το Κεντρικό Κράτος (χωρίς δηλαδή να συνυπολογιστούν και τα νομικά πρόσωπα της Γενικής κυ
βέρνησης, όπως ο ΕΦΚΑ), τα 5 δισ ευρ, με τη μορ
φή πρόσθετων δαπανν και μειωμένων εσόδων,
235 κάμερες
ελέγχου
κυκλοφορίας
παροχή ρευστότητας στην αγορά , όπως σημεινουν
αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικν .
Στο πλαίσιο αυτό ο βασικό σενάριο της χυβέρνησης
για την πορεία της οικονομίας το 2020 παραμένει το
Πρωτογενές έλλειμμα 4,795 δισ , ευρ πα.
ρουσίασε ο προυπολογισμός στο πεντάμηνο Ια νουάριος .Μάιος 2020λόγω των μέτρων στήρι
ξης της κυβέρνη σης σε νοικοχυριά και επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας. Ιδιαίτερα δύσκολος για
την οικονομία θεωρείται και ο μήνας Ιούνιος.
Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θεωρούν ότι
οι επιπτσεις από το Lock down του Απριλίου στην
οικονομία διαχέονται και στον Ιούνιο και ότι τα έ σοδα του προϋπολογισμού θα αρχίσουν να ανακά μπτουν από τον Ιούλιο και μετά . Ωστόσο οι αβεβαιό τητες εξακολουθούν να είναι μεγάλες και σχετίζονται τόσο με την πορεία του τουρισμού που δέχεται
ισχυρό πλήγμα , με το κόστος των μέτρων στήριξης,
αλλά και με την ανταπόχριση των τραπεζν στην
το έλλειμμα του προϋπολογισμού προβλέπεται ότι
θα κυμανθεί σε ετήσια βάση φέτος λίγο πάνω από
το 3% του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά παρατηρούνται και
θετικά στοιχεία που αφορούν στην αύξηση των ηλε
κτρονικν συναλλαγν από τους καταναλωτές, Ετοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή
του το υπουργείο Οικονομικν , στα σέρβις των IX
αυτοκινήτων παρατηρείται αύξηση των ηλεκτρονι
κν συναλλαγν κατά 150% τον Ιούνιο συγκριτικά
με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, εν στον τομέα των
οικοδομικν υλικν η αύξηση είναι 100% , στις οδοντιατρικές υπηρεσίες φθάνει και το 150% στις πωΕγκαίνια έγιναν στον ανανεωμένο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας , ( ΘΕΠΕΚ) , με ένα νέο πρόγραμμα με
την εγκατάσταση ξυπνωνν σηματοδοτν, που
θα καταγράφουν τους παραβάτες , πραγματοποίησαν σήμερα, στον χρο όπου στεγάζεται ο Θάλαμος στο ισόγειο της ΓΑΔΑ
Την παρουσίαση έκανε ο κ. Πατούλης, σημεινοντας ότι σε πρτη φάση θα τοποθετηθεί πιλοτικά έ νας , σε σημείο που δεν αποκάλυψε , ο οποίος θα φέ ρει ένα σύστημα με κάμερα, που θα ενεργοποιείται
αυτόματα μόλις παραβιάζεται το κόκκινο χαι θα
καταγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινή
του του παραβάτη . Τα αποτελέσματα θα αξιολογη.
θούν , προκειμένου να επεχταθείτο
μέτρο σε όλη την Αττική .
λόγω COVID 19 .
Ειδικότερα το πεντάμηνο Ια νουάριος- Μάιος ο προϋπολογιΑδ. Γεωργιάδης: Στα επόμενα 3,5 χρόνια θα χτιστεί στο
Ελληνικό καζίνο, δύο ξενοδοχεία και κάποι0ι
ουρανοξύστες με γραφείαν
ΣΕΜΑ 3
Ευρπη: Κάθε
κράτος και τις
διακοπές του
Διεθνής Αμνηστία: Εργαζόμενοι
μετανάστες χωρίς μισθό για μήνες σε
έργα στα γήπεδα του Μουντιάλν
Σnς αρχές Ιουλίου θα γίνουν τα επίσημα εΕπειτα από μήνες αγωνίας κλεισμένοι στους
τέσσερις τοίχους οι ανυπόμονοι Ευρωπαίοι κατε
βάζουν από το πατάρι τις βαλίτσες τους, τα αντηλιακά και τις σαγιονάρες τους και τολμούν να
σχεδιάσουν τις θερινές διακοπές τους στην επο χή μετά τον κορονοϊό .
Από την Ισπανία και την Ιταλία, ως τη Γαλλία,
την Ελλάδα και την Βρετανία η εικόνα του τι μπορείνα περιμένουν οι παραθεριστές που αναζητούν
τον ήλιο, την θάλασσα ή τα πολιτιστικά αξιοθέατα
παραμένει πολύ συγκεχυμένη .
Στη Γαλλία, τον υπ' άριθμόν ένα παγκόσμιο του ριστικό προορισμό , η κυβέρνηση ποντάρει στο ότι οι
Γάλλοι θα παραμείνουν στην χρα τους για τις δια κοπές τους, στε να συμβάλλουν στην ενίσχυση του
σημαντικού τουριστικού τομέα .
Για να περάσει το μήνυμα και να υπενθυμίσει
στους Γάλλους τις επιλογές που έχουν για διακοπές στην πατρίδα ΣΕΝΛΑ
γκαίνια του εργοταξίου στο Ελληνικό. Η πρτη
φάση του έργου είναι ο καθαρισμός του χρου και
οι κατεδαφίσεις και θα κρατήσει περίπου 3,5 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με το master
plan , θα χτιστεί το καζίνο, τα δύο ξενοδοχεία και
κάποιοι ουρανοξύστες με γραφεία Αυτό ανέφερε
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις
Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην ΕΡT1.
Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε:
Αυτή την εβδομάδα μπαίνουν οι μπουλντόζες
στο Ελληνικό. Επίσημα εγκαίνια του εργοταξίου θα
έχουμε στις αρχές Ιουλίου-θα ανακοινωθεί η ημερομηνία - όπου θα γίνουν φυσικά από τον κύριο
Πρωθυπουργόν, Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: Είναι
πάρα πολλά τα χτήρια που θα κατε δαφιστούν για
να ξεκινήσει το έργο. Συνολικά είναι σχεδόν 900
κτήρια . Η πρτη φάση του έργου είναι ο καθαρ
σμός του χρου και οι κατεδαφίσεις και η δεύτερη
φάση του έργου είναι η εκσκαφή , η θεμελίωση και
το χτίσιμο των κτηρίων. Η πρτη φάση προβλέπεται
από το master plan να χρατήσει περίπου 3,5 χρόνια.
Σε αυτά τα 3,5 χρόνια θα έχουμε το χτίσιμο του κα ζίνο και των δύο ξενοδοχείων και
κάποιων ουρανοξυστν με τα
γραφείαν.
Uιμετανάστες εργαζόμενοι σε έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ 2022, εργάστηκαν για επτά μήνες χωρίς αμοιβή , όπως αποκάλυψε η Διεθνής Αμνηστία.
Περίπου 100 υπάλληλοι ( από τη Γκάνα , την Κέννα, το Νεπάλ και τις Φιλιππίνες, μεταξύ άλλων ) της Οatar
Meta Coats (QMC ), μιας εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευν υπεργολαβίας για έργα πρόσοψης στο Στάδιο
AΙ Bayt ( αξίας 770 εκατομμυρίων ευρ ) , εξακολουθούν να περιμένουν την αμοιβή τους
Τις τελευταίες ημέρες, αφού η Διεθνής Αμνηστία έθεσε την υπόθεση στις αρχές του Κατάρ, τη FIFA και την
οργανωτική επιτροπή του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2022 , ορισμένοι υπάλληλοι άρχισαν να λαμ
βάνουν μέρος των οφειλν τους, αλλά εξακολουθούν να έχουν εκκρεμείς μη καταβληθέντες
μσθούς
www.aimoprasion.gι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γ. Γεραπετρίτης: Εκλογές στο τέλος ή κοντά στο τέλος της τετραετίας
  Πιστός στο κυβερνητικό δόγμα, «”εκλογές στο τέλος της τετραετίας” ή, εν πάση περιπτώσει, κοντά στο τέλος της τετραετίας», ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης απέρριψε, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι», το επιχείρημα ότι δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, αφού, αργά ή γρήγορα, θα γίνουν. «Είναι πολλές οι διακυβεύσεις, που έχουμε μπροστά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Με αφορμή δε, την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Λονδίνο, τόνισε πως «η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα», αν και, συμπλήρωσε, «πράγματα τα οποία ο
 • Μαρινέλλα και Θανάσης Πολυκανδριώτης στο Christmas Theater
  Η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Την ερμηνεύτρια φαινόμενο που θεωρείται από τις σημαντικότερες εκπρόσωπους του λαϊκού μας τραγουδιού και έχει τοποθετηθεί δίπλα στις ιστορικές μορφές της ελληνικής μουσικής. Η Μαρινέλλα έρχεται να συναντήσει τους χιλιάδες θαυμαστές της σε μία παράσταση που σίγουρα θα μας ενθουσιάσει. Πολυαγαπημένα τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, αλλά και πολλά διαχρονικά που έχουν αφήσει το στίγμα τους, και με πρωταγωνιστή τον ήχο του εθνικού μας οργάνου, του μπουζουκιού. Για πρώτη φορά, η Μαρινέλλα θα συναντηθεί με το
 • Real Estate Expo North: Η μοναδική έκθεση για τη μεσιτική αγορά της Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ
  Για πρώτη χρονιά η έκθεση για το Real Estate, η οποία διοργανώνεται από την RM International από το 2019 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη με την συνδιοργάνωση της ΔΕΘ HELEXPO στο περίπτερο 16 στο πλαίσιο της 37ης Philoxenia – Hotelia και ο απολογισμός της έκθεσης έκλεισε με θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση του κόσμου. Τα εγκαίνια των εκθέσεων Philoxenia – Hotelia – Real Estate πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στο περίπτερο 14, με τον CEO της RM International κο Κωστή Μοσχονά να απευθύνει τον εναρκτήριο χαιρετισμό της διοργάνωσης. Στα εγκαίνια παρευρέθηκα
 • Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εξαγωγέας ενεργειακής ασφάλειας
  Η Ελλάδα είναι εξαγωγέας ενεργειακής ασφάλειας στους γείτονες μας και αυτό οφείλεται κυρίως στην ενεργειακή μας στρατηγική και την στρατηγική στον τομέα του φυσικού αερίου, επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,μιλώντας σήμερα σε διεθνές συνέδριο για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο που πραγματοποιείται στην Αθήνα. «Η κρίση αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής», τόνισε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, παρουσίασε τις νέες υποδομές που έχουν υλοποιηθεί ή κατασκευάζονται και οι οποίες επιτρέπο
 • Ολυμπία Οδός: «Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας» στο σύμπλεγμα των Σηράγγων Κακιάς Σκάλας
  Πραγματοποιήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου η Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας στη σήραγγα «Αίθρα» στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε επέμβαση στη σήραγγα μετά από τροχαίο ατύχημα και εκδήλωση πυρκαγιάς. Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με τη συμμετοχή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Οι ασκήσεις μεγάλης κλίμακας σε σήραγγες διοργανώνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στον εξοπλισμό του αυτοκινητόδρομου και το προσωπικό εκπαιδεύετ