Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξεων Δημοηραστν,
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7088
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επιστρεπτέα
Προκρο Μείωση ενοικίου 40%
Άνοιξε
η πλατφόρμα
για τα 1,4 δισ. -Πs θα αποzημιωθούν οι ιδιοκτήτεs ακινήτων ,
μέχρι 22/6 οι δηλσειs
Μέχρι τη Δευτέρα , 22
Ιουνίου , οι ιδιοκτήτες
ακινήτων , των οποίων
το ενοίκιο μειθηκε
κατά 40% λόγω των
μέτρων για τον κορονοϊό, θα πρέπει να υποβάλουν σε νέα ειδική
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
της ΑΑΔ Ε(myBusi- Δήλωση Covid- nou
θα ανοίξει άμεσα,
ακόμη και εντός της
προγράμματος της ημέρας , για τη μεταβολή του μισθματος
κατά τους μήνες nou
ίσχυσε η αναγκαστική
φερόμενες επιχειρή- μείωσή του , στε να
επωφεληθούν από τις
που αποτελεί δικαίωση
του πολύμηνου αγνα
της ΠΟΜΙΔΑ, δεν θα
απαιτείται η συνυποβολή στοιχείων της
υπεύθυνης δήλωσης
του μισθωτή στην ΕΡ
ΓΑΝΗ,
Για τις μεισεις μι
σθωμάτων μετά τον
Ανοιξε η πλατφόρμα
nessSupport ) για την
δεύτερη φάση του
Ιούνιο, στο πλαίσιο των
ίδιων μέτρων, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να
υποβάλουν
σχετική
της επιστρεπτέας
προκαταβολής.
Αναλυτίικά , οι ενδιαδήλωση μέχρι την, ει .
Ιουνίου , να δηλσουν
αν αποδέχονται ή όχι
τη "Δήλωση Covid".
Για μεταγενέστερες θεσμα, δεν εμποδίζουν
μεισεις ενοικίου, η
αποδοχή ή μη της δή.
κοστή ημέρα του μήνα
που αφορά η μείωση.
γίνει αποδεκτή . Δηλσεις μη αποδοχής , που
υποβάλλονται εκπρόσεις επιλέγουν-Τά
συνέχεια στην 11
σχετικές
ρυθμίσεις της συμψη- χική ή τροποποιητική
Αν δεν έχει υποβλη.
ευνοϊκές θεί ηλεκτρονικά αρ.
χορήγηση
φιστικής επιστροφής " Δήλωση Πληροφορια - λωσης υποβάλλεται σε
κν Στοιχείων Μίσθωευεργετημάτων στους
ιδιοκτήτες. Σε αυτές
τις περιπτσεις , μπορεί να γίνει διασταύΕΝΦΙΑ: Τι θα του 30% της μείωσης
πληρσουν
φέτ0s
οι ιδιοκτήτεs νηθούν
ακινήτων
τρεις ημέρες από την
Ακίνητης καταληκτική ημερομη που υπέστη κάθε ιδιοκτήτης , με φορολογι- Περιουσίας" για τη μι
(Φόρου Εισοδήματος
και ΕΝΟΙΑ) που θα γεν.
νία υπόβολής της δή - ρωση
λωσης
υποχρεσεις
σθωση αυτή, αυτή πρ .
πει να προηγηθεί της ιδιοκτήτη .
"Δήλωσης Covia .
Οι αντίστοιχοι ενοι .
κιαστές πρέπει , μέχρι τον ενοικιαστή , θεωεκατέρωθεν δηλσεις
να όδηγηθούν
Εάν δεν υποβληθεί έλεγχο σε μεταγενέ .
δήλωση αποδοχής από
31.7.2020 και μετά.
Στη δήλωση αυτή, την Παρασκευή, 26 ρείται ότι αυτή έχει
στερο χρόνο .
ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 'Η
συνέχεια στην 10
Νομοθετική
ρύθμιση για
τον φόρο
που πλήρωσαν
οι συνταξιούχοι για
τα αναδρομικά
Η διάταξη για τον
ΕΝΦΙΑ 2020 κατατέ .
θηκε στη
Όπως αναφέρει η
εφημερίδα "Ελεύθε
ρος Τύπος" , στα επί
διαμορφθηκαν
2019 θα ανέλθουν και
φέτος τα ποσά του
ΕΝΦΙΑ που θα κλη.
θούν να καταβάλουν
Βουλή,
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9