Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
10ΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠo του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ
ΤΩΡΑ ΣΤΗΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τμα -Αντ , npuυnουργό Κυρ . ya
. Τρί , Μητοοτάκη , την Π
Η ύδρευση napaλιa σης έργων μτη στης 11:00 στο κν οικομν nρούπο
και δράσεων στους Τδρυμα Νiάρχος.
Δήμους και οτις Πe
λογιομού 6.5 εκατομ.
ζος μεταξω άλλων στο μυρίων Βυp.
ύύψους 2,5 δια . p , πρόγραμμα θα εντο
| Νέο κρούσμα Κορωνοίού στην Πρέβεζα
Πρόκειται για νεαρής nλικίας άνδρα
300.000 Ευρ για την επισκευή της στέγης
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομική
Ανησυχία προκαλεί
το ντο κρούσμι κορω .
νοίού στην Πρέβεζα
την Παρασκευή 12 Ιο .
νίου, το δεύτερο μέoα!
coνID-19
|tooικονομακής ενημερν ο npodpoς του Τμμο
Αλαγές στην Κυβέρνηση
Οπου χρειάζεται..
Αλληές στην κυβέρνηση μετά την
1η Ιουλίου Τou θα ανoίξ η χρα.
. Oo0 nεριοοότερες ερτημα θεωρ ότι όκρα θa npenει να ano
νωνεύοντα. tόoo mo ια όσες nεριτσεις nκό χonοα κα την no
να τα οnoία, λόγω οι - δοι nou μενουν τους σηςς άτομα nou κινου κογενειακού ιστορ Kνδύνους ή υς δυομε .νεύουν να εμφανίοουν
κού , έχουν αυξημένη νείς ουνέneιες μιος ο -καρκίνο του nattoς E
μμος γενετικής ο00έ. στόδιο της ζωής τους ,
νεας σε κόnoo στόδιο
της ζuάς τος , έρo - μένη niθaνότητα για σn την τυχόν εμφάνιση
νται αντιμέτωηa με το διαβήτη . θα nρέnει να μικρν noυπόδων . .
ερτημα : " Να ywupί npoexouν σκοηοστικά στε να τους οφοιρ
κανείς ή να μην γνωpί . την διατροφή τους , t . oουν έγκαιρα .
νεαρή niκία να ελέy.
nx. ότομα με αυ .
ν άτομα με κίνουνο
Γιoργος Γερατρίτης, oε δηλσεις
Αn: Η anovντηoη στο θρομβσεων στα κάτω
του .