Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Τελευταία ειδοποίηση
για εκταφές στο β'
νεκροταφείο Σπάρτης oαλ.7 | Πυρκαγιές ουλ 8
Σε ετοιμότητα οι φορείς
της Λακωνίας για τις δασικές
Τοψηφιακό φεστιβάλ ταινιν
της Βαμβακούς είναι γεγονός
Aπό 18 έως 23 Ιουνίου > σελ . 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίη 16 1ουνίου 2020 |Ετος 24| Αρθμός 58941 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Σήμερα
οι υπογραφές
για τη μελέτη
του νέου μουσείου
Σπάρτης
Στα κσκαριάν πρόσκληση για νέους επιχειρηματίες
ΚΕξυηνα)
στην Πελοπόννησο
businesslan
Έναν Περίηou χρόνο μετά την
ολοκλήρωση του αρχπεκτονι κού διαγωνισμού και την ανά δειξη του τελικού σχεδίου για
το νέο αρχαιολογικό μουσείο
Σπάρτης έφτασε η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης με
Περιεχόμενο την ανόθεση ε Πόνησης μελέτης για την υλοnoinσn ενός έργου nou
anoτελεί όνειρο , όσο και δια χρονικό αίτημα και αnaίτηση
της τoπικής κοινωνίας Η διαδικοσία της συμφωνίας με τον
ανάδοχο , nou θα ανοίξει δι ηλατα τον δρόμο για τmν κατασκευή του μουσείου nou
Βρίσκεται εδ και δεκαετίες
στην κορυφή της λίστας των
υπό κατασκευή λακωνικν
έργων , Βα nρoγματοnoηθεί
σήμερα Τρίτm 16/6 το μεσημέι
στην αίθουσα του Διοικηηpiou
Λακωνίας napουσία του περιφερειάρχη Πελοηοννήσου κ .
Πανογιτη Νίκα. Ο Προunολογισμός του συμφωνητικού για
τη μελέτη ανέρχεται σε
2.133.995,72 ευρ (συμπερι λαμβανομένου ΦΠΑ .
Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε
nροαναγγελθεί ano τονκ Νίκο
κατά τη διάρκεια ενημερωτι κής συνέντευξης Πou είχε na ραχωρήσει στα ΜΜΕ της
Λακωνίας,
25/5/2020 στο Πλαίσιο της υποΟι τομείς Που θα ευνοηθούν από νέο Πρόγραμμα
Μία ακόμα ηρόσκληση για ρειας [ιδιαίτερο των μικρομε - μενο από το Ευρωηαϊκό Τα-είναι οι υnoψήφιοι επιχειρηυnoΒολή ηροτάσεων από σαίων επιχειρήσεων) , μετάνέους επιειρηματίες Βρίσκε - Βαση
ται στη διαδικασία της δημο - επιχειρηματικότητα με αιχμή
σιοποίησης
Περιφέρεια Πελοποννήσου , Περιφερειακής προστιθέμενης σμό 3000.000 ευρ και αφορά οποίες έχουν συσταθεί κατά
στο πλαίσιο του ηρογράμματος αξίος Ο συνολικός Προϋπολο- την δράση 3.α.3.1 (Δημιουργία τους τελευταίους 12 μήνες
ενίσχυσης της ανταγωνιστικό - γισμός του συγκεκριμένου θερμοκοιτίδων Νέων Εnιχει - πριν την υποβολή αίτησης στη
τητας , της ελκυστικότητας και Προγράμματος ανέρχεται σε ρήσεων στην Περιφέρεια) .
της εξωστρέφειας της Περιφέ - 38.428.844 ευρ , προερχόμείο Περιφερειακής Ανάπτυ - μστίες nou δεν έχουν συστήσει
ακόμα επιχείρηση και χρειΗ Πρόσκληση nou θα δημο- άζονται υποστήριξη στα Πρτα
την την καινοτομία και αύξηση της σιοποιηθεί , έχει ηροϋπολογι - τους βήματα ή επιχειρήσεις οι
nοιοτική ξης (ΕΤΠΑ).
θερμοκοιτίδα .
Ωφελούμενοι της δράσης
ουνέχεια σελ 9
Εντάσσεται στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ
Ξανά στο ακάδρου
για φυσικό αέριο η Σπάρτη
Απόλυτη δικαίωση για το επιτελείο του Π. Νίκα
Πλήρη ικανοnoiησn και μεγάλη
χαρά εξέφροσε ο περιφερειάρxης Πελοηονwήσου Παναγιτης
Νίκας μετά τις εξαιρετικά θετι κές εξελίξεις στην υnόθεση του
φυσικού αερίου στην Περιφ ρεια Πελοηoνήσου από τη Δη μόσια Εnιχείρηση Δικτύων
Διανομής Αερίου (ΔΕΔΔΑ , οι
οποίες δρομολογούνται μετά την
anολύτως διευκρινιστική απόvτηση nou έδωσε ο υφυπουργός
Ενέργειας Γεράσιμος θωμάς σε
σειρά σχετικν ερωτήσεων και
αναφορν Βουλευτν , τόσο
από την περιφέρεια μας , όσο και
αnό άλλες περιοχές της χρας
Ο υφυπουργός , αφού επεσημανε ότι ο κ. Νίκας είχε ηροβλέ
Ψει 20.000.000 ευρ για το
συγκεκριμένο έργο και έχει ξε κινήσει τις διαδικοσίες στε να
είναι διαθέσιμη η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ μέχρι το Σε πτέμβριο , ξεκαθάρισε με
aπόλuτο τρόηο ότι η ΔΕΛΛΑ έχει
κάνει ήδη τα onapαίrητa Βήματα
Προκειμένου να εξοσφαλίσει την
Προετοιμασία του έργου.
ουνέχεια σελ 9
Δευτέρα
γραφής της σύμθασης ολοκλή
ρωσης του οδικού έργου
Σκούρας-Γερακίου .
Ρατσιστική βία
του Παναγιντη ΤΤουνάκου
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα