Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh |
ΤΡΙΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Eiος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.335
Σελίδα 7
Σελίδα
ΕΜε επιφυλάξεις ανοιγουν Πρωτες Ιουλίου
κάποιαμεγάλαξενοδοχεία.
ΕΑΠρόσμενη Παραίτηση.
του Κ. Καστελλιανάκη
από την Προεδρία της ΑΕ Νεάπολης
- Εεκίνησαν
οι Πανελλήνιες Εξετάσεις
ΚΣτροφή στην Πράσινη ενέργεια
Σελίδες 3, 6,9 και 1
Ο ΥΠουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης μιλά για όλα στην Ανατολή >
Χρυσής θα λειτουργήσει ποιημένοι κάτοικοι του Νικολάου . Τι σκοπεύει να
πλοτικά, για τη διαχεί Νομού Λασιθίου , έχουν πράξει το υπουργείο με
ριση και όλων των άλλωνν ξεσηκωθεί, όχι μόνο τρα τις περιοχές του νομού
Αποκαλυπτικός είναι περιοχν -Natura - της αλλά και στο παρελθόν , όπου οι κάτοικοι αντιαντιδρντας κάθετα στην δρούν τόσο έντονα:
K. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Η
στροφή προς την Πρά
συνη Ενέργεια αποτελεί
προτεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εθνική μας
πολιτική όπως αντικατοπτρίζεται στο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα-είναι απόλυτα εναρμονισμένη με
την Ευρωπαίκή Πράσινη
Συμφωνία . Στοχεύουμε
έως το 2030 το 60% της
ηλεκτροπαραγωγής να
προέρχεται από Ανανε .
pαση για το κλείσιμο του ζήτημα που του θέσαμε ρυφογραμμές και σε δα - σιμες Πηγές Ενέργειας.
ΑΗΣ Αθερινόλακκου μέσα για τη χρόνια εμπλοκή σικές περιοχές Στο Κάτω κυρίως δηλαδή από ηλιπου προκαλεί ουσιαστικά Χωριό Ιεράπετρας η E - ακή και αιολική ενέργεια,
Μίζοντας ότι θα υπάρξει σε επίπεδο εφαρμογής φορεία Αρχαιοτήτων δι - δυο πόρους ου η Ελπρόνοια για το προσω- του υπό εκπόνηση πολεο - απιστνει εκ των υστέ , λάδα διαθέτει σε αφθο δομικού σχεδίου του οικι - ρων ότι με τις οδικές νία. Η επίτευξη του στο
Απαντά στις επίμονες σμού της Αμμουδάρας , η προσβάσεις που έκανε η χου αυτού προυποθέτει
ερωτήσεις μας και για τις παραμονή των τεράστιων επενδύτρια εταιρεία πα - την εγκατάσταση πολλν
ανεμογεννήτριες που - πυλνων του δικτύου με ραβίασε τους όρους που νέων σταθμν ΑΠΕ στη
τοιμάζονται να υψωθούν ταφοράς ρεύματος υψη - είχε ορίσει χορηγντας χρα . Αυτό όμως θα γίνει
σε περιοχή της Ιεράπε - λής τάσης μέσα στα όρια άδεια . Αντίστοιχα στην συντεταγμένα , με κανό
του οικισμού, για τους περιοχή Κρούστα όπου νες , Στη βάση του Εθνι Δηλνει βέβαιος για οποίους έχει τεθεί το αί . επίσης έχει αδειοδοτη- κού Χωροταξικού Σχεδίου
την υλοποίηση του δια - τημα μετακίνησής τους θεί αντίστοιχη επένδυση και του Ειδικού χωρουπάρχει οξεία αντίδραση ταξικού Σχεδίου για τις
εδ και χρόνια από τους ΑΠΕ που αποτελούν νο .
κατοίκους . Το Λασίθι έχει μους του κράτους, Από
εκεί και πέρα, υπάρχουν
ΑΝΑΤΟΛΗ: Κάτοικοι γάλο αριθμό ανεμογεννη - πράγματι αντιδράσεις , οι
οποίες πολλές φορές οΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδο 4
- Ένας χρόνος μετά
Απολογισμός
του Δημάρχου
Συνέντευξη
στο ΝΙΚΟ ΤΡΑΝΤΑ
Ο Υπουργός Περιβάλλο - Κρήτης
Μτος και Ενέργειας Κω .
στής Χατζηδάκης , στην
αποκλειστική συνέντευξη
Ποu έδωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ , μετά την επίσκεψή
του στην Κρήτη.
Για μείζονα θέματτα
που αφορούν την εφαρ.
μογή προτεραιοτήτων και
στρατηγικού σχεδιασμού ,
κατ αρχήν στην παρ
γωγή ενέργειας στην
Κρήτη, με συγκεκριμένο
βραχυπρόθεσμο χρονοδι .
άγραμμα , εξαγγέλλοντας
ως ειλημμένη την από Απαντά τέλος, και στο ανάπτυξη ΒΑΠΕ στις κο Αγ. Νικολάου
Σελίδα 5
Διανομή
Κατ'οίκον
nοροδοσιακές μεύσεις
Κοντά σας με ένα τηλεφνημα !
στην επόμενη τριετία , τοΤηλ. 28410 83334 & 6970 916746
πικό της ΔΕΗ.
κειριστικού σχεδίου της εκτός ορίων οικισμού,
Χρυσής , αφού πέραν του
Βεσμικού υπάρχει πρό-.
βλεψη και των οικονομιΟι αντιδράσεις
για τις ΒΑΠΕ
ήδη εγκατεστημένο μεSUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ν πόρων για την εφαρ
ΚΟΛΙΟΣ 4,98
μογή του και επιβεβαι - της περιοχής και περ - τριν στις περιοχές των
νει ότι το εγχείρημα της βαλλοντικά ευαισθητο - Δήμων Σητείας και Αγίου
ΔΕΙΤΑ
ΙΚΤΕΟ
Τρίτη 16 Ιουνίου
ΛΑΣΙΟΙΟΥ
ΓΟΠΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 4,98
ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ΦΑΓΚΡΙΑ, κ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
5,98ε
7,986
28411-01.800, 6945-000.103
Τερόστια γκάόμο καθημερινό φρέσκων φορον aπό τα κοίοα μος
δηως και τεpόστα γκάpα κατεψυγμίνων θαλοσοινν npοϊόντων
δηως κοκκηνψορα, ακολδο, γλσσα και noλά άλλα
| 28420-9340

Τελευταία νέα από την εφημερίδα