Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
1δρυτές . Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19521 ,
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος , Εάββατο 13 ουνου 2020
ε1.00
Επαναλειτουργία
των Ιατρείων έξω από τα ΚΥΤ
Νέο ΚΥΤ
Πως θα λειτουργήσει η Ζερβού
npoς tους Υmeopoύς Μετσνόστευοηις eon zpού pε npτα επιorn τo κήρο tuν rpinv oporάν vira Σήμεpα 21 μόνες μετά , όνουμε 6λες τκ Aεπτoμέpεeς mo τη Aεmουργa των xpoν oε μι
μόνμες θέσες γoτρν , νοonυtν
και non ν επoτημόνων υγείος, κοθς
εuopιστu θερμς τον Υmoupyo Cou γα τη δορrή Αετουργίo με om την
ματος του neppepoρη Kωνστοτ . εξωτερκν στρeίων των κT.
γiο τους σος 28 Μaροου και στο στρεί.
κν τρεον , το onoa εγστέστησ onα οι γιστρού rpootnnpoουν με τα
και neπούργnoε εμrpός onό to ΚΥ.Τ ρτήρo της εντοτητος εν ο n
Μορος αpoς, χonκειούς oοc) κα στος γa tmv Λετουργίο τους npo η εroνtvορξη eα wντι τmv bεuτέρο γείου Eοutεpκν npoς tmv Περpepεia
Βορείoυ Aγoίοu Τnv όμεση tnaολe η εριpέpεa aropόoot νο δσει μα
Απεργία για τη μετακίνηση
του Παιδιάτρου στο Νοσοκομείο
Σάμου
AnστAeί κοθημερo etμo οnno tuν κοτοίον tmegn ντρο . είvo έτομo npo npoδoon . οκioou δρεεος οσον οφορό το κόστος mιo τη 6ημουρ
των οoν εγκατοστοεων, οuτό ea oνe στο
nou κατοoκευάετo εδ και καpό στην epor σνύγκη enέtοσης δημούργno eνtου κoθυοτε .
Anepyia npoγμtooonoe tmv napoσκευn 1 οuvου ο Σuογος Eooκοίνwν με εpoημυσ σm yεC tou υοωγείου tου υpοντος νέου ΚΥΤ , nou onowpνοντο κα κήpuθεί, nταν ο αρος 100 οτtμων. Τhικό Φο
coυ Μοoκομείου κορoς , noυ ντπieετα στη εαπακήρgn να φο tοάδες ωvo κ Αοu εw rponμυτοοοo βρoεονται στην 00έστη ιpά της nepoxnς, ο en, έxουμε 1200 ότομα εν έουμ tnevoxδοομό
με ουτοφίο στην nepοή μα να δοουμε όneς tς οκέrτης tou ΚΥ , φοόνοντος στο oημείο , ea διοph κοτοοκnς του ΠΡΟΚΕΚΑ nροoνoprικό Kέντρο
nhnpopopίας και νο φωτίcoυμε με anoμipεες την οριστερά τωνεγιατοστόσυων ένον ανηpopoo δρόμο Κpότo Αoδαnoν κo στο ντεpο , nou κατοvετεpων εγoτοόρων .
Εκτοon και κόστος
ch εν έχουν npophεφeei πpο κα στηoατος
κοι ουμnpνt nοpρίmoυuε κοτη .
nepowt 2ερβού και έχε onotunuεί και μογοποσκο - στρέμματα . ενeυμξουμε nuς η ορχική cnoφοon xoο στε να μην εrovonotei noti ξονά το φοι
εφομερίδες στην τηάpoon κoι το διοδίαυο, ono - μαων εbe ξorκoti θue αντpόoεων onnύ τo μέχρ οίμερo, μετo γσtά onotΛtouaτα nopovou.
ν τεΛεί tο opοκό turuo του σκδιομού rov tεονios enoμενο δόστημα ουτές κόμφθηκον αφφού ο υrop- ν , onoρόδετων υγεoνομκν ονonκv n, μός
να στηοεί μό φομηpο κή εφοευόεηo o on tx noν onμοντικέ , τη μισθους κpω με φονό oροντο nενotούς
μ μο οματα Ξεκίνησε η καμπάνια
Ρο w Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλις
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Δίγλωσσος γείτονας
20υ nooτροu ου Neoομα n toυ tο ooυμε
9 oγwnσυκή ουμropεuon σο κονά uw γo κonες οΜ ο mv apooέλκuon επιoτν κατό τοv pέxouoo coopoτκή nεpiodo στκ
κoλυpη εεnεrouoov ανογv τoυ
οpομό θn0oouv uvνν στο ίονo ntoroc σμεκo Τοuριομού κο Μετοφορν κ N.οκτος κα ο
4 καnμερν Εμμέoως nmw oοφς , ο unoupγoς
για θέματα toupoμού κ . rεpος , o. rr
νουμε nος κόθε κατεύουνοm neς n
anoδέν0rε ότι t νηοό έουν έστ και nepκρομένη
τονήσεις στρν potμνου νο oνοopooυ άμεοo το ομετείο μος.
κή συμpνα στε η Emo00 να δε ta γενονdta και
ρeoς Beptiou Aγείου , κ κστος Μουτζού , να δε0eί tη oυμpωνία nou unστηpouμ, δήnωoε
κές τους εδ pόνα . Δεν εuοoτε κοeoς , ο ονοnnnpυτης δοκntης tου
ΔΑΚΟΠΕ
Μάλαμα Θρασυβούλου
Ένας αινας ζωής
των ΕΜήνων Σntoμε ono toυς ουμηστριτες υponoxprvnίδa , όn μόνο po ύατο , εμεές urootn
vοu npo0εοι o0 ουοοστικ n ΕΛΟδα ουμφνno
Μeς peς αργdεερα , η avnoη tς Αenvος ne
EnoEφτούν φίτος κα νο δpouν toν nahμo μου δημopoν nτην. oοφόμαστε nου ο υnoupνός Εδωερκν τς Τουρος κ Maβnoτ Τopouο vnoo tou βopeίou Arroου έοuν epnoυτ κoupωvος ορoettnoς 0onooowv ζωνν μετοξύ
npoownuστο , pοτonκον κοοpά oo tov tonoς Emooc , η orία κατουpνο nmpuς tα
το noδ , το εγννακοι το δοtνονα
δαιοματα tων νnoν α υpoopo κα o
του κορωνοίού , κοθς ηνooος δεν
του δυ0ούς δικαίου της 0nο000ς onn 00 tον ουΨ
βουλεύομε να βλέηει το δόοος και όο το δέντρο .
noroa nepd toν έον ονο δunς στ .
Στmv oυνέντευψη nopουoότuov γo npτη φορό
στηov γα τκ ονόγες tης καμηόνος και to onoia 6ς στο pνtεο uς καμηoνος noμε Βopeo Ayoο
στοεύουν μετά ος τεRευτoίες tξελίξες nou rpo - να δοκοηές ολe ως pεopευτές των νήoων
κα κοηοστημένη 6εκατες τpa ετεpκn non .
όι δεν αpούν δοβήματα enhnnon δε0νν
κό της στο Μεoίo Καpίβοσ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα