Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ .: 7086
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Τα μέτρα
φρέναραν τuιs
απολύσειs
ΑΑΔΕ: Πs θα γίνονται
οι επισκέψειs στιs εφορίες
τον Μάιο
Δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ η απόφαση με την
οποία τροποποιείται η
υπ' αρ.
1037653
2020/13.3.2020 απόφα.
ταστήματα των υπηρεσιν της ΑΑΔΕ γίνεται
με ελεγχόμενο τρόπο .
Σε κάθε κατάστημα
Υπηρεσιν της ΑΑΔΕ
εκδίδονται καρτέλες
σης του Διοικητή της εισόδου σε πλαστικοποιημένη μορφή , , με
αριθμό προτεραιότητας εισόδου των συχρους λειτουργίας ναλλασσομένων .
Οι καρτέλες εισόδου
με τον αριθμό προτεραιότητας είναι κοινές
για τους συναλλασσόμενους με προγραμμα.
τισμένες συναντήσεις
και για αυτούς που
ΔΔΑΔΑ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ: Μ έτρα κατά
της διασποράς του κορωνοϊού coviD-19 σε
Ύστερα από έναν
πολύ δύσκολο Απίλιο για την αγορά εργασίας , ο
έφερε ενθαρρυντικά
μηνύματα . Παρά το
γεγονός ότι η κρίση
έχει παγσει τα σχέ.
δια πολλν
ρειν, τα
Μάιος των υπηρεσιν της
Α.ΑΔ.Ε." (Β ' 858) .
Ειδικότερα:
1. Καταργείται το
άρθρο 1 (Μέτρα και
| οδηγίες που αφορούν
την εσωτερική λει .
τουργία των υπηρε σιν ) της απόφασης
ΔΔΑΔΑ ί037653 ΕΕ
εκάστης
Τσταμένου
υηρεσίας , εκδίδονται
τόσες καρτέλες εισόδου , όσος ο επτρεπόCOVID-19.
Δεδομένου ότι σύμ
φωνα με τις διατάξεις
του άρθ. 19 της κοινής
αριθμός απόφασης υπ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4.6.
2020 (Β '2168) οι συναλλασσόμενοι πρέπει
τηρούν μεταξύ
τους απόσταση 1,5 μέτρου, κατά γενικό καυπολογίζεται
χρος 2-2,5 τετραγω .
νικά μέτρα ανά άτομο ,
κοινού , τηρουμένων συμπεριλαμβανομέ
των γενικν κανόνων νων των υπαλλήλων.
6. Ειδικότερα για τα
καταστήματα των
συνέχεια στην 10
εταιισοζύγιο
προολήψεων- απολύσεων Παρέμεινε θετικό , με τις απολύσεις
συνέχεια στην 11
προσέρχονται χωρίς μενος
ραντεβού . Απόλυτη
προτεραιότητα δίνεται
στους συναλλασσόμε 2. Στο άρθρο 2 της νους που έχουν προ
γραμματισμένο
Αναδρομικά: καθορίζονται τα μέτρα ραντεβού και σε αυ.
έξυτηρετούμενων συναλλασσομένων,
oποίος προκύπτει ανά .
λογα με τα τετραγω
απόφασης με το οποίο
νικά μέτρα έκαστης
Υπηρεσίας που είναι
διαθέσιμα για την ανα μονή και εξυπηρέτηση
συναλλακτικού
και οδηγίες συναλλα γής με το κοινό καταρτους που έχουν αποστείλει τα αιτήματά
τους μέσω ταχυδρονόνα
αναμένεται νουνται
μείου , εταιρείας ταχυ ή
η αποφαση ράγραφοι 5, 6, 7,8,9, μηνύματος ηλεκτρονι
κού ταχυδρομείου .
Με ευθύνη του προ οι
παράγραφοι 5 και 6 και
προστίθενται νέες πα.
μεταφορν
10 και 11 ως εξής:
"5. Η είσοδος στα κααποστάσεων για τον
περιορισμό της διάδο .
σης του κορωνοϊού
του ΣτΕ
Πάσχα
Στο διάστημα του τελευταίου 10ημέρου
του Ιουνίου και τοαρΥότερο έως τις 3 Ιου .
λίου αναμένεται να
εκδοθεί η κρίσιμη
απόφαση του ΣΤΕ για
τα αναδρομικά των
παλιν συνταξιούχων,
που αφορούν δηλ..
συνέχεια στην 2
- Τον Ιούλιο η επιστροφή
στουs Πλητόμενουs εργοδότεs
Σελίδα 9