Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 46ΙΡΡFAΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12528
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σεντένο: Επρεπε να προσέξουμε περισσότερο τις ανάγκες των Ελλήνων
Έκθεση Aλμούνια: Τα λάθη στα ελληνικά προγράμματα
Τζεντιλόνι : Βισιμο
το ελληνικό χρέος
ESM : 14 δισ.
εξοικονόμησε
η Ελλάδα από
Ψήφο μπστοσύνης στην Ελλάδα και την οικονομία της
έστελε ο Πάολο Τζεντλόν , Επίτροπος της Κομισιόν, σρμόδ
ος για θέματα Οικονομίας στο πλαίσιο του Οικονομικού Φό
ρουμ των Δελφν που διεξάγεται διαδικτνακά
δάνεια το 2019
Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν ανησυχίς στην Ευρπη για
τουψηλό χφίος χωρν , όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα , ο Επίτροπος τόνισε δτι η αντίδραση των αγορν δίχνα ότι υπάρχα
uπιστοσύνη για τη βιωστμότητα του χρίους , όη δεν υπάρ .
χα κίνδυνος, εν πρόσθεσε όπι και κτο πρόγραμμα της Ευ ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζος επεκτάθηκε και στα ελληνικά
ομόλογα , οπότε δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε όι δεν d .
ναι υπό έλεγχο
ΤΕλλάδα ήταν η χ .
ρα που επωφελήθηκε
περισσότερο , από τη
χρηματοδότηση του ESM , με
την εξοικονόμηση προύπολογισμού να φθάνει το 7,5% του
ΑΕl το 2019 , ή τα 14 δισεκα .
τομμύρια Ευρ , σε λόγω των
προνομοίαχν όρων δανεισμού
με τα σχεδόν μηδενικά επιτό .
κια και τη μακρά περίοδο απ πληρωμής.
Ειδικότερα σε 6,τι αφορά την
Ελλάδα , η έκθεση αναφέρeι ότι
"μετά από μια δεκαετία πο σαρμογής , η οικονομική ανά .
καμψη σταθεροποιήθηκε το
2019. Η ανάπτυξη οφeίλεται
κυρίως στις καταναλωτικές δα πάνες και στις καθαρές εξαγω γές, εν η εγχρια ζήτηση α .
ξήθηκε μετρίως . Η Ελλάδα π .
τυχε τον δημοσιονομικό της
στόχο για πέμπτη συνεχή χρο νιά και ενίσχυσε την πρόσβαση
στην αγορά.
Κυστάσεις προς τον ESM, με βάση το ελληνικό πρόγραμμα, απευ-θύνει ο ανεξάρτητος αξιολογητής πρην Επίτροπος Χοακίν Αλμούνια(φωτό ).
βαν πλήρως τις βασικές αιτίες της αδύναμης πολιτικής ιδιοκτησί
ας του ελληνικού προγράμματος και το σκεπτικό για τις μεταρρυθ
οποίος κρίνει ότι τα θεσμικά όργανα δεν κατάλαΣτο 14,4% υποχρησε
η ανεργία το Μάρτιο
μίσεις και τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους δεν εξηγήθηκαν καλά στο
ελληνικό κοινό.
Αν και οι φιλόδοξοι δημοσιονομικοί στόχοι επιτεύχθηκαν, ωστόσο
το πρόγραμμα του ΕSM αντιμετπισε εν μέρει μόνο το τεράστιο
χάσμα στην οικονομική παραγωγή , με τις συνεχείς μεισεις του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων να υπονομεύει τις βελτισεις
ενός πιο ισορροπημένου μίγματος μέτρων για τα έσοδα και τις δαπάνες, μετριάζοντας τη θετική επίπτωση της δημοσιονομικής πολιτικής
στην ανάπτυξη, επιδειννοντας την αρνητική επίπτωση στους φτωχότερους και δημιουργντας εντάσεις στην προθηση διαρθρωτι
κν μεταρρυθμίσεων.
Ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο τόνισε ότι έπρεπε να
προσέξουμε περισσότερο τις ανάγκες των Ελλήνων.
Το εποχικά διορθωμίνο ποσοστό ανεργίας Τον Μάρτιο του
2020 ανήλθε σε 14,4% έναντι 181% τον Μάρτο 2019 και του δορθωμένου προς τα κάτω 1559% τον Φεβρουόριο 2020,
Το σύνολο των απασχολουμένων , κατά τον Μάρτο , ακτ pάτα ότι ήταν σε 3:874.437 άτομα Οι άνεργοι ήταν 653.686
άτομα εν ο οικονομικά μη ενεpγός πληθυσμός αυξήθηκε σε
3.373.369 άτομα .
Με βάση Τις κατευθύνσες της Eurostat , ογω της πανδημί
oς του Κορωνοδού , τα άτομα που τίθεντα σε αναστολή σύμ .
βασης εξατολουθούν να θcωρούνται απασχολούμενο, εφo σον η διάρκεα της αναστολής tίναι μικρότερη από 3 μήνες ή
αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% πων αποδοχν τους .
Εθνική: Βλέπει πτση 13.5%
στο ΑΕΠΤO β'3μηνο
ΤΕΠΙΧ 1: Σε 1 δισ. ο αριθμός
πων μέχρι τρα εγκρίσεων
Πάνω από 412.000οι νεκροί
από κορωνοϊό.
Τα στοιχεία του ΑΕΙΠ ια το 1ο τρίμηνο αποτύ πωσαν το αρχικό πλήγμα στην οικονομική δρα .
στηριότητα από την κρίση του χορωνοΐού, το
viζει η Εθνική Τράπεζα .Το ΑΕΠ αναμένεται να μειω
θεί περίπου κατά 13.5% σε τοιμηνιαία βάση το δεύτε
ρο τρίμηνο του 2020 (-15.1% σε ετήσια ) , σύμφωνα με
τους αναλυτές της Βθνικής τράπεζας.
Εως σήμερα ο συνολικός αρθμός των εγκρίσεων για
το ΤΕΙΙXΠ ανέρχεται σε 1 δι και αναμένεται πλέον
να υπάρχει συνεχής ροή- δήλωσαν πηγές του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα δάνεια κεφαλαίου κί
νησης μέσω του ΤΕΙΠΙΧ Π.
Περίπου 3.200 δάνεια εγκρίθηκαν χθες από την Ελλην
κή Αναπτυξιαχή Τράπεζα, που αντιστοιχούν σε συνολικό
ποσό 390 εκατ .
Πάνω από 412.000 ο νεχρoί από κορωνοίό σε όλον
Lroν χόσμο. Η πανδημία του νέου χορονοίού έχει
προκαλέσι τον θάνατο τουλάχστον 412.926 ανθρ πων παγκοσμίως μετά την εμφάνιση του ιού στην Κίνα
τον Δεκέμβριο.Περισσότεροι από 7.294.130 άνθρωπου
έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό επίσημα , από τους οποί .
οuς τουλάχιστον 3.227.700 θεωρούνται θεραπευμένου .