Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
τερικν της Τουρκί τα των νησν σc υ.
κές Πηγές, ας κ . Μεβλούτ Το φαλοκρηάδα και Α.
σχολιάζο. βούσογλου εκφpάζει οz, διάτι αυτό σημαί
νeι όι η Τουρκία pε
λοεις του Τούρκου για την υπογραφή ταβάλλει τη μέχρι οή.
της Συμφωνίας Οριο - μερα στάση της και
ελληνοίταλική συμ θέτησης θαλασσίων έρχετα oe αντίθεση
ζωνν μεταξύ Ιταλ με την υο0έτηση του
τουρκολ κατοχυρνει βακού μνημονίου
ντας της δητην ικανοnoησrή του
ΥΠΕ3 , σχετικά με την
φωνία γα τον καθοΑΟΖ δηλ .
nou ο Υnoυργός Εξω - πλήρως τα δικακμα .
Δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος
|Η Χρα να οδηγηθεί σε εκλογές
Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κ. Mητσοτάκης
ΥΓΕΙΑ!
"Διδακτικό στον απόλυτο βαθμό !"
pouργός και Πρόδρος της Νέος Δημοκρατίας , Κυρά.
| κος Μnτoοτκης ευκαριστντος τα στελέχη του κόμ .
| ματος nou κατά τη δάρκεια της noδημίας βρέθηκαν
pεις και δίνοντος τέλoς στα σενάρια n
εκλογ .
Δεν είναι η Πρτη φορά
Που διαψεύδεται .
Πρa ο npην υτουργός Εωτερoόν Nεnnpeoζouν την ευφυ - " aυτόν τον Πόγο οι a -κά αnό ένον συντελε
δεηφοί ανομένεται να στη nou ονομάεται
An: Aν ο χορακτή . εμφανίζουν μεγαλύτε . συντε Λεστής συσχέτι .
ρος εheγατα γενu .pn ομοιότητo μεταξύ ση , r . Αν ο00 μετο
κά , τότε ο τμές LΟ
στα άτομα μιος ομόδος τmν ομοιότmta nou e .
υννενν στόμων ανο - φανζουν n ε - τόχpονα . τoτ έχουμε
μένονται να μοιόζουν δεnφοι και ο tεhεuta . θετική
nεροσότερο μεταξύ οινα εμφανίζουν μεγοτους σε σύγκριση με hUτεpn oμοότητα ano
υς τιμές 1Ο, τυχαίων τυχαία μη συγγενή ά.
μη συγγενν στόμων , τομα του ηληθυσμού . ένουμε oρνητική συεnaδή οι συγγενείς έχουν κοινούς nρογ . 6ύο χαρακτήρων , nou
τους σε σύγκριση με βλητές Χ και Υ ουξύνο ντα ή μεινοντα του .
συσχέτιση
r0) . Αν , όταν αυξά .
νετοι η μια μετοpnητ
μεινεται η όλη tότε
Η ομοιότητο μεταξύ σκέτιση r