Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Επισφραγίζεται
η συνεργασία Περιφέρειας- βελτίωσης του δρόμου
Πανεπιστημίου Κρήτης σελ | Νεάπολης-Φαρακλού σε
Mrual SNF Run
Τρέχουμε για την ενίσχυση
των νοσοκομείων μας > σαλ . 15
Αυτοψία Βερούτη στο έργο
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πορασκευή 12 Ιουνίου 20201Ετος 24- Αριθμός 582 | Τμή φύλου 0.50ε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Διευκρινίσεις ζητούν γιατροί με επικεφαλής τον Αν . Μαριόλη
Πιστσεις
6,6 εκ. ευρ επιπλέον
από το ΠΔΕ
Στοίχημα η διαχείριση του ιού
σε τουριστικούς προορισμούς.
στην Πελοπόννησο
Αυξημένες κατά 137 εκα .
ευρ σε σχέση με τον ηρτο
ηρογραμματισμό είναοι οι n στσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Eπενδύσεων για
τις 13 περιφέρειες της χρας
που ενέκρινε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Τωάννης Τσακίρης Ειδικότερα, με τη νέα κατανομή Πou
εγκρίθηκε στις 2/6/2020 ,
Πιστσεις Προς τις Περιφέρειες για το τρέχον έτος . διαμορφνονται στο 1,447 διο.
ευρ, έναντι 1,310 δισ. ευρ
αΚλειδίν η οργανωμένη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
Αντίστροφη είναι ηλέον η μέ - αυτό το ηλαίσιο , κάθε εκτί - την nιθανή εισρoή κρουσμά- Ομάδα Πρωτοβουλίας για την
τρηση για το άνοιγμα των συνο- μηση , υnολογισμός ή πρό- των από χρες του εξωτερι - Ανασυγκρότηση
ρων στις 15 Ιουνίου nou θα Βλεψη για την Πορεία της κού στην
σημάνει την έναρξη των αερο - κουτσουρεμένης, τουριστι- ενδέχεται να επιδεινσει τη κος & Πρωτοβάθμιας Φροντί
Πορικν ητήσεων και την Πρε - κής περιόδου κρίνεται άκαιρη , θετική-μέχρι στιγμής- εξέλιξη δας Υγείας , με επικεφαλής τον
μιέρα του τουρισμού στην Πρόχειρη και επιπόλαιη . Πο - της νόσου στη χρα μας
Ελλάδα , σε μια χρονιά nou n ράλληλα με την αγωνία των
Πανδημία του κορονοϊού έχει επαγγελματιν του κλάδου για νους άξονες και πτυχές nου Μαριόλη , απευθύνει επιστολή
ανατρέψει και τροποnοιήσει την Πορεία και τη δυναμική συνδέονται με την εκκίνηση Προς τους υπουργούς Υγείας
κάθε επαγγελματική-οικονο - nou θα αναπτύξει φέτος η του τουρισμού και τη διαχεί - Βασίλη Κικίλιας και Τουρισμού
μική και κοινωνική δραστηριό - Βαριά Βιομηχανία- φέτος, έκτητα σε Παγκόσμιο επίπεδο. Σε δηλη είναι η ανησυχία και για στημονική-ιατρική κοινότητα, η
Ελλάδα , Πou Γενικής/Οικογενειακής Ιατριnou είχε Προβλεφθεί με την
nρτη απόφαση κατανομής
[28.1.2020 Β' 276).
Εκ του 1,447 διο. ευρ , το
1,187 διο. ευρ ηροέρχεται
από το συγκρηματοδοτούμενο
σκέλος του ηρογράμματος,
δηλαδή από κοινοτικούς και
διευθυντή του Κέντρου Υγείας
Προτάσσοντας συγκεκριμέ- Αρεόπολης Δρ . Ανάργυρο Δ.
ριση της Covid-19 αnό την επι - Χάρη θεοχάρη .
εθνικούς Πόρους και τα 260
εκατ . ευρ από το εθνικό
σκέλος του Προγράμματος.
δηλαδή από τον κρατικό Προσυνέχειο σελ g
Πρτη Παρέμβαση στον δρόμο Προς αναβάθμιση του χρου
Διασζεται έργο τέχνης
Uπολογισμό .
Ως Προς την κατανομή μεταξύ συγχρηματοδοτούμενου
και εθνικού σκέλους, με τη
του 1960 στο Ξενία
Είχε δημιουργηθεί από τον
λακωνικής καταγωγής Ν. Νικολάου
νέα σπόφαση συξάνεται το
ηρτο σκέλος (συγκρηματοδοτούμενο) κατά 37 εκατ.
ευρ 1,187 έναντι 1,150 δις
ευρ) και κατά 100 εκα .
ευρ το εθνικό , από τα 160
στα 260 εκατ. ευρ.
Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη
διάσωση του έργου τέχνης nou απένανι από την είσοδο του οι είχε φιλοτεχνήσει τη δεκαετία κοδομήματος , Βρίσκεται σε
του 1960 στο Εενίον Σπάρτης, ο κακή κατάσταση, κυρίως λόγω
μεγάλοςΕλληνας ζωγράφος, με των γκράφι nou έχουν επικa καταγωγή αnό τα Χρύσαφα Δ . λύψει μεγάλο τμήμα του, την έκΣηάρτης, Νίκος Νικολάου θεση στις καιρικές συνθήκες και
Υδρα , 1909-Αθήνα , 1986) , Το την εγκατάλειψη επί σειρά δε έργο , μια τοιχογραφία [διαστά- καετιν Ποu έχει προξενήσει
σεων 368x265 εκ. ) , noυ ζωγρά - σημαντικές φθορές
φισε ο Νικολάου ηριν από
περinou 50 χρόνια ακριβς
συνέχεια σελ. 7
Χρειάζονται
όχι τα Λατινικά,
αλλά η
καθαρεύουσα!
του Πργου Μουρογορδάτου
ουνέκεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα